طراحی اهداف و محتوای چند درس اختیاری در فناوری نانو در مقطع کارشنا‌سی برای دانشکده های فنی- مهندسی و علوم پایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

 هدفپژوهش حاضر طراحی اهداف و محتوای چند درس اختیاری درباره فناوری نانو  در مقطع کارشنا‌سی برای دانشجویان فنی- مهندسی و علوم پایه بود. نوع تحقیق، کاربردی، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد  فعال در حوزه نانوفناوری در سال 93-1392 بودند که 202 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار گردآوری، فرم نظرسنجی محقق‌ساخته‌ بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات ده نفر از اساتید و متخصصان حوزه نانو بررسی شد و در پایان 34 هدف و 142 موضوع به‌عنوان سؤالات اصلی فرم نظرسنجی انتخاب شد. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 98/0 بدست آمد. داده‌ها با آزمون‌‌های ناپارامتری رتبه‌ای علامت‌دار ویلککسون، نمونه‌های مستقل کروس- کالوالیس و نسبت دوجمله‌ای، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد اهداف طراحی شده مهم و ضروری هستند و محتواها با اهداف مربوط، تطا‌بق دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Objectives and Contents for Some Optional Courses in Nanotechnology at Undergraduate Level for the Faculties of Engineering and Basic Science

نویسندگان [English]

 • Alireza Karami Gazafi 1
 • Zahra Niknaam 2
 • Roya Majidi 1
1
2
چکیده [English]

This research is aimed to design the objects and contents of several optional courses about nanotechnology for undergraduate students of engineering and basic sciences faculty. The research is applied, descriptive and field surveying. The population was all faculty members of universities, Ph.D. and Master students being active in nanotechnology field in academic year of 2013-2014. The sample consisted of 202 individuals that have been selected by purposive, voluntary and hazard sampling method. The tool was researcher made survey questionnaire. Content validity of the survey questionnaire was performed by 10 professors and experts and its Cronbach's alpha was 0.98 which represents an excellent reliability. The data were analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS software. In inferential statistics, one-sample binomial test, independent-samples Kruskal-Wallis test and one-sample Wilcoxon signed rank test were used. The results showed at the 95% confidence level, all suggested objects are important in the viewpoint of respondents and each suggested content is consistent of its object

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nanotechnology
 • engineering and basic science
 • Content
 • Undergraduate course
 • design
 1.  

  1. اگرتون، ری (2005). اصول فیزیکی میکروسکوپی الکترونی؛ ترجمه محمدرضا اطمینان‌فر و محمود علی اف خضرایی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
  2. پول، چارلز پی. و اونسز، فرانک جی. (1390). مقدمه‌ای بر نانو فناوری؛ ترجمه نیما تقوی نیا. تهران: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه شریف.
  3. سجادی، کبری (1390). طراحی اهداف و محتوای آموزشی برنامه درسی نانوفناوری برای دوره کارشناسی شیمی و فیزیک. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش شیمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
  4. سیم‌چی، عبدالرضا (1387). آشنایی با نانو ذرات. مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
  5. صلواتی نیاسری، مسعود و زینب فرشته (1388). نانو شیمی. ویرایش دوم. تهران: انتشارات سخنوران.
  6. فعال پارسا، علی (1386).  فناوری نانو چیست. مشهد: بین ا‌لنهرین.
  7. مایر، ارنست؛ هیوگ، هانس یوزف،و بنویتس، رولاند (1962). میکروسکوپ پروبی روبشی؛ ترجمه علیرضا ذوالفقاری (و دیگران). تهران: انتشارات پیک نور.
  8. ملکی، حسن (1384). برنامه‌ریزی درسی: راهنمای عمل (ویرایش هفتم). مشهد: انتشارات پیام اندیشه.
  9. نهاد ریاست جمهوری؛ ستاد ویژه فناوری نانو، http://edu.nano.ir، تاریخ دسترسی بهمن ماه 1392.

  10. وبگاه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو؛ باشگاه نانو (1391). مجموعه مقالات سایت باشگاه نانو. تهران: انتشارات کوچک آموز.

  1. Barakat, N. & Jiao. (2011). Nanotechnology Integration to enhance Undergraduate Engineering Education.1st World Engineering Education Flash Week (WEE2011), (pp. 623-630). September 27-30, 2011, Lisbon, Portugal.
  2. Chen, T. L.; Liu, Y. L.; Yueh, H. P. & Sheen, H. J. (2010). Identifying the Threshold Concept of Learning Nano-Science and Nano-Technology in Material Engineering by Curriculum Map. International Journal of Technology and Engineering Education, 7 (3), 25-32.
  3. Choudhury, J.; Rawat, K.; Seetharaman, G. & Massiha, G. (2003). Initiating a program in nanotechnology through a structured curriculum.International Conference on MicroelectronicsSystems Education, (pp. 104-105). 1-2 June 2003, Anaheim, California.
  4. http://www.nece.ctc.pucrio.br/blog5/file.axd?file=2012%2F4%2FIJEE_paper_2011.pdf, accessed June 23, 2013.
  5. Leeds University, www.engineering.leeds.ac.uk/undergraduate/nanotechnology. , accessed June, 22, 2013.
  6. Lyshevski, S. E. et al (2006). Multidisciplinary undergraduate Nano-science, Engineering and Technology Coursein Nanotechnology, IEEE-NANO 2006 Sixth IEEE Conference,(pp. 399-402). 17-20 June, 2006, Ohio, USA.
  7. Mendelson, M.; Kuleck, G.; Sanny, J.; Bulman, J.; Roe, J.; RafiqNoorani, N. & Stupar, J. (2004). Teaching and Evaluating a New Nanotechnology Undergraduate Course, Proceedings of the 2004 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition .Session 1464, (pp. 1-8).
  8. Uddin, M. & Chowdhury, A. R. (2001). Integration of nanotechnology into the undergraduate engineering curriculum. International Conference on Engineering Education, 8, 6-9.
  9. Waldron, A. M.; Spencer, D. & Batt, C. A. (2006). The current state of public understanding of nanotechnology. Journal of Nanoparticle Research, 8 (5) 569-575.
  10. Wansom, S.; Mason, T. O., Hersam, M. C., Drane, D., Light, G., Cormia, R., & Bodner, G. (2009). A rubric for post-secondary degree programs in nanoscience and nanotechnology. International Journal of Engineering Education25 (3), 615.