دوره و شماره: دوره 6، شماره 15، آبان 1395، صفحه 11-197