شناسایی مؤلفه های تدریس اثربخش و ارزیابی وضعیت تدریس (مطالعۀ موردی دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه کردستان

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه ‌‌های تدریس اثربخش در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان و میزان به کارگیری این مؤلفه ‌‌ها صورت گرفت. روش این مطالعه از بعد هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان و خبرگان حیطه برنامه درسی (تعداد ده نفر) بودند. ابتدا با استفاده از روش دلفی، مؤلفه‌های تدریس اثربخش از دیدگاه خبرگان شناسایی شد و با توجه به این مؤلفه‌ها پرسشنامه‌ای طراحی گردید که میزان پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. در مرحله بعد پرسشنامه بین 364 نفر از دانشجویان (با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران) توزیع شد. داده‌ها به روش خودپاسخگویی از نمونه‌های پژوهش دریافت شد و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های این مطالعه نشان داد مؤلفه‌های روابط انسانی، طرح درس مطلوب، توجه به محیط یادگیری، انجام دقیق روش تدریس مناسب، ویژگی‌های شخصیتی مدرس و ارزشیابی به موقع، بیشترین تأثیر را بر متغیر تدریس اثربخش دارند و میزان به کارگیری این مؤلفه‌ها در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان تقریباً رضایت‌بخش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Components of Effective Teaching and Assessment of Teaching Case Study: University of Applied Science of Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Jamal Salimi 1
  • Ghobad Ramezani 2
1
2
چکیده [English]

The aim of these studies is to identify the components of effective teaching and the application of these components in Applied Science University of Kurdistan Province. The method of study is descriptive -survey. The study sample (in Qualitative section) included students and experts in the area of ​​curriculum (the number 10). Using the Delphi technique, the experts identified components of effective teaching. A questionnaire was designed and due to these components, Cornbrash’s alpha reliability test levels was determined by 0.86. In the second part of the questionnaire, 364 students (according to the formula of Cochran's sample size) were distributed. The data obtained from the study of self-answering using descriptive and inferential statistical indices were examined. Results of this study showed that the components of human relations, good lesson planning, paying attention to the learning environment, accurate performance of the suitable teaching methods, teacher characteristics, and on-time evaluation have the greatest impact on effective teaching variables. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective teaching
  • a teaching component
  • Applied Science University
  • Delphi technique
-     اخوان کاظمى، محمد (1384). توسعۀ سیاسى پایدار و آموزش عالى.  مجلۀ تحقیقاتوبرنامه‌ریزىآموزشعالى، 1: 13 – 32.
-     بازرگان، عباس (1386). ارزیابی مستمر برای بهبود کیفیت دانشگاهی: نگاهی به یک دهه تجربه در نظام آموزش عالی ایران. مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی. تهران: سازمان سنجش و آموزش کشور.
-     بازرگان، عباس و عامری، رضا (1389). نگاهی دیگر به ساختار سازمانی مناسب برای ارزیابی کیفیت در سطوح دانشگاهی و نظام آموزش عالی کشور. مجموعه مقالات چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. تهران: مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران.
-     براون، جورج و اتکینسون، مادلین (1382). تدریس اثربخش در آموزش عالی؛ ترجمة ملوک دیوانگاهی. نوشهر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و نوشهر.
-     پورجاوید، سهیلا و علی‌بیگی، امیرحسین (1391). اثربخشی تدریس اعضای هیئت علمی: مطالعة پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی. نامةآموزشعالی، 5 (20): 6 -  80.
-     تونیبیتز آی. دبلیو.؛ پول، گاری (1388). تدریس مؤثر با استفاده از فناوری در آموزش عالی؛ ترجمه بی‌بی‌عشرت زمانی و امین عظیمی، تهران: سمت.
-     رجبیان غریب، فاطمه؛ حجازی ، سیدیوسف و امید ، محمود (1393). اهمیت مؤلفه‌های کیفیت تدریس از دیدگاه دانشجویان بر پایه تحلیل حساسیت شبکه عصبی مصنوعی. پژوهشمدیریتآموزشکشاورزی ، 29: 13-23.
-     رحال‌زاده، رضا (1388). روش‌های برتر تدریس با تأکید بر انواع طراحی آموزشی. تهران: واحد انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم.
-     رحیمی، حسن؛ محمدی، رضا و هاشمی‌پرست، سیدمقتدی) 1381(. تضمین کیفیت در آموزش عالی مفاهیم، اصول، تجربیات،همایش توسعۀ مبتنی بر دانایی، http://www.civilica.com/Paper- 
-     رعدآبادی ، مهدی (و دیگران) (1391). اولویت‌بندی عوامل م‍ؤثر در تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان ، مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،12 (11): 817- 825 .
-     زابلی، روح‌اله؛ مالمون ، زینب و حسنی، مهدی (1393). ارتباط بین عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس اساتید: مدل‌یابی معادلات ساختاری. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7 (5): 315 -  321.
-     زندی، بهمن و خسروی، فروغ (1392). بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامة درسی کارشناسی ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان. نامةآموزشعالی، 6 (21): 123 -  138.
-     ستاری، صدرالدین (1392). ارزیابی مؤلفه­های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان. فصلنامۀ پژوهش در برنامه‌ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه‌ریزی درسی) ، 10 (12): 134 -  146.
-     سرمدی ، محمدرضا و صیف ، محمدحسن(1390).مدیریت کلاس. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
-     سیف، علی‌اکبر (1390). روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: نشر دوران.
-     شریفیان، فریدون؛ نصر، احمدرضا و عابدی، لطفعلی (1384). تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و میزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان.  فصلنامهپژوهشو برنامه‌ریزیدرآموزشعالی،  2 (2): 25 – 54.
-     شعبانی ورکی، بختیار و حسینقلی‌زاده، رضوان (1385). بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 39: 1-  22.
-     شعبانی، حسن (1392). مهارت‌های آموزشی و پرورشی. تهران: انتشارات سمت.
-     شیخ‌زاده، مصطفی (1388). شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحد ارومیه). نامهآموزشعالی، 7: 141 – 157.
-     صالحی، محمد ؛ نیازآذری، کیومرث  و معتمدی تلاوکی، محمّدتقی (1388). تأثیر روش‌های فعال تدریس بر پیشرفت سواد خواندن دانش‌آموزان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی استان مازندران. فصلنامۀنوآوریهایآموزشی، 8 (32): 60 – 97.
-     ضامنی ، فرشیده؛  عنایتی ، ترانه و  بهنام‌فر، رضا (1390). دلایل ترجیح تدریس بر پژوهش توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری. فصلنامهرهبریومدیریتآموزشی دانشگاهآزاداسلامیواحدگرمسار، 5 (2): 73  - 94.
-     طبیبی، سید جمال‌الدین؛ ملکی، محمدرضا و دلگشایی، بهرام (1388). تدوین رساله، پایان‌نامه، طرح پژوهشی و مقاله علمی، تهران: فردوس.
-     ظهور، علیرضا و اسلامی‌نژاد، طاهره (1381). شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی(پایش)، 4 (2): 5 -  13.
-     عسگری، فریبا و محجوب مؤدب، هاجر (1389). مقایسه ویژگی‌های تدریس اثربخش از دیدگاه مدرسین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 5 (3): 26 -  33.
-     عندلیب، بهاره و احمدی، غلامرضا (1386). میزان به کارگیری معیارهای تدریس اثربخش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از نظر دانشجویان در سال تحصیلی 86-1385؛ دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 4 (3): 67 -  82.
-     فتحی آذر، اسکندر (1382). روش‌ها و فنون تدریس. تبریز: دانشگاه تبریز.
-     فریدون ، شریفیان (1384). بررسیوتبییننشانگرهایتدریساثربخشدرمؤسساتآموزش عالیومیزانتحققآندردانشگاهاصفهان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
-     قائدی، یحیی (1373). بررسیومقایسةکیفیتروش‌هایتدریساعضایهیأتعلمی دانشکده‌هایعلومتربیتیشهرتهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
-     گشمرد، رقیه؛ معتمدی، نیلوفر و واحدپرست، حکیمه (1390). دیدگاه‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مورد ویژگی‌های یک استاد خوب. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 8 (3): 48 -  57.
-     لیاقت‌دار ، محمدجواد؛  عابدی، محمدرضا؛ جعفری، سیدابراهیم و بهرامی، فاطمه (1387). مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 10 (3): 29 -  56.
-     محدثی، حمیده؛ فیضی، آرام و سالم صافی، رضا (1390). بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده علوم پزشکی ارومیه، 6: 464 – 471.
-     معزی، معصومه؛ شیرزاد، هدایت‌الله، زمان‌زاد، بهنام و روحی، حمید (1388). دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در مورد ارزشیابی اساتید و معیارهای مؤثر در تدریس استاد در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.  مجلهدانشگاهعلومپزشکی، 2 (4): 1537.
-     میرصدوقی، سیدحسن (1386). بررسی نقش خود اثربخشی معلمان و جو روانی-اجتماعی کلاسی در مدیریت فرایند یاددهی یادگیری. تهران: انتشارات تربیت.
-     میلر، دبلیو. آر. و میلر، ماری اف. (1383). راهنمای تدریس در دانشگاه‌ها؛ ترجمة ویدا میری، تهران: انتشارات سمت.
-     هویدا، رضا و مولوی، حسین (1387). فرایند بهبود کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های استان اصفهان: مقایسه‌ای براساس مقیاس AQIP، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1 (8): 132 - 141.
-     یارمحمدیان، محمدحسین (1383). کیفیتدرآموزشعالی (دایره‌المعارف آموزشعالى).تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  بنیاد دایره‌المعارف.
-     یمنی‌دوزی سرخابی، محمد و بهادری حصاری، مریم (1385). مقایسه برخی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دوره‌های کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های شهید بهشتی و صنعتی شریف.  فصلنامهانجمنآموزشعالیایران، 1: 57 -  80.
 
-     Akiri, A. & Ugborugbo, N. M. (2009). Teachers Effectiveness and students. Academic performance in public secondary schools in Delta State, Nigeria. Stud Home Common Sciences; 3 (2): 107-113.
 
-     Asgari, F.; MahjubMoadab, H. (2010). Comparison of effective teaching between viewpoint of teachers and students medicine Science University in Gilan. Development steps in medicine education. Studies and Medicine Education Development Center, 7 (1): 26–33.
-     Balaraman, C. S.; Lacay, P., & Hochrat, C. (1995). Strategies for effective teaching. A Handbook for teaching assistants.Retrieved from htt:www.engr.wisc.edulservice/elc/ strategies    
-     Blanton, L. P. & Pugach, M. C. (2005). Preparing general education teachers to improve outcomes for students with disabilities. American association of colleges for teacher education.
-     Boote, C. (2006). Vocabulary: Reasons to teach it, an effective teaching method, and words worth teaching. New England Reading Association Journal, 42 (2): 24-32.
-     Bowen, B. D.(2013). Measuring teacher effectiveness when comparing alternatively and traditionally Licensed high school technology education teachers in North Carolina. Journal of Technology Education, 25 (1): 80-98.
-     Codde, J. R. (2004). Applying the seven principles for good practice in undergraduate education, Educational technology Michigan University.
-     Devlin, M. & Samarawickrema, G. (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Journal of Higher Education Research & Development, 29 (2): 111-124.
-     Eiszler C. (2000). College student’s evaluation of teaching and grade inflation.Research in Higher Education, 43 (4): 483-501.
-     Ghonji, M; Khoshnodifar, Z; Hosseini, S. M. & Mazloumzadeh, S. M. (2013). Analysis of the some effective teaching quality factors within faculty members of agricultural and natural resources colleges in Tehran University. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, Available on: www.sciencedirect.com  
-     Hussey, T. & Smith, P. (2010). Transitions in higher education. Innovations in Education andTeaching International, 47 (2): 155–164.
-     Jones, S. (2003). Measuring the Quality of Higher Education: linking teaching quality measures at the delivery level to administrative measures at the university level, Quality in Higher Education, 9 (3): 223-229.
-     Klassen, R. M. & Tze, V. M. C. (2012). Teachers’ psychological characteristics and teaching effectiveness: A meta-analysis. In revision with Educational Researcher.
-     Marsh, H. W.; Muthén, B.; Asparouhov, T.; Lüdtke, O. & Robitzsch, A., Morin (2009). Exploratory Structural Equation Modeling, Integrating CFA and EFA: Application to Students’ Evaluations of University Teaching.  Structural Equation Modeling, 16: 439–476.
-     Mirmohammadi Meybodi, S.; Mazlomi Mahmodabadi, S. S & Sharifpor, Z. (2013). The Characteristics of Effective Teaching Based on Viewpoints of Shahid Sadoqi University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development, 5 (9): 52-62.
-     Motallebifard, A; Yaghobnejhad, N. & Sadin, A. (2011). Components of effective teaching in higher education, First International Congress Management: Providence: Entrepreneurship and industrial in higher education, Sanandaj University
-     Raoufi Sh, Seikhian A. & Ebrahimzade, F. (2010). Theoretical teaching quality of faculty et al. designing a novel sheet to evaluate members based on viewpoints of stakeholders and Charles E. Glassick's scholarship principles. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 14 (3): 167-176.
-     San Francisco State University. (2005). Assessing teacher effectiveness: An information & background paper. Available in: http: www.sfsu.edu
-     Schacter, J. & Mengthum, Y. (2004). Paying for high-and low-quality teaching. The Journal of Economics of Education Review, 23 (4): 411-430.