تأثیر حجم نمونه و طول آزمون بر نمرات همتراز شده و خطای همترازسازی: مورد مطالعه آزمون‌های ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر حجم نمونه و طول آزمون بر نمره‌های همتراز شده و خطای همترازسازی روش کرنل (KE) (با شیوه‌های مختلف هموارسازی رشته‌ای و PSE[2]) و همچنین مزایا و معایب این روش در مقایسه با تکنیک‌های همترازسازی کلاسیک بوده است. جامعه آماری و گروه نمونه پژوهش حاضر، داده‌های آزمون‌های ملی ایران (آزمون تولیمو و آزمون‌های جامع کنکورهای آزمایشی شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور در سال 92-91) بوده است. آزمون تولیمو دارای 17 سؤال لنگر در هر فرم و 123 سؤال بود. در آزمون‌های جامع کنکورهای آزمایشی شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً از سؤال‌های مشترک درس‌های عمومی رشته‌های ریاضی- فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی استفاده شد. به‌منظور بررسی تأثیر حجم نمونه بر دقت نتایج همترازسازی، از مجموعه داده‌های مورد نظر به‌طور کاملاً تصادفی سه نمونه 200، 500 و 1000 نفری انتخاب و تحلیل شدند. برای بررسی تأثیر طول آزمون بر دقت نتایج همترازسازی از درس‌های عمومی آزمون‌های جامع کنکورهای آزمایشی سنجش نمونه‌ای 40 تایی از سؤال‌ها (از هر درس 10 سؤال) به‌طور کاملاً تصادفی انتخاب شد. بدین ترتیب در آزمون‌های جامع دو آزمون 100 و 40 سؤالی در حجم‌های نمونه مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. طرح همترازسازی مناسب در آزمون تولیمو طرح گروه‌های غیر همتا با آزمون لنگر (EAT[3]) و در آزمون‌های جامع طرح گروه‌های همسان بوده است. روش همترازسازی در آزمون‌های مورد نظر، روش میانگین، روش خطی، روش همصدک، روش قوس دایره‌ای (Circle arc) و روش کرنل (KE) بوده است. به‌طور کلی هرچه حجم نمونه آزمون‌شوندگانی که نمراتشان در تحلیل همترازسازی وارد می‌شود بیشتر باشد، خطای استاندارد همترازسازی کوچک‌تر خواهد بود. نتایج تحلیل‌ها به‌طور کلی نشان داد که همچنان که حجم نمونه افزایش یافته، برازش مربوط به هموارسازی کرنل نیز بهبود یافته است و بهبود هموارسازی کرنل با افزایش طول آزمون همراه بوده است. به‌طور کلی زمانی که حجم نمونه کوچک باشد، روش کرنل بزرگ‌ترین مزیت‌ها را بر سایر روش‌های همترازسازی کلاسیک دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sample Size and Test Length on Equated Scores and Error of Equating: The Case of Iranian National Tests

نویسنده [English]

  • Younesi Jalil
چکیده [English]

The purpose of this research was to assess the effect of sample size and test length on the equated scores and equating error of Kernel method (using different methods of chain and poststratification smoothing) as well as the merits and demerits of this method compared to classical equating techniques. Therefore, the population and sample participants were those who took part in Iranian National Tests (TOLIMO, Comprehensive Tests of Iran Educational Testing Service) administered in 2012-2013. TOLIMO had a number of 123 items including 17 anchor tests in each form. To analyze data collected from Comprehensive Tests of Iran Educational Testing Service, only those items related to common general-domain subjects of mathematics and physics, science and humanities were utilized. To investigate the effect of sample size on the accuracy of equating the above mentioned tests, three samples of 200, 500, and 1000 people were randomly selected from among data collected from all participants and analyzed. A 40-item sample (10 items from each subject) was randomly chosen from general subjects of comprehensive tests to examine the effect of test length on the accuracy of the results of equating. Thus, in comprehensive tests, two 100-item and 40 items sample tests were analyzed with samples of different sizes. The proper equating design in TOLIMO was NEAT design, but in Comprehensive Tests it was homogeneous groups design. Equating methods in the respective tests have been mean, linear, equipercentile, Circle arc and Kernel methods. On the whole, the larger the examinees sample whose scores were taken into account in the analyses was, the lower standard error of equating would be. The findings also showed that whenever there was an increase in both sample size and test length, an improvement was observed in the fitness related to Kernel smoothing as well. Generally, with small sample sizes, Kernel method is more advantageous than other methods of classical equating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equating
  • Kernel Method
  • TOLIMO
  • Anchor Test
  • Classical Test Theory
  • Circle Arc
  • Equating Error
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1384). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.
لرد، فردریک (1980). کاربردهای نظریه سؤال- پاسخ؛ ترجمه علی دلاور و جلیل یونسی. تهران: انتشارات رشد.
 
 
Brennan, R. L (2006). (Ed.). Educational measurement (4th ed.). Westport, CT: Praeger.
 Godfrey, K. E. (2007). A comparison of Kernel equating and IRT true score equating methods. Unpublished doctoral dissertation, University of North Carolina, Greensboro. Retrieved from ProQuest. (AAT 3273329).
 Grant, M. C.; Zhang, L.; Damiano, M. & Lonstein, L. (2006). An evaluation of the kernel equating method: Small sample equating in non-equivalent groups. Paper presented at the national conference of AERA/NCME, 2006.
  Hanson, B. A. & Béguin, A. A. (2002). Obtaining a common scale for IRT item parameters using separate versus concurrent estimation in the common item nonequivalent groups equating design. Applied Psychological Measurement, 26 (1), 3-24.
Kolen, M. J. & Brennan, R. L. (2004). Test Equating Methods and Practices. New York: Springer-Verlag.
Lee, Y., & von Davier, A. A. (2010). Equating through alternative kernels. In A. A. von Davier (Ed.), Statistical models for test equating, scaling, and linking (pp. 159-173). New York: Springer.
Lee, Y. H. (2007). Contributions to the statistical analysis of item response time in educational testing. Unpublished doctoral dissertation, Columbia University, New York.
Livingston, S. A., Dorans, N. J. & Wright, N. K. (1990). What combination of sampling and equating methods work best? Applied Measurement in Education, 3, 73-95.
Peterson, N. S and Cook L.L (1989). Problems related to the use of conventional and item response theory equating methods in less than optimal circumstances. Applied psychological measurement. 11, 225- 244.
R Development Core Team (2010). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
Sinharay, S. & Holland, P. W. (2007). Is it necessary to make anchor tests mini-versions of the tests being equated or can some restrictions be relaxed? Journal of Educational Measurement, 44 (3), 249-275.
Von Davier, A. A., Holland, P. W., Thayer, D. T. (2004). The Kernel Method of Test Equating. New York: Springer-Verlag.