شناسایی دیدگاه اعضای هیأت علمی مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در خصوص مؤلفه‌های نظام برنامه‌ریزی‌ درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

هدف پژوهش، بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی در خصوص رتبه‌بندی مؤلفه‌های نظام برنامه‌ریزی درسی رشته کشاورزی و منابع طبیعی در وضعیت موجود و مطلوب می‌باشد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 158 نفر می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 112 نفر از آنان به شیوه طبقه‌بندی تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسشنامه (79/.، 88/. و71/.) به دست آمد. نتایج نشان داد از دید اعضای هیأت علمی، برای رسیدن به وضعیت مطلوب، تشکیل گروه‌های مشترک برنامه‌ریزی درسی در جهت انطباق برنامه‌های درسی با نیازهای روز بازار کار، در اولویت می‌باشد. همچنین مشخص شد از دید پاسخگویان، مدیران ارشد آموزش عالی و اعضای هیأت علمی، نسبت به سایرین، بیشترین شایستگی را برای مشارکت در برنامه‌ریزی درسی دارند. اعضای هیأت علمی "تدوین برنامه درسی مبتنی بر اصول و روش‌های علمی توسط صاحب نظران و متخصصان با صلاحیت" و "تناسب محتوای برنامه درسی با پیشرفت‌ها و شرایط روز" را به عنوان دو راهکار معرفی نمودند که برای رسیدن به شرایط مطلوب باید در اولویت قرار گیرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Keywords: weighting, composite score, classical test theory, reliability coefficient, true score, measurement error, formula score Identification of the Perspective of Agriculture and Natural Resources

نویسندگان [English]

  • Bahareh Abedi 1
  • Masoud Baradaran 2
  • Bahman Khosravipoor 2
  • Mansour Ghanian 2
چکیده [English]

The main purpose of this study was to identify faculty members’ perspective about components of curriculum planning system of agricultural disciplinary in the current and desired situation. Research method was descriptive-survey and statistical population consisted of 158 faculty members that 112 of them were selected randomly as sample making use of Morgan Sampling table. Data has been collected by a questionnaire. Questionnaire reliability using Cronbach alpha for different parts are 0.71, 0.88, and 0.79. The result revealed that from the perspective of faculty members, to achieve a desirable situation “creating curriculum planning common groups to fit curriculum with the labor market needs” is a priority. Higher education administrators and faculty members have the greatest merit among others for participation in curriculum planning. Faculty members indicated "curriculum formulation based on scientific principles and procedures by the qualified authorities and experts” and “appropriateness of curriculum content with the progress and current conditions” as the two action plans to achieve the desirable situation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum planning
  • Ranking
  • desired
  • agriculture and natural resource
-     برادران، مسعود؛ بهتاش، محمد جعفر و غنیان، منصور (1385). ارزیابی درونی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز. تهران: سازمان آموزش کشور.
-     خسروی‌پور، بهمن؛ ایروانی، هوشنگ؛ حسینی، محمود و موحد محمدی، حمید (1386). شناسایی مؤلفه‌های آموزشی مؤثر برتوانمندی کار آفرینانه دانشجویان فراگیر آموزش عالی کاربردی کشاورزی. مجله علوم کشاورزی ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی. شماره 2 (218-207).
-     زمانی، غلامحسین (1380). برآورد نیروی متخصص مورد نیاز و آسیب‌شناسی اشتغال دانش‌آموختگان بخش کشاورزی کشور. گزارش طرح پژوهشی نیازسنجی نیروی انسانی متخصص. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
-     ساکی، مهری؛ شریف خلیفه سلطانی، مصطفی و نصر اصفهانی، احمدرضا (1386). بررسی ساختار مناسب برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه اصفهان. قلمرو برنامه درسی ایران، ارزیابی وضع موجود و ترسیم چشم‌انداز مطلوب. تهران: انتشارات سمت.
-     سازمان کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام (1391). نرخ بیکاری 25 درصدی دانش­آموختگان کشاورزی. قابل دسترس درسایت سازمان کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، http: //iaeo. org/ilam/?p=697.
-     فتحی واجارگاه، کورش و نورزاده، رضا (1387). درآمدی بر برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی. تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
-     فتحی واجارگاه، کورش؛ عارفی، محبوبه و شرف، زینب (1388). شرایط و زمینه‌های مشارکت اعضای هیأت علمی‌در فرآیند برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال 1. شماره 4 (178-145).
 
-     Borsari, B. and Vidrine, M. F. (2010). preliminary consideration on the design of astandardized curriculum in sustainable agricultur. Sustainability in agricultur, pp: 1-13.
-     Büscher, B. (2006). Participatory Innovation Development and Curriculum Development, CIS-VUAAmsterdam.
-     department of education and early childhood development (2011). curriculum planning. State of Victoria.
-     Dunstan Atkinson, W. (1988). Curriculum development in tertiary agriculture and horticulture. Agricultural system, vol. 26, issue 3, pp: 165- 177.
-     Hodges, D., & Burchell, N. (2003). Business graduate competencies: employer’s view on importance and performance. Asia- pacific journal of cooperative education, 4 (2), PP: 16-22.
-     Gilbert. R. (2010). Curriculum reform. International encyclopedia of education, Pp: 510-513.
-     Jayaraj, S. (1992). Agricultural education: the need for generalists. Agricultural system, Vol. 40, issues 1-3, pp: 177-193.
-     Ladwig, J. G. (2010). Curriculum and Teacher Change. International encyclopedia of education, pp: 374-378.
-     Mozzoli, A. J. (2000). Faculty Perceptions of Influences on the Curriculum in Higher Education. ERIC, Doctoral Dissertation, University of South Carolina. p. 153.
-     Posner, G. J. (1974). Beauchamps Basic components of a curriculum theory – A. Rejoinder. Curriculum theory network, Vol. 4, No. 1, pp. 56-60.
-     Sabara, N. (1994). Curriculum development centers. Educational research center, University of Florida.
-     Schamhart, R. and den Bor, W. (1994). Curriculum Development in Higher Agricultural Education: A Case from Bénin. Higher Education Policy, vol. 7, pp: 56–62.
-     Smith, M. K. (2000). Curriculum theory and practice' the encyclopaedia of informal education. www. infed. org/biblio/b-curric. htm.