ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز لامرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز لامرد از نظر دانشجویان این دانشگاه به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری شامل 286 دانشجو بود که طبق جدول برآورد نمونه مورگان، تعداد 162 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مبتنی بر پنج مؤلفۀ قابلیت اعتماد، کیفیت کار، ابتکار عمل، یادگیری و توسعه شخصی و همکاری بود. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ برای کارکنان علمی و اداری به ترتیب 85/. و79/. بود و روایی آن با استفاده از آزمون بارتلث کسب شده است. برای توصیف نمونه از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک متغیره و آنوا و همچنین از آزمون تعقیبی مقایسه زوجی(توکی)) استفاده شده است. عمده‌ترین نتایج پژوهش حاکی از آن است که نظر دانشجویان در خصوص عملکرد هر دو گروه کارکنان اداری و علمی، بالاتر از حد متوسط بود. نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان‌دهنده عدم تفاوت معنادار بر حسب متغیرهای تعدیل‌کنندۀ سن و رشته تحصیلی بین میانگین اظهارات دانشجویان در خصوص کارکنان اداری و تفاوت معنادار حسب متغیر تعدیل‌کننده رشته تحصیلی در خصوص کارکنان علمی بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of the Performance of the Employees of Payem-E Noor University of Lamard Branch

نویسندگان [English]

  • Mahdi Amiri 1
  • Akbar Partabian 2
1
2
چکیده [English]

This study is intended to evaluate the performance of Payam-e Noor University employees of Lamard branch from the view-point of its students. The study is descriptive-survey design. The study population is 286 students and 162 individuals are randomly selected by Morgan Table. The study measure is researcher-built questionnaire based on five components of reliability, quality of work, innovation, learning and personal development and collaboration and reliability is 0.85, 0.79, respectively by Cronbach’s alpha for scientific and administrative employees. The validity is obtained by Bartlett’s test. To describe the sample, descriptive and inference indices (uni-variate t-test and ANOVA and pairwise comparison Tukey test) are used. The major results of the study showed that the view of students regarding the performance of administrative and scientific employees was above average. The results of one-way variance analysis showed the lack of significant difference based on moderating variables of age and education between the mean of students’ views regarding administrative employees and significant difference based on moderating variable of education regarding scientific employees

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • University
  • Payme-e Noor University
  • Employees
-     آهنگچیان، محمدرضا (1387). نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان. مدیریت، 14: 20 – 23.
-     آهنگچیان، محمدرضا (1388). طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در مؤسسات آموزش عالی. مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 2 (3): 15 – 46.
-     ابیلی، خدایار (1381). تحلیلی بر اثربخشی نظام ارزشیابی کارکنان دولت. دانش مدیریت، 58: 5-20.
-     احمدی، عباداله؛ شایان جهرمی، شاپور امین و زارعی، صدیقه (1391). رابطۀ مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3 (2): 35 – 54.
-     احمدی، علی‌اکبر و امینی، علی (1388). بررسی و تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری و رابطۀ آن با عملکرد کارکنان سازمان حسابرسی کل کشور. مدیریت فردا، 9 (21): 25 – 33.
-     اسفندیار، محمد؛ فلاح جلودار، محمد و درویش متولی، محمدحسین (1390). طراحی مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه‌ها با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ﻫﺎ و مجموعه‌های فازی (مطالعه موردی). فصلنامۀ مدیریت، 8 (22): 24 – 35.
-     الهی، شعبان (1378). مثلث عملکرد سازمانی. مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
-     امیرزاده بهبانی، راضیه و یعقوبی، زهرا (1391). ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه اهواز به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی. فصلنامه مدیریت صنعتی، 7 (19):  97 – 107.
-     بازرگان، عباس (1383). ارزشیابی آموزشی. تهران: سمت.
-     تورنتن، ج. سی. (1386). کانون‌های ارزیابی در مدیریت؛ ترجمه سیدجعفر مقدم، تهران: دانشگاه تهران.
-     تولایی، روح‌اله (1386). رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان‌ها. پایگاه مقالات مدیریت: www. modir. ir
-     حقیقی، محمدعلی و رعنایی، حبیب‌اله (1376). بهره‌وری نیروی انسانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان. تهران: ساپکو.
-     خاکی خادمی، غلامرضا (1382). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی. تهران: بازتاب.
-     خوشوقتی، آرمین (1384). ارزیابی عملکرد کارکنان. برگرفته شده از سایت راهکار مدیریت به نشانی اینترنتی:
-     http://www. mgtsolution. com/olib/465265310. aspx
-     دوستی، عصمت (و دیگران) (1391). ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی بر مبنای مدل تعالی سازمانی. نخستین همایش سالانه علوم مدیریتزمین،گرگان.
-     ذوالفقار، محسن و مهرمحمدی، محمود (1392). ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎی ﻫﻴأت ﻋﻠﻤـﻲ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴـﺎم ﻧـﻮر از دﻳــﺪ داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳــﺘﺎدان در ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ﻛﻼس‌ﻫﺎی رﻓﻊ اﺷﻜﺎل ﮔﺮوﻫﻲ. پژوهش‌های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)، 20 (2): 1 – 18.
-     رحیمی، غفور (1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان. تدبیر، 173: 41.
-     رستمی، احمد (1383). آموزش مدیران کشور. تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
-     زابلی، روح‌اله (1383). ارزیابی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران.
-     سیدجوادین، سیدرضا (1388). مبانی مدیریت منابع انسانی. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-     شرعی، زهره (1390). ارزیابی و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده‌ﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﮔﺮاﻧﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، 29 و 30 تیرماه.
-     صالحی، هوشنگ (1373). بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان دولت (مورد دانشگاه اصفهان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
-     غلامی، حسین و نورعلیزاده، حمیدرضا (1381). مقایسه روش‌های ارزیابی عملکرد. مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران: جهاد دانشگاهی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-     فتح‌آبادی، اسدالله (1372). نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-     فرهادی، سیدمحمد، رشیدی، محمدمهدی و اصیلی، غلامرضا (1383). اﻟﮕﻮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﺎزمان‌های ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺮان و ﭼﺎﻟش‌های ﻧﻮﻳﻦ ﻓﺮاروی ﺁن. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 10 (34): 151 – 161.
-     فلاح‌زاده، عبدالرسول (1386). بررسی دیدگاه کارکنان از وضعیت ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران. پایان‌نامهکارشناسیارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران.
-     فخریان، زهرا (1386). بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان بانک ملی ایران با مدل بازخور 360 درجه. پایان‌نامهکارشناسیارشد، دانشگاه تهران.
-     فیضی، طاهره و داستار، حسین (1388). کاربرد مدل PCMM در ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور. پیک نور، 6 (28): 13 -  31.
-     کریمی، تورج (1385). مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی. تدبیر، 171.
-     کیذوری، امیرحسین (1386). معرفی برخی شاخص‌های کیفیت نظام دانشگاهی برای استفاده در بودجه‌ریزی دانشگاهی، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 13 (45): 57 – 84.
-     معصومی‌فرد، جمال (1381). بررسی روش‌های ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو.
-     ملازاده، ابراهیم، محمدی اصل، علی و زمستانی، قادر (1390). ارائه مدل درخت ارزیابی فازی برای بررسی سیستم‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب سیستم ارزیابی مناسب برای دانشگاه‌های آزاد اسلامی آذربایجان غربی. نشریه علوم تربیتی، 4 (16): 13 -  32.
-     نجمی، منوچهر و زارعی، حسین (1381). تعامل متقابل BSC و EFQM، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد. تهران: جهاد دانشگاهی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
-     همتی، محمد و اسماعیل‌زاده، کمیل (1391). ارائه یک الگوریتم از بازخورد 360 درجه‌ای و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان. فصلنامه مدیریت، 9 (ویژه‌نامه): 31 -  46.
 
-     Bernardin, H. J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 th Edition. New York: Mc GrawHill.
-     Blackmore, J. A. (2005). A critical evaluation of peer review via teaching observation within higher education, International Journal of Educational Management, 19 (3): 218-232.
-     Bland, C. J. et. al. (2002). Evaluation faculty performance: a systematically designed and an assessed approach. Academic medicine. 77 (1): 5-30.
-     Byars, L. I. & Rue, L. W. (2008). Human Resource Management: 9 th Edition. New York: Mc GrawHill.
-     Carell, Micheal R. et. al. (1992). Personnel/ Human Resource Management. New York:Mac Millan.
-     Carr, K. C.; Fullerton, J. T.; Severino, R. & Mc Hugh, M. K. (1996). Barriers to completion of a nurse midwifery distance education program. journal of distance education, 11(1): 111-131
-     Chambers D. W. et. al. (2002). Development of a mission-based faculty evaluation system. Journal of Dental Education. 67 (1): 10-22.
-     Erdogan, B. (2002). Antecedents and consequences of justice perceptions in performance appraisals, Human Resource Management Review, 12:555-578.
-     Fletcher, C.; Baldry, C. & Cunningham-Snell, N. (1998). The Psychometric properties of 360 Degree Feedback: An Empirical Study and a Cautionary Tale, International Journal of Selection and Assessment, 6 (1).
-     Foot, M. & Hook, C. (1999). Introducting Human Resource Management. London:Longman.
-     Gold, J. (1993). Academic Staff Appraisal: Do-It-Yourself”, Education +Training, 35 (2): 32-36.
-     Grote, Dick (2000). Public Sector Organizations. Public Personnel Management, 29 (1).
-     Ivancevich, J. M. (2007). Human Resource Management. New York: Mc GrawHill.
-     Lucas, R. W. (1994). Performance coaching: Now and for the future. HR Focus, 71 (1): 16-28.
-     Noe, R. A.; Hollenbeck, J. R.; Gerhurt, B. & Wright, P. M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill.
-     O,Neal, S. & palladino, M. (1992). Revamp Ineffective performance Management. Personnel journal, 71 (2).
-     Rondey, Beary (1990). If You Really Care, Tell Them Like it is.  PIMA Magazine, 72 (8).
-     Ruël, H. J.; Bondarouk, T. V. & Van der Velde, M. (2007). The contribution of e-HRM to HRM effectiveness: Results from a quantitative study in a Dutch Ministry,Employee Relations, 29 (3): 280-291.
-     Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thompson Publishing Company.
-     Stredwick, John (2005). An Introduction to Human Resource Management. Elsevier Ltd.
-     Türk, K. (2008). Performance appraisal and the compensation of academic staff inthe University of Tartu, Baltic Journal of Management, 3 (1): 40-54.
-     Weiss, Gail. (2004). How to Give and Receive Employee Feedback: TellStaffers Early and Often How They’re Performing, and Listen to Their Job-Related Concerns,Medical Economics, Vol. 81.
-     Zajkwski, M. E. (1993). Business students learning at a distance on retenlion. Distance education, 14 (2): 331-353.