سنجش آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش مدیریت دانش بر مبنای الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه بیرجند

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

 هدف پژوهش حاضر سنجش آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند مدیریت دانش بر اساس الگوی اتخاذ فراگرد یکپارچه بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد که روایی آن را متخصصان و صاحب نظران تأیید کردند وبرای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ (925/0) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، همه اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند بودند. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای غیر نسبتی انجام گرفت که بر این اساس حجم نمونه 160 نفر انتخاب شد. نتایج نشان داد میانگین کلی میزان آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش فرایند مدیریت دانش بر اساس الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه بیشتر از حد متوسط (61%)، اما کمتر از حد مطلوب (80%) بود. یافته‌ها نشان داد میزان آمادگی جامعه پژوهش برای پذیرش فرایند مذکور بر اساس هر کدام از مؤلفه‌های پنج‌گانه الگوی پژوهش با حد مطلوب تفاوت داشته و پایین‌تر از آن بود. بین تمایل اعضای هیئت علمی برای پذیرش با آمادگی به طور کلی (ترکیب مؤلفه‌های پنج‌گانه) و هر کدام از مؤلفه‌ها به‌جز «ساختار سازمانی» رابطه وجود داشت. میزان نقش تمایل در آمادگی برای پذیرش مدیریت دانش نیز 35 درصد پیش‌بینی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Birjand University’s Faculty Members Readiness to Adopt the Process of Knowledge Management Based on the Integrated Process Adaption Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Hashemzadeh 1
  • Elahe Mohammadi 2
  • Leili Seifi 3
چکیده [English]

  The aim of this study is to assess the readiness of faculty members of Birjand University to adopt the process of knowledge management based on the integrated process adoption pattern.The study is a survey method and the data gathering tool was a questionnaire made by the researcher. Validity of the questionnaire was gained using the views of experts and professors and for reliability, Cronbach's alpha test (0/925) was used. The population investigated included all faculty members of Birjand University. According to non- proportional stratified sampling method, the number of selected people for sampling was 160. The overall readiness of Birjand University faculty members has been assessed as more than moderate (61%) and suboptimal (80%) based on the integrated process adoption pattern. Results showed that the readiness of faculty members of University of Birjand to adopt knowledge management process based on the components of the model was significantly different and lower than the desired level. The level of readiness was significantly different among faculty members in various subjects. Overall, there is a meaningful positive correlation between all factors of readiness and willingness of faculty members of Birjand University except for the structure factor in the former variable, considering separately. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Readiness of Faculty Members
  • knowledge management
  • Integrated Process Adoption Pattern
  • Intention of Faculty Members
  • University of Birjand
حسن‌زاده، محمد (1386). مدیریت دانش‌: مفاهیم و زیرساخت‌ها. تهران: کتابدار.
خدایی‌متین، اسماعیل؛ موسوی، محمد و ذبیحی، محمدرضا (1392). آمادگی برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه‌ها؛ دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 6(1)، 6-30. بازیابی شده از: http://www.edcbmj.ir/browse.php?a_code=A-10-463-1&slc_lang=fa&sid=fa
دسترنج ممقانی، نسرین؛ اخوان، پیمان و ثقفی، فاطمه (1389). بررسی میزان آمادگی اجرای مدیریت دانش در سازمان‌ها با توجه به عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش. فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. 26(3)، 493-517. بازیابی شده از:  http:// jist.irandoc.ac.ir
زمانی، بی‌بی عشرت؛ حسینی، قاسم و یارمحمدزاده، پیمان (1386). مطالعه زیرساخت‌های استقرار مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیئت علمی. مجله مطالعات علوم، 1(2)، 49-66. بازیابی شده از:                              http://www.ensani.ir/fa/content/179859/default.aspx
سالاری، محمدمهدی؛ یغمایی، فریده؛ مهدی‌زاده، سودابه؛ وفادار، زهره و افضلی، محمد (1388). عوامل مرتبط با پذیرش آموزش الکترونیک توسط دانشجویان پرستاری. مجله راهبردهای آموزش،2 (3)، 103-108. بازیابی شده از:                                   http://www.edcbmj.ir/browse.php?a_code=A-10-4-12
شریف‌زاده، فتاح و بودلایی، حسن (1387). مدیریت دانش در سازمان‌های اداری، تولیدی و خدماتی. تهران: جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی.
فتح‌اللهی، بنفشه؛ افشار زنجانی، ابراهیم و نوذری، دامون (1388). آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش آماده است؟ مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 21(3)، 6-20. بازیابی شده از :
http://www.edcbmj.ir/browse.php?a_code=A-10-463-1.
 
Abdullah, R.; Salamat, M. H.; Jaafar, A.; Abdullah, S. & Sura, S. (2008). An empirical study of knowledge management system: Implementation in Public Higher Learning Institution. International Journal of computer science and network security, 8 (1), 281-290. Retrieved from: http://paper.ijcsns.org/07book/200801/20080141.pdf.
Hamid, S.; Nayan, j. M.; Bakar, Z .A. & Norman, A. A. (2007). Knowledge Management Adoption and Implementation Readiness: A Case Study of the National Library of Malaysia. Paper presented at the International Conference on Libraries, Information and Society. Petaling Jaya, Malaysia. Retrieved from http://depace.fsktm.um.edu.my/xmlui/bitsream/handle/1812/281/6MY_Suraya1_OK.pdf.
Holt, D. T.; Bartczak, S. E.; Clark, S. W. & Trent, M. R. (2007). The development of an instrument to measure readiness for knowledge managment. Knowledge management research & practice, 5 (1), 75-92. DOI: 10.1057/PALGRAVE.KMRP.8500132.
Jalaldeen, R. & Abdul Karim, N. S. (2011). Investigating Individuals Intention to be Involved in Knowledge Management Process. American Journal of Economics and Business Administration, 3 (3), 444-449. Retrieved from http://thescipub.com/pdf/10.3844/ajebasp.2011.444.449.
Jalaldeen, R.; Abdul Karim, N. S. & Mohamed, N. (2009) Organizational readiness and its contributing factors to adopt KM processes: a conceptual model. Communications of the IBIMA, 8 (17), 128-136. Retrieved from http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/volume8/v8n17.pdf.
Lashkary, M.; Khodai Matin, E.; Hassannezhad Kashani, B. & Kasraei, K. (2012). Are Private Universities Ready for Implementation of Knowledge Management in Iran? A Case study on Islamic Azad University, Neyshabur Branch. European Journal of Business and Management, 4(18),62-72. Retrieved from www.iiste.org.
Selim, H. M. (2002). An empirical investigation of student acceptance of course websites. Computer &Education, 40 (3), 343-360.Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131502001422.