تأملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدل‌های اعتماد نهادی (سازمانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اعتماد شاخصی از سرمایة اجتماعی است که تبادل اجتماعی را در شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل می‌کند و در تحقق نظم اجتماعی و نیز زندگی روزمره، عنصری ضروری و حیاتی به شمار می‌آید. در جوامعی که اعتماد بالایی وجود دارد، مسئولیت‌پذیری بیشتری در سطوح پایین جامعه دیده می‌شود و در جوامعی که اعتماد کمتری وجود دارد، به نوعی فرار از مسئولیت دیده می‌شود. از این رو موفقیت سازمان‌های امروزی در گرو اعتمادسازی است. در این راستا، به فراخور موضوع، جهت ارتقای احساس اعتماد مخاطبان به سازمان که سرمایة اساسی است بایستی به مقولة اعتمادسازی و ارتقای آن توجه کرد و این نیز جز با توجه به بررسی جامع عوامل مرتبط با آن میسر نیست. بنابراین در این مقاله با بهره‌گیری از روش کیفی شیوه مطالعه اسنادی و بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، مؤلفه‌ها و ابعاد اعتماد سازمانی با توجه به جامعه ایران تدوین و ارائه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Theoretical Principles, Concepts and Models of Institutional Trust (Organizational)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Alvani 1
  • Seyed Samad Hosseini 2
1
2
چکیده [English]

Trust index is considered social capital facilitating social exchange under the circumstances of unreliability and risk. Moreover, it is crucial in routine life and the fulfillment of social order. In societies with high level of trust, more responsibility is observed while in societies with low level of trust, individuals do not take responsibility. Thus, the success of modern organizations is dependent on making trust. Hence, depending on the subject, in order to promote the sense of trust, making trust is inevitable and this is impossible without comprehensive study on the contributing factors. In this paper, making use of qualitative method of documentary studies as well as literature survey, characteristics and dimensions of organizational trust are presented considering the Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concepts and patterns
  • Trust
  • Organizational trust
-     اشجع، آرزو؛ نوری، ابوالقاسم؛ عریضی، حمیدرضا و سماواتیان، حسین (1388). رابطة ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد به سازمان و سرپرست در کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 11 (39): 1-12.
-     الوانی، سیدمهدی و دانایی‌فرد، حسن (1380). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی، دانش مدیریت، شمارة 55.
-     رضائیان، علی و رحیمی، فرج الله (1387). بررسی تأثیرگذاری عدالت رویه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ کردن نقش اعتماد سازمانی، چشم‌انداز مدیریت، 29: 69-87.
-     عباس‌زاده، محمد؛ علیزادة اقدم، محمدباقر و اسلامی بناب، رضا (1390). اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و عوامل مؤثر بر آن، جامعه‌شناسی کاربردی، 22 (41): 83-106.
-     محمدی‌فر، یوسف؛ احمدی، محمد و ‌هاشمی، سید دادوش (1389). اعتماد به سازمان‌های دولتی و سطح رضایت­مندی شهروندان مطالعة موردی دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه، فصلنامة تحقیقات فرهنگی،3 (3): 103.
-     نادی، محمدعلی؛ مشفقی، نزهت الزمان و سیادت، سیدعلی (1388). رابطة بین اعتماد معلمان به مدیر و سازمان با ادراک آنها از عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی در شهر اصفهان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان (اصفهان)، 24: 2-20.
 
-     Ajzen, I. (1985). From intention to action: A theory of planned behavior. In J. Kuhl and J. Beckmann (Eds), Action control: From cognition to behavior (pp. 11-39), Springer Verlag, New York.
-     Arabsalehi, Nasabadi M. (2006) Influential Factors in Trust Relationship Existing Between Financial Analysts and Corporate Manager in Iran. Ph. d. Thesis; University of Scool if Accounting and Finance.
-     Castelfranchi, C & Falcone, L. (2010). Trust Theory: Asocio-cognitive and computational Model, UK, Wiley.
-     Coleman J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: Harvard Univ. press.
-     Cook, K. S. (2001). Trust in Society. New York: Russell Sage.