ارزشیابی برنامه درسی هدیه‌های آسمانی پایه ششم ابتدایی شهر قزوین از دیدگاه معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارزشیابی برنامه درسی هدیه آسمانی پایه ششم ابتدایی در شهر قزوین از دیدگاه معلمان است. در این پژوهش وضعیت موجود برنامه درسی با وضعیت مطلوب آن مقایسه شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده و روایی آن با روش اعتبار محتوا تأیید شده است. برای اندازه‌گیری پایایی پرسشنامه‌ از آلفای کرونباخ استفاده شد که 804/0 به‌دست آمد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، معلمان پایه ششم ابتدایی شهر قزوین شامل 96 نفر بود و کل جامعه به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. عمده‌ترین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بر اساس تحلیل‌های توصیفی- استنباطی، میانگین اظهارات پاسخگویان با میانگین طیف پنج‌ارزشی درخصوص ارزشیابی از برنامه درسی هدیه آسمانی در ابعاد آماده‌سازی، شناختی، رفتاری، روش تدریس  پیش‌بینی شده و ارزشیابی (به جز بُعد شناختی و محتوای پیش‌بینی شده که از لحاظ آماری معنادار نبوده) در حد پایین‌تر از متوسط به لحاظ آماری معنادار بوده است. با توجه به نتایج به‌دست آمده، متخصصان و برنامه‌ریزان درسی می‌توانند به برطرف کردن نقاط ضعف مشخص شده بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Curriculum of Hedyeh Asemaani in Qazvin Province, Iran, from Teachers’ Viewpoints (6th Grade Elementary School)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rajabpour Savari 1
  • Mahboobe Arefi 2
  • Mohsen Talebzadeh Nobarian 3
1
2
3
چکیده [English]

The present paper aims at evaluating 6th grade Hedyed Assemani from Qazvin teachers’ viewpoints. In doing so, we made a comparison between the status quo and the ideal situation. To gather data, a researcher-made questionnaire with confirmed content validity way used. Using Cronbach alpha, the reliability was calculated as 0.804.This study was applied in terms of aim and descriptive-survey in terms of data gathering. Target population consists of all Qazvin 6th grade teachers (96) who were included in the study. According to the results, all aspects of Hedyeh Assemani curriculum (i.e. preparation, behavioral and evaluation) except for cognitive and planned teaching method was reported significantly lower than the mean. Therefore, curriculum experts and practitioners can make use of these results to take away the weakness of the curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Hedyeh Assemaani
  • Curriculum
باقری، خسرو (1380). آسیب و سلامت در تربیت دینی. تهران: مرکز مطالعات تربیت اسلامی با مشارکت ستاد اعتلا و هماهنگی دروس دینی، قرآن و عربی وزارت آموزش و پرورش، کتاب ششم.
رهنما، اکبر (1386). آسیب‌شناسی تربیت دینی دانش‌آموزان دوره متوسطه از دیدگاه مدیران و دبیران دینی شهر قم. فصلنامه پژوهش‌های تربیت اسلامی، 2 (1)، 7-20.
زمانی، بی‌بی عشرت و دهقانی، مهدی (1387). میزان فعال و غیرفعال بودن محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی و کتاب کار چهارم ابتدایی: تألیف جدید تعلیمات اسلامی، پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی، 4 (1)، 1-22.
سعیدی رضوانی، محمود؛ پرتو، مسلم؛ سرشور خراسانی، غلام‌عباس (1388). ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 8 (31)، 7-36.
شعبانی، زهرا (1387). بررسی ارزشیابی برنامه درسی تدوین شده، اجرا شده و کسب شده قرآن در پایه پنجم ابتدایی، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع)- تعلیم و تربیت اسلامی، 17 (77)، 179-234.
شعبانی، زهرا (1388). بررسی ارزشیابی برنامه درسی قرآن پایه چهارم ابتدایی، فصلنامه تربیت اسلامی، 4 (8)، 105-140.
شکاری، عباس و نجاریان، زکیه (1391). تعیین شاخص‌های سطح خوانایی گانینگ در محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی چهارم و پنجم ابتدایی ایران، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 9 (33)، 71-79.
صادقیان، مهدی؛ مرادزاده، سمیرا؛ ایران‌پناه، نصرالله و فرامرزی، سالار (1388). بررسی شاخص‌های معناداری زندگی در کتب هدیه‌های آسمانی دوره ابتدایی، همایش ملی معناداری زندگی.
کاظمی، مریم و پرویزیان، محمدعلی (1384). بررسی وضع ارزشیابی‌های مستمر دوره ابتدایی، تعلیم تربیت، 21 (2)، 59-86.
کیامنش، علیرضا (1384). رویکرد تربیتی در ارزشیابی برنامه. تهران: سمت.
موسی‌پور، نعمت‌الله (1382). تحولات برنامه درسی آموزش دینی دوره ابتدایی، دانش، 10 (3)، 69-81.
مهرمحمدی، محمود (1388). برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها، تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.
میرعارفین، فاطمه سادات (1386). نقد و ارزیابی محتوای کتاب درسی دین و زندگی سال سوم دبیرستان (با تأکید بر برنامه درسی)، اندیشه‌های نوین تربیتی، 3 (1 و 2)، 87-119.
Al-Banyan, Ahmed A. (2005). Arab and Muslim Image in Public Education Textbooks of the United States States of America, Educational Research, Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia, http://www.islamonline. Net /English/art culture.
Al-Khabti, Ali, S. (2005). Arab and Muslim Image in the Public Education Textbooks of Israel (Summary of Study), Educational Research, Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia, http://www.islamonline. Net /English/art culture.
Al-Aqeeli, Abdul Muhsin S. (2005). Arab and Muslim Image in the Public Education Textbooks of Britain (Study Summary), Educational Research, Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia, http://www.islamonline. Net /English/art culture
Heath, R. W. (1982). Curriculum Evaluation. Encyclopedia of Educational Research, 1, 280 -283.
Gorecek m., kocakulah M. S. (2009). Evaluation of grade, physics curriculum based on teachers views. Procedia social and behavioral sciences, 1, 1121-1126.
www.sciencesdirect.com
Greco, J. (2000). Putting skeptics in their place: The nature of skeptical argument and their role in philosophical inquiry, Cambridge studies in philosophy: Cambridge university press.
Groiss, Arnon & Nethanel Toobian (Nahid) (2006). The Attitude to The other and to Peace in Iranian School Book and Teachers Guides Downlo Center for Monitoring the Impact of peace, Study Downloadable from: http://www.Edume.org.
Kamrule Hasan M. (2004). Alinguistic study of English language Curriculum at the secondary level in Bangladesh. http;//www.AnguageinIndia.com/aug.2004.Hassan disserrtion 1.htm
Keeley, page. (2005). Science curriculum topic study. Corwin press.
Kirgoz Y. (2009). Evaluating the English textbook for young learners of English at Turkish primary education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 79-83. www.sciencesdirect.com
Krik Patrick. d.l (2010). Lerning and etraning evaluation teory.pp20-25- http; //coe.sdsu.edu/eet/articles.
Neary, Mary (2002). Curriculum studies in post – compulsory and adult education. Nelson Thornes LTD.
SATC (2007). Iranian Textbooks: Content and Context, Research Report, www.Fas.Org/irp/dni/ose/Iran text
Siebren Miedema (2006). Quarterly journal of studies in philosophy and education, No 23, p.p 111-127, springer.
Unruh, glenys g. & unruh, Adolph. (1984). Curriculum development. Mc cutchan Publishing Corporation all right reserved.
Wright, A. (1998). Spiritual Pedagogy, A Survey, Critique and Reconstruction of Contemporary Spiritual Education in England and Wales, (Abingdon, Calhan College Institute)
Zohar, D. & Marshall, I. (2000).SQ: Spiritual Intelligence approaches. Journal of Children Spirituality. 5, 101-127.