بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی‌گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان نسبت به اجرای طرح بومی‌گزینی در پذیرش دانشجویان دانشگاه‌ها به روش توصیفی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان ‌دانشگاه‌ها و دانشجویان دانشگاه فردوسی بود که 127 نفر مدیر به شیوه سرشماری، 170 نفر کارشناس به شیوه هدفمند و 715 نفر از دانشجویان بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش دیدگاه مدیران، کارشناسان و دانشجویان از پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیران 89/0 و پرسشنامه دانشجویان 80/0 به دست آمد. داده‌ها با آزمون‌های کای‌اسکوئر تک متغیره ()، یومن- ویت نی و کروسکال والیس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: از دیدگاه دانشجویان، مدیران و کارشناسان نسبت به موفقیت طرح بومی‌گزینی، در برخی ابعاد مثبت و در برخی منفی بوده است. دانشجویان نسبت به تحقق اهداف بومی‌گزینی در ابعاد عاطفی، اقتصادی و فرهنگی در مقایسه با بعد آموزشی توافق بیشتری داشته‌اند؛ ضمن آنکه، کارشناسان دانشگاه سیستان و بلوچستان، فردوسی مشهد و شیراز در مقایسه با کارشناسان دانشگاه‌های خوارزمی، صنعتی اصفهان و بوعلی‌سینای همدان رضایت کمتری از اجرای طرح داشته‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on managers’, experts’ and students' viewpoints towards carrying out native selection for admission of Universities Students and Higher Education Institutions

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Bazrafshan Moghadam 1
  • Ali Mahdavishakib 2
  • Maryam Khojaste bujar 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate managers’, experts’ and students' viewpoints towards native-screening (native selection) for new admission of Universities Students by descriptive method.  The statistical population consisted of managers, experts in universities and students of Ferdowsi University. Questionnaire was used for measuring their viewpoints. The sampling methods for 297 managers and 170 experts in 6 universities were respectively Census and targeted. The 715 students were selected based on Morgan table. The reliability of manager and student questionnaires by Cronbach's Alpha is respectively 0/89 and 0/80. So, Five-degree Likert scale was used in order to recognize the viewpoint of students about the new plan. The collected data were analyzed by univariate Chi-Square, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U-test. The results from viewpoints of students, managers and experts revealed that they believed this plan is successful in some aspects and unsuccessful in some aspects. The students were more agreed on the goals of plan in emotional, economic and cultural dimensions than instruction. Meanwhile, the experts of Sistan and Baluchistan, Mashhad Ferdowsi and Shiraz universities were less satisfied in comparison with experts of Kharazmi, Isfahan University of Technology and Bu-Ali Sina Hamedan for carrying out the plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Native screening
  • students
  • universities
  • higher education institutions
-     اشرف نظری، علی و باقری، محمد (1390). آموزش عالی و همبستگی ملی در ایران (1368-1384)، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوازدهم، ویژه­نامة شماره یک، صص: 1-28.
-     امیری، میثم و رحمانی، تیمور (1385). بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استانهای ایران، دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره ششم، صص: 339-382.
-     اندیشمند، ویدا (1388). شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، شماره 2، صص: 9-34.
-     بابادی عکاشه، زهرا؛ شریف، سید مصطفی و عبدالرسول جمشیدیان (1389). تأمین و گسترش فرصت‌ها و عدالت آموزشی در اموزش و پرورش استان اصفهان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، جلد 10، شماره 37، صص: 287-305.
-     بازرگان، عباس (1369). مراحل برنامه‌ریزی آموزش عالی و ارزیابی آن، دانش مدیریت، مجله دانشکده علوم اداری و مدیریت دانشگاه تهران، شماره 9-10، صص: 43-59.
-     پرند، کورش؛ یادگارزاده، غلامرضا و ابراهیم خدایی (1391). انتخاب رشته انتخاب آینده، راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری، تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.
-     تاجبخش، کیان (1384). سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: انتشارات شیرازه.
-   جوادی، محمد جعفر (1387). نابرابری‌های آموزشی و ابعاد جامعه شناختی آن، پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت، (3)، صص: 14-31.
-     جلسه کارگروه همبستگی و هویت ملی، اردیبهشت‌ماه 1389، اصفهان.
-     دفترچه راهنمای شماره 2 کنکور، انتخاب رشته، 1388.
-     دهقانی، سعیده (1384). بررسی فرصت‌های آموزشی در استان فارس در برنامه دوم و سوم توسعه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
-     رحمان سرشت، حسین (1380). اخلاق جزء نادیده گرفته شده سیاست‌های آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 20، صص 126- 103.
-     روشن، احمدرضا (1387). نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در کشورهای جهان. مجله رهیافت، شماره 43، صص 70-58.
-     سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
-     صالحی عمران، ابراهیم؛ عالیشوندی، اقدس و بهروز کاوه‌ئی (1390). بررسی سیاست پذیرش دانشجوی بومی در دانشگاه‌های ایران، اولین همایش بین‌المللی مدیریت، آینده‌نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی.
-     صالحی، ابراهیم و مهرعلیزاده، یدالله (1384). تغییرات بازار کار، توسعه، آموزش عالی و سرمایه اجتماعی، مجموعه مقالات همایش آموزش عالی و توسعه پایدار.
-     عبدالهی، محمد و موسوی، میرطاهر (1386). سرمایه اجتماعی در ایران، وضعیت، وضعیت موجود، دورنمای آینده امکان‌شناسی گذار، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25، صص: 195-233.
-     عبدوس، میترا (1381). بررسی عوامل مؤثر در فرصت های آموزشی نابرابر بین دختران و پسران، خلاصه مقالات مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
-     فراستخواه، مقصود (1387). بررسی چگونگی ارتقای کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی در ایران، مجله آموزش عالی ایران، سال اول، شماره 2، صص 124-90.
-     فکوهی، ناصر (1386). نقش زبان و هویت‌های قومی و محلی در توسعه نظام آموزش عالی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 9، صص 160-127.
-     فکوهی، ناصر (1388). طرح بومی‌گزینی آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد، پایگاه انسان شناسی و فرهنگ، 27/8/1388، قابل دسترس در: www. anthropology. ir/node/711
-     فیضی، طاهره (1385). طراحی و تبییین مدل سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور، رساله دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
-     قانعی‌راد، محمد امین (1385). نقش تعاملات دانشجویان و اساتید در تکوین سرمایه اجتماعی دانشگاهی، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره هفتم، شماره 1، صص: 3-29.
-     گروه مشاوران یونسکو، (1374). فرایند برنامه‌ریزی آموزشی. ترجمه فریده مشایخ، تهران: مدرسه.
-     کریمی، علی (1390). تأملی درباره نسبت آموزش عالی و همبستگی اجتماعی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوازدهم، ویژه­نامه شماره 1، صص 104-77.
-     مسعودی، عصمت و جوادی، منوچهر (1382). تحلیل و دسترسی به فرصت‌های برابر در توسعه آموزش عالی دولتی کشور، مجله علوم انسانی، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 27-28، صص: 73-95.
-     مصوبه شماره 213 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1369.
-     مهرعلیزاده، یدالله؛ رجبی معماری، اسماعیل و الهام‌پور، حسین (1391). آسیب‌شناسی سیاست بومی‌گزینی (تحلیل محتوی سایت‌های اینترنتی و رسانه‌های عمومی کشور)، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال چهارم، شماره چهارم، صص 158-119.
-     مهر محمدی، محمود و فراستخواه، مقصود (1381). بررسی راهکارهای افزایش دسترسی به آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره هشتم، شماره 3، صص 96-79.
-     نوربخش، سید مرتضی و حائری، سید مجید (1390). مطالعه جامعه‌شناختی موفقیت در کنکور، نامه آموزش عالی، سال چهارم، شماره پانزدهم، صص 57-33.
 
-     Gumus, Murat (2007). The Effect of communication on Knowledge sharing in organization, Journal of knowledge management practice, vol. 8. No. 2.