دوره و شماره: دوره 6، شماره 16، بهمن 1395، صفحه 1-212 
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل هدپرف

صفحه 67-88

حسن قلاوندی؛ فرشید اشرفی سلیم‌کندی؛ کیوان آقازاده


مؤلفه‌ها و نشانگرهای همکاری‌های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی

صفحه 143-186

سمانه غلباش قره‌بلاغی اینالو؛ حسین کارشکی؛ محمد رضا آهنچیان