رتبه بندی رشته های کشاورزی دانشگاه یاسوج بر مبنای شاخص های دانش سه گانه از دیدگاه دانش‌آموختگان سال‌های 89-1386؛ موردی از کاربست فن تشابه به حد ایده‌آل (Topsis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ترویج کشاورزی و توسعه‌ی روستایی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف این پژوهش رتبه‌بندی رشته‌های کشاورزی دانشگاه یاسوج بر مبنای شاخص‌های دانش سه‌گانه بود، که با بهره‌گیری از روش پیمایش و با استفاده از پرسش‌نامه انجام شد. نمونه آماری مورد مطالعه، 136 نفر از دانش‌آموختگان (89-1386) دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های ارسال شده به آدرس پستی‌شان پاسخ دادند. یافته‌ها حاکی از متوسط بودن دانش سه‌گانه در بین دانش‌آموختگان بود. جهت اولویت‌بندی رشته‌های مورد نظر بر مبنای توجه به پرورش دانش سه‌گانه، از فن تاپسیس و برای وزن دهی به معیارها از فن آنتروپی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که در دانش نظری و سازگاری دانش‌آموختگان رشته علوم دام و در دانش عملی دانش‌آموختگان گیاه‌‌پزشکی رتبه اول را به خود اختصاص دادند. در پایان این‌که دانشگاه‌ها علاوه بر پرورش دانش عملی و نظری، باید توجه ویژه‌ای به پرورش دانش سازگاری در بین دانشجویان داشته باشند. همچنین، تعیین و ترکیب مناسب‌ترین ساختار آموزشی با توجه به الگو قرار دادن دانش سه‌گانه باید مد نظر برنامه‌ریزان آموزشی باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Agricultural Majors of Yasouj University With Regard To Triple Knowledge Criteria Based On 2007-2010 Graduates' View: An Application of Topsis Technique

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nouripoor 1
  • Saeid Hedayatinia 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to rank agricultural majors of Yasouj University based on the triple knowledge criteria. Survey research method with a pre-structured questionnaire was used in this study. Research sample consisted of a 136 B. S. agricultural graduates of Yasouj University that were selected using random sampling table. Descriptive statistics showed an average score for coping knowledge among respondents. Furthermore, TOPSIS technique was used to rank majors based on some criteria and also Entropy technique was used to weigh the supposed criteria. The results of rankings showed that animal science graduates allocated the first in coping knowledge, while plant protection graduates allocated the first in practical knowledge. Finally, it is recommended that fostering the coping knowledge should receive more attention in higher agricultural education curriculum. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theoretical knowledge
  • practical knowledge
  • coping knowledge
  • triple knowledge
  • TOPSIS
  • agricultural majors
  • Yasouj University
-     اجتهادی، مصطفی و بهروزی، محمد (1385). توانایی‌ها و قابلیت‌های دانش‌آموختگان در پاسخ به نیاز بازار کار به منظور ارائه چهارچوب ادراکی مناسب. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی. شماره 10 و 11: 28-1.
-     احمدوند، مصطفی؛ زمانی، غلامحسین و شریف­زاده، مریم (1388). بررسی روش‌های آموزش در آموزش­های علمی- کاربردی در مجتمع آموزشی- تحقیقاتی بعثت استان فارس. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 10: 32-22.
-     اصغرپور، محمدجواد (1388). روش­های تصمیم­گیری چند معیاره. چاپ هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. 398ص.
-     چراغی، محمدعلی (1388). نظریه پردازی بر فرآیند انتقال دانش نظری به حوزه عمل در پرستاری: رویکرد گراندد تئوری، مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان. 17 (1): 34-24.
-     حسینی، سیدمحمود؛ هاشمی‌نژاد، آذر و حجازی، یوسف (1390). ساز و کارهای کاربرد یادگیری ترکیبی در دانشکده­های دانشکده کشاورزی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته­های کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 16: 106-92.
-     درویش، حسن؛ رجب­بیگی، مجتبی و رضوانی، مونا (1388). رابطه­ی مدیریت دانش و عملکرد مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 11: 24-15.
-     روشن، احمدرضا و حسینی لرگانی، مریم (1388). اشتغال و بیکاری دانش‌اموختگان زن. مجله نامه آموزش عالی. 2 (6): 82-67.
-     شارع­پور، محمود؛ فاضلی، محمد و صالحی، صادق (1387). بررسی شاخص­های کیفیت در آموزش عالی بر مبنای تحلیل شایستگی­های کانونی. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 1 (1): 55-31.
-     شاه­ولی، منصور (1387). دانش سازگاری، حلقه مفقوده در فرآیند تدریس- یادگیری دانش­آموزان، مجموعه مقالات نوآوری در برنامه­های درسی دوره ابتدایی، شیراز، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شیراز. صص 414-401.
-     شاه­ولی، منصور؛ عربی، قادر و بیژنی، مسعود (1382). یادگیری دانش سه­گانه. اصفهان، انتشارات نصوح، 158ص.
-     شاه‌ولی، منصور و یوسفی‌نژاد، سعید (1379). رویکردهای ترویج، آموزش و تحقیقات در قرن 21. چاپ اول، موسسه توسعه روستایی ایران، تهران.
-     شعبانعلی فمی، حسین؛ آقاپور، شهلا و علم‌بیگی، امیر (1389). شناسایی موانع و مشکلات شکل­گیری یادگیری شغل محور در بین دانشجویان رشته­های کشاورزی دانشگاه تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 2-41 (2): 229-219.
-     شفیعی، فاطمه و شعبانعلی‌فمی، حسین (1386). بررسی نگرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی (مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران). نامه انجمن جمعیت‌شناختی ایران. 192-173.
-     شهبازی، اسماعیل و علی بیگی، امیرحسین (1385). واکاوی شایستگی‌های دانش آموختگان کشاورزی برای ورود به بازارهای کار در کشاورزی. مجله علومترویجوآموزشکشاورزیایران. 2 (1): 24-15.
-     صمدی، پروین و شیرزادی، هما (1386). بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیه کارآفرینی در دانش آموزان. فصلنامه نوآوری آموزشی. 5 (16): 187-164.
-     عربی، قادر (1377). تبیین دانش سازگاری به منظور شایستگی­پروری در دانشجویان مقطع کارشناسی رشته­ی ترویج و آموزش کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بخش ترویج و آموزش کشاورزی،دانشگاه شیراز.
-     علی­بیگی، امیرحسین و قنبرعلی، رضوان (1389). ارائه الگویی مفهومی برای آموزش عالی پایدار. فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی. 4 (9): 163-145.
-     فاضلی، عصمت (1382). رابطه شغلی-تحصیلی و بهره‌وری دانش­آموختگان روانشناسی در ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. شماره 27 و 28: 243-215.
-     فرخ­زاده، محمدحسین؛ عطایی، حسین؛ روحانی، حسین و فاضلی کاخکی، سیدفاضل (1389). بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دوره­های علمی- کاربردی مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی (در سال تحصیلی 1386). فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 12: 21-12.
-     قائم مقامی، سهیل؛ احمدی­نژاد، سیدمحسن و ابراهیمی، علی (1385). بررسی تحلیلی ده سال اجرای دوره­های آموزش عالی علمی- کاربردی دامپزشکی. مجله آموزش و سازندگی. شماره3: 57-50.
-     نادی، محمدعلی؛ گردان­شکن، مریم و گلپرور، محسن (1390). تأثیر آموزش تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت بر یادگیری خود راهبر در دانشجویان. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. سال8، شماره‌ 1 و2: 61- 53.
-     نظری نوقابی، سعیده؛ شعبانعلی فمی، حسین و ایروانی، هوشنگ (1389). نقش عامل­های مؤثر بر کیفیت آموزش عملی (دیدگاه دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران). فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره14: 58-44.
-     نوری، محمد و نوری­پور، مهدی (1390). ارزیابی شرکت‌های تعاونی روستایی با استفاده از الگوی SWOT مطالعه موردی: شرکت تعاونی روستایی گله‌دار. مجموعهچکیده مقالات اولین کنفرانس بین­المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه ملی. صفحه 176.
-     نوری­پور، مهدی و زمانی، غلامحسین (1388). بررسی میزان توجه به پرورش مهارت­های آموزشی- ارتباطی در آموزش عالی کشاورزی: مورد مطالعه دانشگاه شیراز. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 11، 74-59.
 
-     Gallowy, L., Anderson, M., Brown, W., & Wilson, L. (2005). Enterprise skills for the economy. Journal of Education and Training. 47 (1): 7-17.
-     Gentry, j. (1990). What is experiential learning, Guide to Business Gaming and Experiential Learning, Available: http: //sbaweb. wayne.edu/~absel/bkl/BG/BGa2.pdf. pp 9-20.
-     Hannon, P. (2005). Philosophies of Enterprise and Entrepreneurship Education and Challenges for Higher Education in the UK. International Journal of Entrepreneurship and Innovation. 6 (2): 105-114.
-     Hyman, M. R., & Hu, J. (2005). Assessing faculty beliefs about the importance of various marketing job skills. Journal of Education for Business. 81 (2): 3-18.
-     Khayri, S., Yaghoubi, J., & Yazdanpanah, M. (2011). Investigating barriers to enhance entrepreneurship in agricultural higher education from the perspective of graduate students. Procedia Social and Behavioral Sciences. 15: 2818–2822.
-     Pattayanunt, S. (2009). Does the Concept of Apprenticeship still have Relevance as a Model of Skill Formation and Vocational Learning in Contemporary Society? Journal of Transition Studies Review. 16: 529–541.
-     Patten, M. L. (2002). Proposing Empirical Research. Los Angeles: Pyrczak Publishing”.
-     Serafim, O., & Gwo-Hshiung, T. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research. 156: 445–455.
-     Shahvali, M. (1997). Knowledge for being, a strategy for higher agricultural education. European Journal of Agricultural Education and Extension. 4 (3): 193-198.
-     Taatila, V. P. (2010). Learning entrepreneutship in higher education. Education and Training. 52 (1): 48-61.
-     Vaatstra, R., & Devries, R. (2007). The effect of the learning environment on competences and training for the workplace according to graduates. Journal of Higher Education. 53 (3): 335–357.
-     Yorke, M., & Knight, P. (2004). Self-theories: Some Implications for Teaching and Learning in Higher Education. Studies in Higher Education. 29 (1): 25–37.