دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 11-201 
نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی

صفحه 143-167

محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ رقیه بهشتی راد