عارضه‌یابی رویکرد میان‌رشته‌ای در آموزش عالی کشاورزی: مورد ترویج و آموزش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

 توسعه برنامه‌های آموزشی بین رشته‌ای یکی از راهبردهای تحول در آموزش عالی کشاورزی است. این پژوهش کیفی با هدف عارضه‌یابی رویکرد بین‌رشته‌ای در آموزش عالی کشاورزی برپایه موردکاوی "ترویج و آموزش کشاورزی" به انجام رسید. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختارمند با نمونه‌ای برگزیده (44=n) از بین اعضای هیأت علمی، محققان، کارشناسان و مروجان و مدیران حوزه ترویج و آموزش کشاورزی کشور به‌ دست آمد. با استفاده از فرآیند کدگذاری مرسوم در نظریة بنیانی، متن برگرفته از مصاحبه‌ها تحلیل و یافته‌های حاصل از تحلیل در ساختاری ماتریسی، شامل کدهای باز، محوری و انتخابی تدوین شد. بر اساس کدهای طبقه‌بندی شده موضوعی (شش طبقه)، مسائل و محدودیت‌های عمده توسعه رهیافت بین‌رشته‌ای در آموزش عالی کشاورزی عبارتند از: مسائل نظری و مفهومی، مسائل آموزشی، مسائل پژوهشی و انتشار یافته‌های تحقیقاتی و مسائل توسعه حرفه‌ای در ترویج و آموزش کشاورزی (حوزه بین‌رشته‌ای)، مسائل توسعه دانشگاهی (حوزه دانشگاه) و مسائل اجرایی و نهادی (حوزه برون دانشگاهی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Finding failure of Interdisciplinary Approach in Agricultural Higher Education; Case: Agricultural Extension and Education

نویسندگان [English]

 • Mohammad Sharif Sharifzadeh 1
 • Abdolreza Mahmoudi Saray 2
چکیده [English]

Interdisciplinary curriculum development is one of the strategies for reforming higher agricultural education. This qualitative research aimed to diagnose interdisciplinary approach in higher agricultural education based on Agricultural Extension and Education as a case. Information was gathered through semi-structured interviewing with a selected sample (n=44) of faculty members, researchers, experts, agents and managers of agricultural extension and education. Using multiple coding process of grounded theory, the interviews' contents were analyzed. Findings were formatted in a matrix structure, including open codes, axial codes, and selective codes. According to matrix of findings, main issues and constraints of interdisciplinary approach in higher agricultural education classified in 6 conceptual categories in three area or level, as: theoretical and conceptual issues, educational and training issues, issues of research and delivering of research findings, professional issues (inside of interdisciplinary area), academic development issues (inside of university area), and institutional and operational issues (outside of university area). 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Higher Agricultural Education
 • Interdisciplinary Approach
 • Agricultural Extension and Education
 • grounded theory
 1. منابع

  1. ابراهیم‌آبادی، حسین (1390). آموزش میان‌رشته‌ای در محیط‌های دانشگاهی با تأکید بر تجربه ایران. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 4 (1)، 41 – 67.
  2. بلاغت، سید رضا (1390). بررسی چالش‌های توسعه علوم انسانی و میان رشته‌های آن در ایران (مطالعه موردی رشته علوم تربیتی با میان رشته‌های آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستانی و تطبیقی). مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 3 (4)، 117- 129.
  3. جاودانی، حمید و توفیقی، جعفر (1388). ساختارها، فرآیندها و عوامل مؤثر بر توسعۀ میان‌رشته‌ای‌ها. مطالعاتمیان‌رشته‌ایدرعلومانسانی، 2 (1)، 37-56.
  4. خورسندی طاسکوه، علی (1388). میان‌رشتگی و مسائل آن در آموزش عالی. مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 1 (2)، 85-101.
  5. سلیمی، جمال و ملکی، حسن (1389). برنامه درسی بین رشته‌ای در آموزش عالی: چیستی و چگونگی. نامه آموزش عالی، 3 (11)، 145-177.
  6. شاقول، یوسف و عموزاده، محمد (1386). میان‌رشته‌ای‌ها: تعاریف و ضرورت‌ها. رهیافت، 40، 25-34.
  7. فاتح ‌راد، مهدی؛ جلیل‌وند، محمدرضا و محمدزاده، منیره (1390). بررسی نظری و تجربی انگیزه‌ها و چالش‌های انجام مطالعات میان‌رشته‌ای با تأکید بر روش‌شناسی میان‌رشته‌ای. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 4 (1)، 85-111.
  8. فراستخواه، مقصود (1390). میان‌رشته‌گرایی و ظهور علم جلودار سرحدی، بررسی خاستنگاه، ظرفیت‌ها و بایسته‌های میان‌رشته‌ای شدن. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 4 (1)، 1 - 24.
  9. محجوب عشرت‌آبادی، حسن؛ ملکی‌نیا، عماد و قرونه، داود (1391). اعضای هیأت علمی و ساختار سازمانی: تعارضات میان‌رشته‌ای. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 4 (4)، 1- 34.

  10. محمدی روزبهانی، کیانوش (1388). پرورش تفکر میان رشته‌ای، پیش نیاز میان‌رشتگی در آموزش عالی با تأکید بر یادگیری مسئله‌محور. مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 1 (2)، 103-125.

  1. Biagioli, Mario (2009). Postdisciplinary liaisons: Science studies and the humanities. Critical Inquiry 35 (4): 816–33.
  2. Casey, Beth (1994). The Administration and Governance of Interdisciplinary Programs. New Directions for Teaching and Learning, 58: 53-67.
  3. Davidson, Michael (2004). Bones of contention: Using self and story in the quest to professionalize higher education, an interdisciplinary approach, Teaching in Higher Education, 9 (3): 299-310.
  4. Hall, Pippa and Weaver, Lynda (2001). Interdisciplinary education and teamwork: a long and winding road. Medical Education, 35:867-875.
  5. Klein, Julie (2008). Evaluation of Interdisciplinary and Transdisciplinary research: A Literature Review. American Journal of Preventive Medicine, 35 (25):116-123.
  6. Marzano, Mariella, Carss, David, and Bell, Sandra (2006). Working to Make Interdisciplinarity Work: Investing in Communication and Interpersonal Relationships. Journal of Agricultural Economics, 57 (2):185–197.
  7. McCormick, Floyd (1985). A profession at risk? The Journal of the American Association of Teacher Educators & Agriculture, 2-6 (1): 3-14.
  8. McCracken, David (1983). A profession in need of academicians. The Journal of the American Association of Teacher Educators in Agriculture, 24 (1): 2-12.
  9. Newell, William (1994). Designing Interdisciplinary Courses. New Directions for Teaching and Learning, 58: 35-51.
  10. Schaffer, Scott, Lei, Kimfong, and Paulino, Lisette Reyes (2008). A Framework for Cross-Disciplinary Team Learning and Performance. Performance Improvement Quarterly, 21 (3): 7-21.
  11. Vandermeulen, Valerie and Van Huylenbroeck, Guido (2008). Designing trans-disciplinary research to support policy formulation for sustainable agricultural development. Ecological Economics, 67: 352 -361.