نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل همة کارکنان دانشگاه ارومیه می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه 234 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه رهبری خدمتگزار، اعتماد سازمانی و توانمندسازی استفاده شد. داده‌های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که اثر مستقیم رهبری خدمتگزار بر توانمندسازی (84/0) مثبت و معنی‌دار بود. اثر مستقیم این متغیر بر اعتماد سازمانی نیز (39/0) مثبت و معنی‌دار بود. اما اثر توانمندسازی بر اعتماد سازمانی به میزان (28/0) معنی‌دار نبود. اثر غیر مستقیم رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی با میانجی‌گری توانمندسازی به میزان (24/0) مثبت، معنی‌دارنبود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Servant Leadership in Enhancing Organizational Trust with Mediator Role of Empowerment )Case Study Urmia University staff(

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ardalan 1
  • Siroos Ghanbari 1
  • Fakhrosadat Nasiri Valikbani 1
  • Roghaye Beheshti Rad 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the impact of servant leadership in enhancing organizational trust with mediator role of empowerment. The current research method is descriptive and the research project used was based on Structural equations model. The statistical population is all employees of Urmia University with 234 individuals in each stratum selected by stratified random sampling method. Data was gathered through three questionnaires, the servant leader, Organizational trust and Empowerment. After collecting the data it was analyzed by SPSS and LISREL. Results of structural equation modeling showed that the direct effect of the servant leader on empowerment (0/84) is positive and significant. Direct effects of this variable on organizational trust (0/39) is also positive and significant. However, the empowerment effect on organizational trust (0/28) is not significant. Indirect effect of servant leader on organizational trust with intermediary of empowerment (0/24) is not positive and significant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Servant leadership
  • Organizational trust
  • empowerment
  • Staff
  • Urmia University
-     اعرابی، سید محمد و فیاضی، محمد (1387). متدولوژی تدوین و جاری‌سازی استراتژی توانمندسازی منابع انسانی بر بستر فرهنگی ایران، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، سال، شماره 1، صص 18-1.
-     تنعمی، محمد مهدی (1386). مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی: شناخت و اجرای مدیریت کیفیت فراگیر، تهران: انتشارات سمت.
-     رضائیان، علی (1387). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
-     سالاری، سمیه و نصراصفهانی، علی (1388). مقایسه‌ای رهبری خدمتگزار از دیدگاه نظریه‌پردازان غربی و امام علی، دانشگاه اسلامی، سال 13، شماره 3، صص: 200-212.
-     سالاری، سمیه (1389). رابطه بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان، دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
-     ضیائی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس و آیباغی اصفهانی، سعید (1387). نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، صص 67-85.
-     قلاوندی، حسن؛ سلطانزاده، وحید و بهشتی راد، رقیه (1392). الگوی علی روابط میان رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال پنجم، شماره 9، صص 107-128.
-     قلی پور، آرین؛ پورعزت، علی اصغر و حضرتی، محمود (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان‌های دولتی، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2، صص 103-118.
-     محمدی، فرشته؛ حضرتی، محمود و جعفری، احمد (1392). بررسی رابطه بین معنویت در محیط کاری و ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 6 (20)، 145-166.
-     موغلی، علیرضا؛ حسین‌پور، اکبر و حسن‌پور، محمد (1388). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد کاری کارکنان در مناطق نوزده‌گانه سازمان آموزش و پرورش تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، صص 132-119.
-     وتن دیوید ای و کیم ای. کمرون (1381). تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
-     یزدخواستی، علی؛ رجایی، سعید و مولوی، حسین (1388). بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه‌های دولتی کشور، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی (34) - شماره2- صص 188-175.
-     یوسفی سعیدآبادی، رضا؛ حسن‌زاده، رمضان و اسماعیل تبار، فاطمه (1389)، رابطه بین رهبری خدمتگزار و کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان بیمه خدمات درمانی تهران، مجله تحقیقات در مدیریت آموزشی، شماره 3، صص: 32-46.
 
-     Andersen, J. A (2009). When a servant leadership comes knocking, Leadership & Organizational Development Journal, Vol. 30 (1), 4- 15.
-     Annette, M., and Browning, RN (2013). Moral distress and psychological empowerment in criticalcare nurses caring for adults at end of life, American journal of critical care, 22 (2); 143-153.
-     Atkinson, S. and Butcher, D (2003). Trust in managerial relationship. Journal of Management Psychology, 304-282 (4), 18.
-     Bennet, J. L (2001). Trainers as leaders of learning, Training anddevelopement journal, 55: 40-62.
-     Birkenmeier. B., Carson. P. P., and Carson. K. D (2003). An analysis of supranational servant leadership on Jean Monnet, International journal oforganization theory and behavior. 6/3: 374-400.
-     Buchen,. I. H (1998). Servant leadership: A model for future faculty and institutions, Journal of leadership studies, 5/1: 125-134.
-     Conger. J. A., and Kanango, R. N (1998). The empowerment process: Integrating theory and practice, Academy of managementreview, 19/3: 471-482.
-     Daley, D. M. and Vasu, M. L (1998). Fostering organizational trust in North Carolina: the pivotal role of administrators and political leaders, Administration & Society, 30 (1), 62-85.
-     Dennis, R. S. and Bocarnea, m. (2005). Development of the servant leadership assessment instrument, leadership & Organization Development Journal, 26 (8), 600-615.
-     Depree, M (2002), Leading without power: finding hope in serving community. Jossey Bass, San Francisco, CA, 39- Martins.
-     Foster, A. Barry (2000). Barriers to servant leadership: Percievedorganizational element that impede servant leader effectiveness, A Dissertation presented for the degree Doctor of Philosophy.
-     Fridell, M., Newcom, R. and Messner, P. E., (2009). Discriminate analysis gender public school principal servant leadership difference, leadership & Organization Development Journal, 30 (8), 722-736.
-     Fry, L. W (2003). Toward a theory of spiritual leadership, TheLeadershipQuarterly, Vol. 14 pp. 693-727.
-     Gorelick, C (2005). Organisational Learning vs. the Learning Organisation: A Conversation with a Practicioner. In The Learning Organisation, 388-383, (4), 12.
-     Greasley, K and King, N (2005). Employee Perceptions of Empowerment. Emerald Group Publishing Limited, 368-351, (4) 27.
-     Greasley, P. E. and Bocârnea, M. C (2014). The Relationship Between Personality Type and the Servant Leadership Characteristic of Empowerment, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 124 ; 11 – 19.
-     Greenleaf, R. F (1970). The Servant as leader. The Greenleaf center, Indianapolis, IN.
-     Han. L, (2010). Servant leadership in the People’s Republic of China: a case study of the public sector, Journal of ManagementDevelopment, Vol. 29 (3), 265-281.
-     Horsman, J. H (2001). Perspectives of servant leadership and spirit inorganization, A Dissertation presented for the degree Doctor ofPhilosophy., gonzaga university.
-     Humphreys, J. H (2005). Contextual implications for transformational and servant leadership, Management Decision, 43 /10, 1410-1431.
-     Joseph, E. and Winston, B (2005). A correlation of servant leadership, leader trust and organization trust, Leadership &Organizational Development Journal, Vol. 26 (1), 6-22.
-     Kaneshiro, P (2008). Analyzing THE organizational Justice, Trust, And Commitment Relationship In A Public Organization (. Doctor Of Philosophy). Submitted to North central University.
-     Kline, R. B (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.
-     Kuick, V (1996). The meaning of servant leadership. ADissertation presented for the degree Doctor ofPhilosophy; Manitoba university.
-     Liden, R. C., Wayne, S. J., Zhao, H., and Henderson, D (2008). Servant leadership: Development of a multidimensional measure and multi -level assessment, The Leadership Quarterly, 19. 161–177.
-     Martins, N (2002). A model for managing trust. International journal of manpower, 23/8: 756-757.
-     Mcknight, D. Harrison, Cummings, Larry L. and Chervany, N. L (1998). Trust Formation in New organization relationship, advances in group. Processes, 260- 11. 231.
-     Mollering, G., Bachman, R., and Lee, H. S (2004). Understanding organizational trust: Foundation, constellation and issue of operationalisation, managerial psychology, 19/6: 556-570.
-     Page, D. and Wong, P. T. P (2000). A Conceptual Framework for Measuring Servant-Leadership, in AdjGibolosoo, S (Ed.), The Human Factor in Shaping the Course of History and Development, 69-109, NY: University Press of America, Inc.
-     Parolini, J., (2008). Distinguishing between transformational and servant leadership, leadership & Organization Development Journal, 30 (3), 274- 291.
-     Patterson, K (2003). Servant leadership: A theorical model. A Dissertation presented in Partial fulfillment of the requirement for the degree Doctor of Philosophy, Regent university.
-     Perez, I (2002). The effect of empowerment on organizationaleffectiveness. A Dissertation presented for the degree Doctor of Philosophy, Alliant international University.
-     Russell, R (2001). The role of value in servant leadership, Leadership & Organizational Development Journal, Vol. 22 (2), 76- 83.
-     Sarkus, D. J (1996). Servant-leadership in safety: advancing the cause of and practice, Professional Safety, Vol. 41 (6), 26-32.
-     Sendjaya S. and Pekerti A (2010). Servant leadership as antecedent of trust in organizations, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 31 (7), 643-663.
-     Spears, L (1996). Reflections on Robert K. Greenleaf and servantleadership. Journal of Leadership & Organization Development, 17 / 7, 33-35.
-     Spreitzer, G. M (1992). when organization dare: the dynamicsof individual empowerment in the work plac", Ph. D. dissertation, univresity of Michigan.
-     Stone, A. G, Russell, R. F and Patterson, K., (2003). Trans formational versus servant leadership: a difference in leader focus, leadership & Organization Development Journal, 25 (4), 349-361.
-     Tatum, J. B (1995). Meditations on servant-leadership, in Spears, L. C (Ed.), Reflections on Leadership: How Robert K. Greenleaf’s Theory of Servant-Leadership Influenced Today’s Top Management Thinkers, NY: Wiley.
-     Thomas, K. W. and Velthouse, B. A (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An ‘Interpretive’ Model of Intrinsic Task Motivation. Academy of Management Review, Vol. 15, pp. 666-81.
-     Tyler, T. R (2003). Trust within organization. Personal Review, 64-11, 48.
-     Van Dierendonck, D., & Nuijten, I (2012). The Servant Leadership Survey: development and validation of a multidimensional measure. Journal of Business Psychology, 26, 249-267.
-     Velez, p (2006). Effects of Organizational Trust. A Dissertation Submitted to the Faculty of the Hahn Shool of Nursing and Health Science, University of San Diego. In Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy in Nursing.
-     Washington, R. and Field. H. S, (2006). Individual difference in servant leadership: The roles of values and personality, leadership & Organization Development Journal, 27 (8), 700-711.
-     Wilkinson, A (2002), Empowerment: theory and practice, Personnel Review, 27 (1).
-     Winston, B. E, (2004). Servant leadership at Heritage Bile College: a single – case study, leadership & Organization Development Journal, 25 (7), 600-611.
-     Zolin, R (2002). Trust in cross-functional, global teams: developing and validating a model of inter-personal trust in cross-functional global teams, Dissertation Abstracts International. 12 (2) -326-339.