مطالعه تکیه‌گاه‌های شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با مطالعه تکیه‌گاه‌های شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه و رابطه آن با تعهد سازمانی انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی 86 نفر از اعضای هیأت علمی با توجه به دانشکده محل خدمت به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم بطور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد تکیه‌گاه‌های شغلی بر پایه مدل شاین و همچنین از پرسشنامه تعهد سازمانی بر پایه مدل بالفور و وکسلر استفاده شد. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفا کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه 40 نفری، پرسشنامه تکیه‌گاه‌های شغلی 894%=α و پرسشنامه تعهد سازمانی 881%=α به دست آمد. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری بر اساس سؤال‌های پژوهش و با استفاده از تحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که: 1- اعضای هیأت دانشگاه تمامی ابعاد تکیه‌گاه‌های شغلی را دارا هستند. 2- بین شایستگی فنی- کارکردی، شایستگی مدیریت عمومی، خودمختاری- استقلال، امنیت- ثبات، خلاقیت کار آفرینی، چالش محض و سبک زندگی با کل ابعاد تعهد سازمانی رابطه مثبیت و معنی‌دار وجود دارد 3- تکیه‌گاه‌های ‌شایستگی مدیریت عمومی، خدمت و از خودگذشتگی و ایثار، چالش محض و امنیت و ثبات می‌توانند به طور مثبت و معنی‌دار ابعاد تعهد سازمانی (تعهد همانندسازی شده، تعهد پیوستگی و تعهد مبادله‌ای) را پیش‌بینی کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on career anchors of the faculty members of University of Urmia and its relationship with organizational commitment

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghalavandi 1
  • Vahid Soltanzadeh 2
  • Masoumeh Alizadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

The present study is aimed at career anchors of faculty members of University of Urmia and its relationship with organizational commitment. This is a descriptive correlation study. The sample was 86 faculty members randomly selected according to the faculty. Two questionnaires on career anchors and organizational commitment were used for data collection.. The data was analyzed making use of MANOVA and Regression. The results showed that: 1-University faculty members have all aspects of career anchor. 2-There is a positive significant relationship between all aspects of career anchor satisfaction and organizational commitment components. 3-general managerial competence, Service and dedication, pure challenges and Security / stability are significant predictors of organizational commitment (identification, affiliation and exchange). 

-     براتی، هاجر و ‌عریضی سامانی، حمیدرضا (1388). رابطه تعهد و مرکزیت کار با توجه به متغیر‌های تعدیل‌کننده سلامت روان‌شناختی و سازگاری با بازنشستگی و تأثیر آماده‌سازی کارکنان برای بازنشستگی در بهبود تعهد و سلامت روان‌شناختی آنان. فصلنامه کار ایران. دوره 6 شماره 4: 35-43.
-     خنیفر، حسین؛ ‌مقیمی، سید محمد؛ جندقی، ‌غلام رضا و زروندی، ‌نفیسه (1388). بررسی رابطه بین مؤلفه‌های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان قم. نشریه مدیریت دولتی. دوره 1، ‌شماره 3: 3- 18.
-     رامفل، مامفلا (1387). جوامع دانش‌محور (چالش‌های جدید برای آموزش عالی). مترجمان مرضیه مختاری‌پور؛ مصطفی عمادزاده؛ تقی آقاحسینی؛ ابوالقاسم فرهنگ و حسن قلاوندی، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
-     سرایی، حسن (1382). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق. تهران: انتشارات سمت.
-     شائمی برزکی، علی و اصغری، ژیلا (1389). رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز کردستان. پژوهش‌نامه مدیریت تحول. سال دوم، شماره 3: 110- 127.
-     عریضی سامانی، حمیدرضا؛ ذاکرفرد، مریم و نوری، ابوالقاسم (1388). رابطه کارراهه شغلی با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی: بررسی موردی کارکنان زن و مرد واحدهای پژوهش و توسعه شرکت‌های صنعتی. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان. سال 7، شماره 1: 69-93.
-     فریدونی، علی (1383). آموزش عالی و توسعه ملی. مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی انجمن آموزش عالی ایران (227-213).
-     کریمی‌نیا، ‌رضا، سلیمی، سیدحسین، امینی، علی (1389). رابطه سبک رهیری با فرهنگ سازمان و تعهد سازمانی در نیرو‌های نظامی. مجله طب نظامی. دوره 12، ‌شماره 3: 65 –70.
-     گل پرور، محسن و عریضی سامانی، ‌حمیدرضا (1387). فراتحلیلی بر رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی با جایگزین‌های شغلی. میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت. دانشور رفتار. سال پانزدهم. شماره 33: 85- 100.
-     میرهاشمی، مالک؛ شریفی، ‌حسن پاشا؛ نیسی، غلامرضا و بهاری، ‌سیف الله (1386). پیش‌بینی تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی بر اساس ادراک آنان از محیط کار. دانش پژوهش در روان شناسی. شماره 31: 133 – 153.
-     یوسفی، سجاد؛ مرادی، مرتضی و تیشه‌ورزی دائم، محمد کاظم (1389). نقش تعهد سازمانی کارکنان در تسهیم دانش. دو ماهنامه پلیس. سال 7، شماره 30: 23– 36).
-     Amirtash, A. M (2011). Comparison of Career Anchors and Organizational Commitment among Physical Education and Non-Physical Education faculties of Iran Islamic Azad Universities. Annals of Biological Research, 2 (5), 232-239.
-     Ashwin, P (2006). Changing higher education, first published, Routledge: Taylor & Francis Group.
-     Beck, J and Lopa, J. M (2001). An exploratory applications of Schein’s career anchors inventory to hotel executive operating committee members, International Journal of Hospitality Management, 20, 15-28.
-     Beck, J. A (2004). Career anchors, organizational commitment, and job plateaus: An analysis of hotel executive operating committee members' career development. MA Dissertation, Purdue University.
-     Bester, C. L. and Mouton, T (2006). Differences regarding job satisfaction and job involvement of psychologists with different dominant career anchors, Journal of Management Development, 29 (3), 50-55.
-     Chiu, C.; HsinGinn, H; Chung, L. and Siao, S (2007). A study of career anchors and characteristic preferences of IS students, Journal of Compute Information Systems, 47 (3), 24-33.
-     Chong, V. K., Eggleton, I. R. C., (2007). The impact of reliance on incentive-based compensation Schemes, information asymmetry and organizational commitment on managerial performance, Management Accounting Research 18, 312–342.
-     Cichy, R. F., Cha, J, and Kim, S., (2009). The relationship between organizational commitment and contextual performance among private club leaders, International Journal of Hospitality Management 28, 53–62.
-     Danziger, N; Moore, D. and Valancy, R (2008). The construct validity of Schein's career anchors orientationinventory, Career Development Internationa l,. 3 (1), 7-19.
-     Erdheim, J., Wang, M., and Zickar, M. J (2006). Linking the Big Five personality constructs to organizational commitment, Personality and Individual Differences 41, 959–970.
-     Earl, G (2005). The effect of job satisfaction, intention to leave, and career anchors on ethical perception of accounting professionals within the institute of management accountants (IMA), D. B. A. Dissertation, Nova Southeastern University.
-     Ferreira. N. Basson. J., and Coetzee, M (2010). Psychological career resources in relation to organizational commitment: An exploratory study. SA Journal of Human Resource Management, 8 (1), 1-10.
-     Hoon Tan, H. and ChooQuek, B (2001). An exploratory study on the career anchors of educators in Singapore, The Journal of Psychology135 (5), 527-545.
-     Ituma, A.; and Simpson, R (2007). Moving beyond Schein's typology: individual career anchors in the context of Nigeria, Personnel Review, 36 (6), 978-995.
-     Jaramillo, F., Mulki, J. P., Marshall, G. W., (2005). A meta-analysis of the relationship between organizational commitment and salesperson job performance: 25 years of research, Journal of Business Research 58, 705– 714.
-     Kniveton, B. H (2004). Managerial career anchors in a changing business environment, Journal of European Industrial Training, 28 (7), 564-573.
-     Kock, R., and Burke, M (2008). Managing talent in the South African Public Service. Retrieved May 14, 2009, from http: //www. entrepreneur. com/ tradejournals/article/ 192352088_ 2. html.
-     Kotze, K., and Roodt, G (2005). Factors that affect the retention of managerial and specialist staff: An exploratory study of an employee commitment model. SA Journal of Human Resource Management, 3 (2), 48−55.
-     Kuvaas, B., (2003). Employee ownership and affective organizational commitment: employees’ perceptions of fairness and their preference for company shares over cash, Scand. J. Mgmt. 19, 193–212.
-     Lick, D. W (2002). Leadership and change, in field guide to academic leadership, San Francisco, Josses Bass.
-     Lumley, E. J (2011). Exploring the job satisfaction and organizational commitment of employees in the information technology environment. Southern African Business Review, 15 (1), 100-118.
-     Martineau, Y.; Wils, T. and Tremblay, M (2005). Multiple career anchors of Quebec engineers: impacts on career path and success, Relations Industrielles- Industrial Relations, 60 (3), 455-482.
-     Morland, N (2005). Work-related Learning in Higher Education. The Higher Education Academy.
-     Neininger, A., Lehmann-Willenbrock, N., Kauffeld, S., and Henschel, A., (2010). Effects of team and organizational commitment – A longitudinal study, Journal of Vocational Behavior 76, 567–579.
-     Peterson, J., and Roger, A (2009). Career Anchors Profiles: An Exploratory Study of Business School Participants in France. A Paper presented at the International Conference on Evaluation Indicators and Social and Environmental Responsibility of Enterprises, Lyon: 8-10 June.
-     Quesenberry, J. L (2006). Career anchors and organizational culture: A study of woman in the IT workforce Sigmis cporb proceeding of the ACM Sigmis Cpr conferences, pp. 342-344.
-     Ramakrishna, H. V. and Potosky, D (2003). Conceptualization and exploration of composite career anchors: an analysis of information system personnel, Human Resource Development Quarterly, 14 (2), 199-215.
-     Rasdi, R. M., (2009). Career Aspirations and Career Success Among Managers in the Malaysian Public Sector. Research Journal of International Studies, 9, 21-35.
-     Rebecca, T (2007). The relationship between career anchors and organizational commitment, M. A. Dissertation, University of South Africa.
-     Shaw, J. D.; Delery, J. E.; Mohamed, H. and Abdulla, A (2003). Organizational commitment and performance among guest workers and citizens of an Arab country, Journal of Business 56, 1021 – 1030.
-     Schein, E. H (1996). Career anchors revisited Implications for career development in the 21 century, Academy of Management Executive,, 10 (40), 80-88.
-     Schein, E. H (1990). Career anchors: Discovering your real values, San Francisco: Jossey Bass Pfeiffer.
-     Schein, E. H (1985). Career Anchors: Discovering Your Real Values, University Associates, Inc. San Diego, California.
-     Suutari, V. and Taka, M (2004). Career anchors of managers with global careers, Journal of Management Development, 23 (9), 899-847.
-     Weng, Q., McElroy, J. C., Morrow, P. C., and Liu, R., (2010). The relationship between career growth and organizational commitment, Journal of Vocational Behavior 77, 391–400.