ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به رشد روز افزون یادگیری الکترونیکی در برنامه‌های درسی مؤسسات آموزش عالی، ارزیابی کیفیت محتوای آموزش الکترونیکی موضوع مهمی به ‌شمار می‌آید. هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. در پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر، جامعه آماری را افراد دخیل در مراحل تولید محتوای الکترونیکی براساس سرشماری، اسناد و مدارک مرتبط با تولید محتوا و دانشجویان آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل داده‌اند که از جامعه اخیر براساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی، تعداد 250 نفر دانشجو انتخاب شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از چک لیست‌ مشاهده محقق ساخته و مصاحبه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج بیانگر وضعیت نسبتأ مطلوب در سطوح عملکرد مراحل تولید محتوای الکترونیکی، نقش‌ها و مسئولیت‌های افراد و همچنین کیفیت محتوای الکترونیکی دوره‌های آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Quality of E-Content Development Stages In Curriculum of Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mahvash Kazemi Ghareche 1
  • Maghsoud Amin Khandaghi 2
  • Hossein Jafari Sani 2
1
2
چکیده [English]

Abstract: Due to the growth of E- learning in curriculum of higher­ education institutions, the measurement of quality of E- learning content is an important issue. The purpose of this study was to evaluate of the quality of the electronic content in curriculum of Mashhad University of medical sciences. in the present descriptive-sectional study, the survey population included all of Specialists in E- content production process of sciences) According to the census) related documents with E- content production and students in E-learning of Mashhad University of medical sciences that recent population, 250 students were selected by the method of stratified sampling In order to gather data were used of, Check lists from observations and interviews for Assessment of performance levels in electronic content production process , The performance of roles and responsibilities in content production process and measurement Survey Assessment of E- content production stages Quality that made by the researcher. The results indicated a relatively favorable situation in performance levels of E- content production stages, roles and responsibilities of persons and also the quality of E- learning courses content of Mashhad University of Medical Sciences. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Curriculum
  • Electronic Content Development stages
-      اسدی، رضا (1391). راهنمای تولید محتواهای آموزش الکترونیکی.معاونت آموزش دانشگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. نسخه 2 و1 قابل دسترس در: http: //www. mums.ac.ir/shares/elearning/elearning/ contentcreationguide. Pdf بازیابی در تاریخ 4/3/1391.
-       امامی، حسن؛ اقدسی، محمد؛ آسوشه، عباس (1388). یادگیریالکترونیکیدرآموزشپزشکی. پژوهش در پزشکی مجله پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. 33 (2): 111-102
-      امیرحسینی، محمدحسین (1390). ترکیب تخصصی گروه کاری برای تولید محتوای الکترونیکی. وب سایت شخصی. قابل دسترس در:: http: //mh-amirhosseini. com/?p=716 بازیابی در تاریخ 14/4/1391.
-      پورتال جامع اطلاع‌رسانی انیستیتو ایز­ایران (1391). تولید محتوای الکترونیکی. قابل­ دسترس درwww.http://isiiearning.ir/productes services/content. aspx بازیابی در تاریخ 1/6/1391.
-      تقی یاره، فتانه؛ سیادتی، ملودی (1386). معیار‌های انتخاب ابزارهای تألیف محتوا در یادگیری الکترونیکی. فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. (43): 92-75.
-      خاتونی، علیرضا؛ دهقانی، ناهید؛ احمدی، فضل الله؛ حقانی، حمید (1390). مقایسه تأثیر دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی بر میزان آگاهی پرستاران در خصوص بیماری آنفولانزای پرندگان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 11 (2): 148-140.
-      خاصه، علی اکبر؛ کرمی، نورالله (1388). خدمات کتابخانه‌ای، حلقه مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران. فصنامه کتاب. (82): 145-132.
-       ذوالفقاری، میترا؛ سرمدی، محمدرضا؛ نگارنده، رضا؛ زندی، بهمن؛ احمدی، فضل‌الله (1387). بررسی رضایت دانشجویان و مدرسین پرستاری و مامایی از به کار‌گیری سیستم آموزش الکترونیکی ترکیبی. پژوهش پرستاری. 3 (10 و11): 109-99.
-       ذوالفقاری، میترا؛ نگارنده، رضا؛ احمدی، فضل‌الله (1389). اثربخشی سیستم آموزش ترکیبی در آموزش دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 10 (4): 409-398
-      رضایی راد، مجتبی (1390). مطالعه عوامل مؤثر در مدیریت منابع در فرآیند‌های آموزش. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی. 6 (2): 82-69.
-      شعبانی نیا، فریدون؛ مختاری، وحید (1387). تحلیل و طراحی سیستم‌های آموزش الکترونیکی. تهران: نشرخانیران.
-      صفوی، علی اکبر (1388). آموزش الکترونیکی از ایده تا عمل. تهران، پژوهشگران نشر دانشگاهی.
-      علوی، شهره (1388). یادگیری الکترونیکی سریع در حوزه آموزش پزشکی. مجله راهبرد­های آموزش، 2 (1): 33 -27.
-      علوی، شهره؛ شریعتی، محمد (1389). رضایت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران از دوره‌های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی10 (3): 210 -200.
-      مهرابی، مهرنوش (1390). قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته درعلوم پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قابل دسترس در: www.http: //ceel. sums.ac.ir: بازیابی در تاریخ: 8/5/1391.
-      میرزا بیگی، محمد علی؛ خرازی، کمال؛ موسوی، امین (1388). طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی بر اساس رویکرد شناختی برای دروس نظری با تأکید برحوزه علوم انسانی در آموزش عالی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. 3 (99): 71-12
-      نیلی احمدآبادی، محمد رضا؛مالکی، مائده؛ولایتی، الهه (1388). ارزیابیصفحاتخانگیوبسایتدانشگاه‌هایعلومپزشکیایرانوارائهراهکارهایمناسبدرجهتبهبودآن. افق توسعه آموزش پزشکی، دو فصلنامه مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 3 (5): 143.
- وگریف، روبرت؛ داوز، لین (1389). تفکر و یادگیری با فاوا: کاربرد کامپیوتردر­افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی.ترجمه علی میرزابیگی، قدرت الله کولایی، چاپ اول، تهران، آییژ.

-     Abdous, M. (2009). E-learning quality assurance: a process-oriented lifecycle model. Quality Assurance in Education. 17 (3): 281-295.

-     Cakiroglu, U. cebi, A, bezir, C & Akkan, Y. (2009). Views of the instructors through dynamic education content design in web environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 1 (1): 1012-1016.
-     Chang, T. Y. & Chen, Y. T. (2009). Cooperative learning in e-learning: apeer assessment of student-centered using consistent fuzzy preference. Expert Systems with Applications. 36 (4): 8342-8349.
-     Gumus, S. (2010). Rapid content production and delivery in e-learning environments: use of Adobe Presenter, MS PowerPoint, Adobe Connect. Procedia-Social and Behavioral Sciences.(9): 805-809.
-     Huang, L. K. (2010). Planning and implementation framework for a hybrid e-learning model the context of a part-time LIS postgraduate programme. Journal of Librarianship and Information Science. 42 (1): 45-69.
-     Hussin, H., Bunyarit, F., & Hussein, R. (2009). Instructional design and e-learning: Examining learners' perspective in Malaysian institutions of higher learning. Campus-Wide Information Systems. 26 (1): 4-19.
-     Junuz, E., (2009). Preparation of the learning content for semantic e-learning environment, Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 (1): 824-828.
-     Karahoca, D., Dulda, I., Karahoca, A., Yucel, A., Gulluoglu, B., & Arifoglu, E. (2010). Interactive e-content development for vocational and technical education. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2 (2): 5842-5849.
-     Khan, B. (2005). Managing E-Learning Strategies: Design, Delivery, Implementation and Evaluation. Idea Group Inc (IGI).
-     Li, B. (2009). The use of e-learning in pre-service teacher education. Campus-Wide Information Systems. 26 (2): 132-136.
-     Nachmias, R., & Segev, L. (2003). Students' use of content in Web-supported academic courses. The Internet and higher education. 6 (2): 145-157.