ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های افسری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دوره دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این تحقیق باهدف ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی صورت پذیرفته است. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعه‌ای- کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی است. داده‌های لازم با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌ T تک نمونه‌ای و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه ‌و تحلیل شده است. جامعه آماری تحقیق تعداد 125 نفر از دانشجویان، مدیران و فرماندهان هستند که با روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند غیر نسبتی در دسترس، انتخاب شدند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که عملکرد کلی دانشگاه‌های نظامی با میانگین 7296/2 و همچنین وضعیت حوزه توانمندسازها و نتایج با میانگین‌های 7080/2 و 7512/2 با وضعیت مطلوب فاصله ‌دارند و بین دو حوزه این نظام؛ حوزه توانمندسازها و نتایج، همبستگی مثبت برابر با 425/. وجود دارد. لذا با توجه به همبستگی مثبت بین حوزه توانمند‌سازها و نتایج، می‌توان انتظار داشت با اصلاح و بهبود حوزه توانمندسازها، حوزه نتایج به‌مرور بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Military Universities Based on the Excellence Framework and Organizational Development (A Case study)

نویسندگان [English]

  • Mir Ali Seyyed Naghavi 1
  • Said Sehhat 1
  • Hamed Dehghanan 2
  • Ali Farhadi 3
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the performance of military universities, based on the excellence and organizational development, through an applied, survey and correlational research. The research population includes educational experts, commanders of the line troops stationed in Tehran and learners during longitudinal and transverse military courses, who were selected by non-probability sampling method Accordingly, 125 individuals were selected .Required data were collected by questionnaires and by using content analysis and they were analyzed by means of inferential statistical tests (correlation coefficient, the mean of a population). The findings show that the performance of military universities with themean 2/7296 and the empowerment with the mean 2/7080 and the results with the mean 2/7512 are far from the desired status and there is a correlation of 0/425 between these two.The results showed that the performance of military universities in general and the empowerment and the results domain are weak and there is a correlation between these two .Therefore, we can expect that, by improving the empowerment domain, the results may improve as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • military universities
  • Organizational Excellence
  • enablers
  • results
ابوالعلایی، بهزاد (1391). شیوه پرورش مدیران آینده. مجموعه مقالات همایش آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی. تیرماه. تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی نیایش.
احمدی، سلیمان؛ عین‌الهی، بهرام و اکبری لاکه، مریم (1392). شاخص‌های رتبه‌بندی آموزشی دانشگاه‌های ایران و جهان. طب و تزکیه. 22 (1) 9 – 16.
آذری، علیرضا و زمانی مزده، مهدی (1393). الگوی راهبردی مدیریت عملکرد سازمان. تهران: موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی.
الوندی، محسن (1386). تعالی سازمانی فراگیر. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
پاکزاد، مهدی؛ خالدی، آرمان و تیموری، مهتاب (1391). بررسی تطبیقی نظام‌های بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، رهیافت، 22 (50)، 73.
حسین‌پور، رضا و آراسته، حمیدرضا (1389). بررسی و انتخاب الگوی پایه ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 16 (3)، 65 -  83.
حسینی لرگانی، سیده مریم؛ میرعرب رضی، رضا و رضایی، سعید (1387). بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش ایران. دو فصلنامه مدیریت و برنامه­ریزی در نظام‌های آموزشی. 1 (1) 47 – 61.
خدمتی، ابوطالب (1379). انواع کنترل و نظارت در مدیریت اسلامی. فصلنامه حوزه و دانشگاه. 23، 105 – 118.
دادرس، محمدحسین و ولی­وند زمانی، حسین (1391). ارزیابی عملکرد نظام پژوهش‌های غیر صنعتی آجا. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی. 12 (48)، 11 – 42.
دبیری، افشین (1391). مدیریت منابع انسانی در شرایط بحران. مجموعه مقالات همایش آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی، تیرماه. تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی نیایش.
رشیدزاده، فتح‌الله (1391). ارزیابی عملکرد دانش‌آموختگان دانشگاه افسری امام علی (ع). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی. 12 (45)، 11 – 42.
سند نقشه جامع علمی کشور برگرفته از سایت http://sbu.ac.ir
شرفی، محمد (1388). رتبه­بندی‌های دانشگاهی در جهان. تدبیر. 206، 63 – 68.
شیرانی، ناهید؛ احمدی، غلامرضا و شعبانی، احمد (1388). جوسازمانی دانشگاه صنعتی اصفهان و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان در سال تحصیلی 1387-88. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 23 (23)، 123 - 148.
طبرسا، غلامعلی؛ هادی‌زاده مقدم، اکرم؛ قهرمانی، محمد و محبی، سراج‌الدین  (1393). طراحی مدل مدیریت راهبردی اثربخش به‌منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها. مطالعات مدیریت راهبردی. 5 (19)، 91 – 117.
فرمایشات مقام معظم رهبری برگرفته از سایت http://farsi.khamenei.ir
قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه­ای.
قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش و رهگذر، حسن (1388). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخص‌های تعالی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 2 (5)، 101 -116.
کلینی، محمد ابن یعقوب (1388). اصول کافی. جلد 2؛ ترجمه لطیف و سعید راشدی. قم: انتشارات اجود.
ملکی آوارسین، صادق؛ طالبی، بهنام و بابازاده، حسین  (1391). ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش ‌و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM  در سال1389. فصلنامه آموزش و ارزشیابی (علومتربیتی)، 5 (17)، 13 – 25.
میرغفوری، حبیب‌الله؛ میرفخرالدینی، سید حیدر و صادقی آرانی، زهرا (1389). ارزیابی دانشکده‌های دانشگاه یزد از نظر به‌کارگیری مدیریت دانش با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM و TOPSIS فازی. آموزش عالی ایران. 2 (4)، 83 -  110.
نوری، فیروز و پیدایی، میر مهرداد (1389). آسیب‌شناسی آموزش کارکنان در سازمان‌ها. تهران: انتشارات سیمای دانش.
نوه ابراهیم، عبدالرحیم وحمصی، سمیه (1389). ارزیابی مراکز علمی - کاربردی استان مرکزی با استفاده از الگوی تعالی سازمانی. فصلنامهرهبریومدیریتآموزشی، 4  (3)،  149- 165.
نیکوکار، غلامحسین و سجادی‌پناه، علی (1388). طراحی الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 10 (36)، 155 – 174.
 
Agostino, Deborah et al (2012). Developing a performance measurement system for public research centres. Int. Journal of Business Science and Applied Management, 7 (1) 43-52.
Arena, Marika (2013). Internal audit in Italian universities: An empirical study, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2012), Procedia - Social and Behavioral Sciences, 93, 2000 – 2005.
Azma, Fereydoon (2010). Qualitative Indicators for the evaluation of universities performance, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5408–5411.
Balabonien, Ingrida & Vecerskiene (2014).The peculiarities of performance measurement in universities, 19th International Scientific Conference; Economics and Management 2014, ICEM 2014, 23-25, April 2014, Riga, Latvia,604-616.
Boldeanu, Dana, Maria (2008). Sistem informatic pentru analiza performan! Elor economico-financiare la nivel macroeconomic. Teză de doctorat, ASE Bucuresti.
Del Sordoa, Carlotta et al (2012). Assessing global performance in universities: an application of balanced scorecard, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 4793 – 4797.
Hides, Michael, (2006). Implementation organizational excellence models self assessment in UK higher education sector – lessons learned from other sectors. TQM magazing, 16 (3), 194-201.
Jalaliyoon, Neda & Taherdoost, Hamed (2012). Performance evaluation of higher education; a necessity, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5682 – 5686.
Jose tari, Juan (2007). EFQM model self assessment using a questionnaire approach in university administrative services. TQM magazing, 19 (6), 604-616.
LONgbottom, David (2008). The need for education and training in the use of the organizational excellence models for quality management in UK higher education institutions. Quality Assurance in education, 10 (1), 26-36.
Morrow, J. R. et al (2010). Measurement and Evaluation in Human performance, Champaign: Human Kinetics, 1-12.
Neely, A.; Adams, C. & Crowe, P. (2002).The performance prism in practice.Measuring Business Excellence, 5, 6-13.
Striteska.M and Spickova. M (2012). Review and Comparison of Performance Measurement Systems, Journal of Organizational Management Studies, 2-10.
Van Heerden, Von Solms (2006). Self-Assessment as component of a continuous performance improvement strategy and quality assurance in education, training and development within the South African department of defence, Doctoral dissertation, University of South Africa.
Wang, Xiaocheng (2010). Performance measurement in universities. Senior Research Associate, Center for Higher Education Policy Studies, Doctoral dissertation, University of Twente, The Netherlands.