محاسبه ضریب همکاری در گروه‌های آموزشی دانشگاه کردستان و بررسی عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری آمار کاربردی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، مربی، دانشگاه آزاد سنندج

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار

چکیده

هدف از این مقاله اندازه‌گیری میزان همکاری در انجام تحقیقات و تألیفات علمی گروه‌های آموزشی دانشگاه کردستان و بررسی رابطة آن با عواملی چون نوع و درجة تألیف و دانشکده است. پس از بررسی تألیفات اساتید دانشگاه کردستان در سال ۱۳۸۷ هجری شمسی و 2008 میلادی و محاسبة ضریب همکاری، مشاهده گردید که بیشترین ضریب همکاری مربوط به مقاله‌های چاپ شده در مجلات با درجه ISI و کم‌ترین آن مربوط به مقاله‌های چاپ شده در مجلات بدون درجه علمی است و همچنین با افزایش ضریب همکاری گروه‌ها، تعداد مقاله‌های چاپ شده توسط همکاران گروه نیز افزایش یافته است. ضریب همکاری در گروه‌های آبیاری، علوم دامی و زیست‌شناسی بیشترین و ضریب همکاری در گروه‌های معماری، جغرافیا و ادبیات فارسی کم‌ترین است؛ دانشکدة کشاورزی بیشترین ضریب همکاری و دانشکدة ادبیات کم‌ترین ضریب همکاری را داشتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Calculation of Collaboration Coefficient in Academic Departments of Kurdistan University and the Study of Relevant Factors with It

نویسندگان [English]

  • Adel Fatemi 1
  • Soheila Hosseinpour 2
  • Nasrin Zarei 3
چکیده [English]

Abstract: The aim of this paper is to evaluate the amount of collaboration of Kurdistan University's academic departments in doing research and scientific publications in doing researches and scientific compilation; Also the study of its relationship with the factors such as type and the degree of publication and faculty. After the study of professors' publications of Kurdistan University and the calculation of collaboration coefficient in 1387 (Hejri) and 2008 (AD) it is seen that the most collaboration coefficient goes to the published articles in journals with ISI grade and the least of it goes to the published articles in journals without the scientific grade. Also by the increase of collaboration coefficient in groups, the number of published articles by the colleagues of department is increased too. The collaboration coefficient in groups of Irrigation, Animal Sciences and Biology is the most amounts and in groups of Architecture, Geography and Persian Literature is the least one. Also the Faculty of Agriculture has the most collaboration coefficient and the Faculty of Literature has the least one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaboration Coefficient
  • Department
  • Kurdistan University
  • Type and the Degree of compilation
-     امیری، محمدرضا (1383). همکاری در تألیف: شیوه‌ها و مزایای آن. کتاب ماه: کلیات 32-35.
-     ایزو لا آجی فیروکی، کیو. بارل، ژان تگ (1988). مترجم: عبدالحسین فرج پهلو، ضریب همکاری: مقیاسی برای اندازه‌گیری میزان همکاری در تحقیقات، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، شماره 2: 169-184.
-     دانش و همکاران (1388). همبستگی میان تولید علم و میزان همکاری گروهی دانشمندان علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در جهان، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، شماره 1: 5-22.
-     رحیمی، ماریه. فتاحی، نعمت الله (1386). بررسی وضعیت همکاری در تولید آثار علمی و عوامل مؤثر بر آن در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی.
-     رحیمی، ماریه. فتاحی، نعمت الله (1387). بررسی وضعیت همکاری علمی اعضای هیأت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد. برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی.
-     ضیایی پرور، حمید (1388). چرا ارتباطات علمی در دانشگاه‌های ما شکل نمی‌گیرند، برگرفته از سایت iranictnews.ir.
-     عصاره، فریده. معرفت، رحمان (1384). مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین پزشکی)، فصلنامه رهیافت، شماره 35: 39 -44.
-     ولایتی، خالید (1387). بررسی میزان همکاری علمی بین ایران و کشورهای همجوار طی سال‌های 1990 تا 2007، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی.
 
-     Ajiferuke, Isola, Q. Burell, Jean Tague. (1988). Collaborative Coefficient: A Single Measure of the Degree of Collaboration in Research. Scientometrics 14(5- 6): 421-433
-     Clarke, B. L. (1964). Multiple authorship trends in scientific papers. Science, 143 (3608): 822                                   
-     Savanur. K, Srikanth. R (2009). Modified Collaborative Coefficient: a new measure for quantifying the degree of research Collaboration.Scientometrics, Published online. 
-     Hart, Rrichard (2000). Co-authorship in the academic library literature: survey of attitudes and behaviors. Journal of Academic Librarianship, 26 (5), 339_345.