راهکارهای تحقق الزامات اساسی کیفیت دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی بر اساس ماتریس خانه کیفیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین راهکارهای تحقق اساسی‌ترین الزامات دانشجویان از کیفیت دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه‌های دولتی تهران بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، به صورت کیفی بود. برای دست‌یابی به هدف پژوهش، نمونه‌ای به حجم 14 نفر از اساتید علوم تربیتی و روان‌شناسی تربیتی به روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته گسترش عملکرد کیفیت شامل دو بخش بازپاسخ و بسته‌پاسخ بود. روایی ظاهری پرسشنامه بر اساس نظر هفت نفر از اساتید، مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز، پس از کدگذاری و کمّی‌سازی پاسخ‌ها، از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی و با ضریب (73/0) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مقوله‌بندی و تشکیل ماتریس خانه کیفیت انجام شد. به طور کلی بیست راهکار برای بهبود کیفیت دوره شناسایی و به ترتیب اهمیت اولویت‌بندی شدند که می‌توان این راه‌کارها را در پنج حیطه ارتقا فعالیت‌های تدریس، ارتقا فعالیت‌های پژوهشی، ارتقا امکانات فیزیکی، برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های بالندگی اعضای هیأت ‌علمی دسته‌بندی نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Solutions to Meet Substantial Requirements about Quality of M.A Educational Psychology Based on House of Quality Matrix

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Arefi 1
  • Gholamreza Shams Moorkani 2
  • Mahmood Heydari 3
  • Khalil Zandi 4
چکیده [English]

This research is aimed to study the solutions to meet substantial requirements about quality of M.A Educational Psychology (E.P) in Tehran national universities. Regarding the purpose, this research is practical and mixed method in data collection. To achieve the research objective, fourteen professors and authorities of Educational sciences and Educational Psychology faculties were purposefully selected. The data collection tools were Researcher–made questionnaire of Quality Function Deployment (QFD) including Open-end and Closed questions. Validity of questionnaire was authenticated by specialist's approval and its reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient (.71). In order to analyze data Categorization method and matrix of the Home of Quality (HoQ) were used. The overall twenty solutions were identified for improving the quality and according to their importance were classified. We can classify these solutions in five sections: “enhancing teaching activities”, “improving the research activities”, “Upgrading facilities”, “holding workshops” and “Holding the faculty development programs”. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Process Operation
  • Home of Quality
  • Educational Psychology fields
  • Student
-     بحرینی، کیومرث؛ شاه­علیزاده کلخوران، محمد و نورائی، فرهاد (1388). بررسی کیفیت خدمات در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مدل سروکوال و QFD: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول. پژوهشگر مدیریت، 6 (14): 62 – 79.
-     دوستار، محمد؛ فروغی، نفیسه؛ نوروزی، خلیل و جوادی، مجتبی (1393). راهبردهای جذب نخبگان در نظام آموزش عالی ج. ا. ا با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت. سیاست‌های راهبردی و کلان. 1 (4): 1-20.
-     رهنورد، فرج‌الله و عباس­پور، باقر (1383). کاربرد QFD در تأمین خواسته­های مشتریان از آموزش. مطالعات مدیریت، (41 و 42): 209 - 222.
-     ژیان‌پور، حمید؛ زینلی‌پور، حسین و احمدی کهنعلی، رضا (1391). کاربرد QFD در تبدیل خواسته‌های مشتریان آموزش ضمن‌خدمت به الزامات آموزشی (مورد مطالعه: سازمان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی). پژوهش‌های مدیریت عمومی، 5 (15): 85 – 112.
-     سیف، علی‌اکبر (1386). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش. (ویرایش ششم)، تهران: نشر دوران.
-     شعبانی، حسن (1382). روش تدریس پیشرفته: آموزش مهارت­ها و راهبردهای تفکر. تهران: سمت.
-     شورایعالی برنامه­ریزی وزارت فرهنگ و آموزش­عالی (1375). مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس: دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی. مصوب سیصد و نوزدهمین جلسه شورای عالی برنامه­ریزی.
-     طباطبایی‌نسب، سیدمحمد؛ ابوالقاسمی، مهدی و ابراهیم‌زاده پزشکی، رضا (1392). مدیریت ارتباط با دانشجو: رویکردی نوین در تعالی آموزش عالی (مورد مطالعه دانشگاه یزد). مجلۀ آموزش عالی (فصلنامۀ انجمن آموزش عالی ایران). 5 (4): 107 -136.
-     مدهوشی، مهرداد؛ زالی، محمدرضا و نجیمی، نسیم (1388). تشکیل خانه کیفیت در نظام آموزش­عالی: مطالعه موردی مقطع دکتری مدیریت دانشگاه­های دولتی. فصلنامۀ پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، (51): 121 - 154.
-     مقیمی، مسعود (و دیگران) (1393). موانع آموزش بالینی و ارائه راهکارهای ارتقا کیفیت آموزش از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. توسعۀ پژوهش در پرستاری و مامایی، 11 (2): 95 – 101.
-     میرفخرالدینی، سید حیدر؛ ­اولیا، محمدصالح و جمالی، رضا (1388). مهندسی مجدد مدیریت کیفیت در مؤسسات آموزش­عالی: مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی یزد. فصلنامۀ پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، (53): 131– 157.
-     نادرپور، محسن (1385). استراتژی­های بهبود کیفیت. فصلنامۀ مدیریت فردا، 4 (13 و 14): 15 – 21.
-     Balagué, N.; Düren, P.; Juntunen, A. & Saarti, J. (2014). Quality Audits as a Tool for Quality Improvement in Selected European Higher Education Libraries. The Journal of Academic Librarianship, (40): 529 – 533.
-     Brown, William O. (2001). Sources of funds and quality effects in higher education. Economics of Education Review, (20): 289–295.
-     Butt, Babar Zaheer & Ur Rehman, Kashif (2010). A study examining the students satisfaction in higher education. Procedia Social and Behavioral Sciences, (2): 5446–5450. .
-     Carnevalli, Jose A. & Miguel, Paulo Cauchick (2008). Review, analysis and classification of the literature on QFD - Types of research, difficulties and benefits. Int. J. Production Economics, (114): 737– 754.
-     Chou, Shieu-ming (2004). Evaluating the service quality of undergraduate nursing education in Taiwan– using quality function deployment. Nurse Education Today, (24): 310–318.
-     Gento, Angel M.; Minambres, M. Dolores; Redondo, Alfonso & Perez, M. Elena (2001). QFD Application in a Service Environment: A New Approach in Risk Management in a University. International Journal of Operational Research, (2): 115-132.
-     Hanushek, Eric A. (2011). The Economic Value of Higher Teacher Quality. Economics of Education Review, (30): 466-479.
-     Keçetep, İ. & Özkan, İ. (2014). Quality Assurance in the European Higher Education Area. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (141): 660 – 664.
-     Lee, Yu-Cheng; Sheu, Liang-Chyau & Tsou, Yuan-Gan (2008). Quality function deployment implementation based on Fuzzy Kano model: An application in PLM system. Journal of Computers & Industrial Engineering, (55): 48–63.
-     Martins, A. Aspinwall, E. M. (2001). Quality Function Deployment: An Empricial Study in the UK. Journal of Total Quality Management, 12 (5): 575-588.
-     Pfeffer, Fabian T. (2014). Equality and quality in education. A comparative study of 19 Countries. Social Science Research, (47): 1-19.
-     Sahney, S.; Banwet, K. & Karunes, S. (2008). An Integrated Framework of Indices for Quality Management in Education: A Faculty Perspective. The TQM Journal, 5 (20): 502-519.
-     Sayed, Y. & Ahmed, R. (2014). Education quality, and teaching and learning in the post-2015 education agenda. International Journal of Educational Development, (31-40): 1-9.
-     Singh, Vikram; Grover, Sandeep & Kumar, Ashok (2008). Evaluation of quality in an educational institute: a quality function deployment approach. Educational Research and Review, 3 (4): 162-168.
-     Uusen, Anne (2011). The Factors Influencing Class Teacher Students` Evaluations Relating to the Quality of Initial Teacher Education in Tallinn University. Procedia- Social and Behavioral Sciences, (29): 1289-1295.
-     Yeo, Roland K. (2009). Service quality ideals in a competitive tertiary environment. International Journal of Educational Research, (48): 62–76.