ارزشیابی فرآیندها و عوامل درونی گروه آموزشی: مطالعه موردی گروه آموزشی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی درونی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش و پژوهش در سطح گروه آموزشی می‌باشد. به منظور ارزیابی گروه مذکور شش عامل شامل اول- اعضای هیأت علمی، دوم- دانشجویان، سوم- دانش‌آموختگان، چهارم- فرآیند تدریس- یادگیری، پنجم- امکانات و تجهیزات آموزشی- پژوهشی، و ششم- پژوهش، مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پیمایشی است و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی استفاده شده است. صحت سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش روایی صوری، مورد تأیید متخصصان فن قرار گرفت. برای برآورد پایایی پرسشنامه‌ها، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار میانگین آن 76/0 به دست آمد. نمونه‌های تحقیق شامل دانشجویان 75 نفر، دانش‌آموختگان 58 نفر، اعضای هیأت علمی پنج نفر و چهار نفر کارکنان گروه بودند. بازه زمانی انجام تحقیق در سال‌های 1388 تا 1389 بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که وضعیت گروه آموزشی به لحاظ عامل اعضای هیأت علمی و عامل فرآیند تدریس- یادگیری در سطح مطلوب، و عامل دانشجویان، دانش‌آموختگان، امکانات و تجهیزات آموزشی- پژوهشی و عامل پژوهش در سطح نسبتاً مطلوب بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Internal Processes and Factors of an Academic Department: Case study of Agricultural Extension and Education Department of Bu-Ali-Sina University

نویسندگان [English]

  • Reza Movahedi 1
  • Somayeh Latifi 2
  • Farhad Seraji 3
چکیده [English]

The main purpose of this study is internal evaluation of Agricultural Extension and Education Division of Bu-Ali Sina University in order to identify the strengths and weaknesses of teaching and research at micro level. In order to evaluate the department status, six factors were studied including 1) faculty members, 2) students, 3) graduates, 4) teaching- learning, 5) facilities and equipment, and 6) research. This study was a survey and descriptive statistics were used for analyzing data. Validity of questions used in the questionnaire was confirmed by an expert team. For calculating the reliability of the questionnaire the Cronbach alpha coefficient was used. The average value of this test was 0. 76. The study samples included 75 students, 58 graduates, five faculty members, and four other staff in the Department. The study was conducted between 2000 and 2001. The results revealed that the department status was desirable in terms of both faculty members and teaching- learning factor. However, in terms of students, graduates, facilities and equipment, and research factor it was fairly desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Evaluation
  • Agricultural Extension and Education
  • Higher Education
-     بازرگان، عباس (1374). ارزیابی درونی دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 3، 22-1.
-     بازرگان، عباس و اسحاقی، فاخته (1387). تحلیل فرآیند هدف‌گذاری در ارزیابی درونی کیفیت گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها: مطالعه موردی، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، شماره 18، 57.
-     بازرگان، عباس (۱۳۸۰). ارزشیابی آموزشی (مفاهیم، الگوها، فرایند عملیاتی). تهران: انتشارات سمت.
-     بازرگان، عباس؛ میرکمالی، محمد و نادری، ابوالقاسم (1385). گزارش ارزشیابی درونی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. گزارش منتشرنشده.
-     پازارگادی، مهرنوش (1377). پیشرفت‌های بین‌المللی در خصوص ارزیابی کیفیت در آموزش عالی، مجله رهیافت، شماره 18، 43-29.
-     پیکانی، غلامرضا و دوراندیش، آرش (1385). ارزیابی درونی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقای کیفیت دانشگاهی
-     حجازی، یوسف؛ بازرگان، عباس؛ موحد محمدی، حمید و برادران، مسعود (1379). سازه‌های مؤثر بر ارزشیابی درونی نظام آموزش عالی کشاورزی (مطالعه موردی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران)، علوم کشاورزی ایران، جلد 31، شماره 4، 862- 851.
-     شریعتمداری، مهدی (1383). ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه در هزاره سوم. فصلنامه علمی خرد. نشر دانشگاه آزاد واحد گرمسار.
-     کیذوری، امیرحسین؛ حسینی، محمدعلی و فلاحی خشکناب، مسعود (1387). تأثیر ارزشیابی درونی بر ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی، پژوهش پرستاری، دوره 3، شماره 8 و 9، 115-105.
-     محتشم، حمیدرضا (1381). ارزشیابی درونی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد (رشته ترویج و آموزش کشاورزی)، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
-     محمدی، رضا؛ فتح‌آبادی، جلیل؛ یادگارزاده، غلامرضا؛ میرزا محمدی، محمد حسن و پرند، کورش (1388). ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی. چاپ چهارم. تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.
-     یارمحمدیان، محمدحسین و کلباسی، افسانه (1385). ارزشیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آموزش در علوم پزشکی، 6 (1)، 134- 125.
 
-     Love, A. (2005). Internal evaluation. In S. Mathison (Ed.), Encyclopedia of evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage.
-     Szanto, T. R. (2005). Evaluations of the Third Kind: External evaluations of external quality assurance agencies.  Quality in Higher Education, 11 (3): 183 – 193.
-     Wandersman, A. (2003). Community science: Bridging the gap between science and practice with community-centered models. American Journal of Community Psychology, 31 (3–4): 227–242.