آسیب‌شناسی اجرای آزمون الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این تحقیق آسیب‌شناسی برگزاری آزمون‌های الکترونیکی دانشگاه پیام نور است که به روش تحقیق توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، همه کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال 1393 بوده است. از میان جامعه آماری مذکور به روش خوشه‌ای و هدفمند 340 نفر از دانشجویان و 120 نفر از کارکنان مرتبط با برگزاری آزمون‌های الکترونیکی انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده‌ها، دو پرسشنامه محقق‌ساخته شامل گویه‌هایی در مورد جنبه‌های مختلف آزمون الکترونیکی بود. داده‌ها با نرم‌افزار اس پی اس اس و با اعمال روش‌های آماری تی تک‌گروهی و فریدمن، تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آسیب‌های اجرای آزمون الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان به ترتیب شامل؛ آموزش و راهنمایی دانشجویان، نگرش دانشجویان، محتوای آزمون، پاسخگویی مسئولان برگزاری، بازخورد سریع، دقیق و مفید، فضای فیزیکی اجرای آزمون، مسائل فنی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. همچنین از دیدگاه کارکنان، آسیب‌ها به ترتیب شامل؛ فضای فیزیکی اجرای آزمون، سواد دیجیتالی دانشجویان، نگرش کارکنان، هزینه‌های اجرا، هماهنگی و برنامه‌ریزی در اجرا، مسائل حقوقی، انگیزش کارکنان، مسائل فنی آزمون، بازخورد، آشنایی کارکنان با آزمون، نظارت بر اجرا و مسائل امنیتی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Electronic Tests in Payame Noor University

نویسنده [English]

  • hamdullah habibi
چکیده [English]

The main objective of the present research was to conduct a pathological study of electronic tests in Payame Noor University based on the descriptive-survey research method. The population included all Payame Noor University practitioners and students in 2014. Samples were selected by Cluster and purposive sampling of 340 students and 120 employees related to electronic tests. Data collection tools included two researcher-made questionnaires consisting of statements about various aspects of electronic tests. Data were analyzed using SPSS software by one-sample t-test and Friedman test x. Results show that problems from students’ point of view are respectively as follows: "Students Training and guidance", "Students’ Attitude", "Test Content", "Authorities’ Accountability", "Fast, Accurate, and Useful Feedback," "The physical Space of the Test", "Technical Issues of Hardware and Software". And the problems from  practitioners’ perspective are: "The Physical Space of the Test", "Digital Literacy of Students", "Staffs’ Attitude", " Running Costs of the Test", "Coordination and Planning in Implementation", "Legal Issues", " Motivating Employees", " Technical Issues", "Feedback'', “ Staffs’ Familiarity with the Test ","Supervising  the implementation process", "Security Affairs ".

کلیدواژه‌ها [English]

  • test
  • electronic test
  • Evaluation
  • Payame Noor University
  • pathology
  • e-learning
آیتی، محسن؛ عطاران، محمد و مهرمحمدی، محمود (1386) الگوی تدوین برنامه‌های
درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تربیت معلم، مطالعات برنامه درسی، 2 (5)، 55 – 80.
امیری، محمد (1387). بررسی مدل‌های آموزش الکترونیکی و پیشنهاد مدلی مناسب برای دانشگاه پیام نور، مجله عصر فناوری اطلاعات، 33، 62 – 67.
بازرگان، عباس (1391) ارزشیابیآموزشی: مفاهیم،الگوهاوفرایندعملیاتی. تهران: سمت.
برهانی، فریبا؛ وطن‌پرست، محبوبه؛ عباس‌زاده، عباس و سیف‌الدینی، رستم (1391). تأثیر آموزش در محیط مجازی بر نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به آموزش مجازی و ارتباط آن با سبک یادگیری، مجله‌ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، (12) 7، 508 – 517.
چین، پائول (1388) کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در تدریس؛ ترجمه بهمن زندی و عبدالرحمن جریحی، تهران: دانشگاه پیام نور.
حسینی لرگانی، سیده‌ مریم (1388). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه دانشگاه مجازی وضعیت آینده آن در ایران، فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، (7)، 116 -127.
خبرگزاری فارس.
 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1392032600
.(بازیابی: بهمن 1393)‌0304
سید نقوی، میرعلی (1386). بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی، پیمایشی در دانشگاه‌های دارای آموزش الکترونیکی در ایران، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (1) 43، 157 – 176.
فتحیان، محمد؛ ماکوئی، احمد و پورقهرمانی، نوروز (1387). بررسی نقش عوامل انسانی در پذیرش فناوری آموزش مجازی برای دانشجویان کشور، فصلنامه مدیریت نظامی، (32)، 91 – 116.
کیامنش، علیرضا (1392). روش‌هایارزشیابیآموزشی رشتهعلومتربیتی. تهران: دانشگاه پیام نور.
محسنی، منوچهر (1380). جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران: انتشارات آگاه.
محمدی، مهدی و اناری‌نژاد، عباس (1390). بررسی تأثیر دانش نرم‌افزاری، میزان کاربرد شخصی و نگرش معلمان به اثربخشی فاوا در تدریس بر احساس اعتماد به نفس آنان در کاربرد فاوا در تدریس، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 6 (21)، 101-122.
محمدی روزبهانی، کیانوش (1385). مقدمه‌ای بر استانداردسازی اجرای آزمون‌ها: بررسی شرایط برگزاری آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها از راه سنجش رضایتمندی شرکت‌کنندگان، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (41)، 109 – 120.
وب‌سایت دانشگاه پیام نور، www.pnu.ac.ir، بازیابی در بهمن 1393.
Abdul-Aziz. M.; Kamel. S. S.; Karam. O. & Abdelrahman. A. (2011). Evaluation of E-learning program versus traditional lecture instruction for undergraduate nursing students in a faculty of nursing. Teaching and Learning in Nursing, 6, 50–58.
Allen, E. & Seaman, J. (2010). Learning on demand. Online education in the United States, 2009 [Electronic Version]. Retrieved September 2010, from http://sloanconsortium.org/publications/survey/pdf/
Allen, I. & Seaman, J. (2013). Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United States, The Sloan Consortium: Babson Survey Research Groupo. Document Number.
Australian Flexible learning (2011) E-assessment guidelines for the VET sector. Final Report, retrieved at: http://www.flexiblelearning.net.au/shared/docs/e_assessment_guidelines_for_the_vet_sector.pdf.
Avery, R. J.; Bryant, W. K.; Mathios, A.; Kang, H. & Bell, D. (2006). Electronic course evaluations: Does an online delivery system influence student evaluations? Journal of Economic Education, 37 (1), 21-37.
Bacon, R. A. (2011). Software Teaching of Modular Physics. Available at http://www.stomp.ac.uk/ (accessed 7 June 2013).
Bates, S. P.; Galloway, R. K. & McBride, K. L. (2012). In Proceedings of the 2011 Physics Education Research Conference, Omaha, Nebraska.
Beatty, I. & Gerace, W. (2009). Technology- enhanced formative assessment: a research-based pedagogy for teaching science with classroom response technology. Journal of Science Education and Technology, 18 (2) 146-162.
Bennett, R. E. (2003). Online Assessment and the Comparability of Score Meaning. Paper presented at the International Association for Educational Assessment Annual conference.
Brown, S.; Bull, J. & Race, P. (1999). Computer- assisted assessment in higher education. London: Kogan Page.
Butcher, P. G. (2008). Online assessment at the Open University using open source software: Moodle, OpenMark and more. In Proceedings of the 12Th International Computer Assisted Assessment Conference, Loughborough.
CALM. (2013). Computer Aided Learning in Mathematics. Available at http://www.calm.hw.ac.uk/ (accessed 7 June 2013).
Condon, W. (2013). Large-scale assessment, locally-developed measures, and automated scoring of essays: Fishing for red herrings? Assessing Writing, 18, 100-108.
Costagliola, G.; Ferrucci, F. & Fuccella, V. (2008).A Web-Based E-Testing System Supporting Test Quality Improvement. H. Leung et al. (Eds.): ICWL, LNCS 4823, pp. 264 – 275, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Dommeyer, C. J.; Baum, P.; Hanna, R. W. & Chapman, K. S. (2004). Gathering faculty teaching evaluations by in-class and online surveys: Their effects on response rates and evaluations. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (5), 611-623.
Doukas, N. & Andreatos, A. (2007). Advancing Electronic Assessment. International Journal of Computers, Communications & Control, II (1), 56-65.
Fies, C. & Marshall, J. (2006). Classroom response systems: A review of the literature. Journal of Science Education and Technology, 15 (1), 101-109.
Haigh, M. (2011). An investigation into the impact of screen design on computer-based assessments. Paper presented at the British Educational Research Association annual conference.
Hunt, T. J. (2012). Computer-marked assessment in Moodle: Past, present and future. In Proceedings of CAA 2012 International Conference, Southampton (ed. D. Whitelock, W. Warburton, G. Wills and L. Gilbert).
JISC. (2010). Effective Assessment in a Digital Age - A Guide to Technology- enhanced Assessment and Feedback, HEFCE. (United Kingdom)
Khan, B (2005). Managing E- learning strategise. London: information science publishing.
Liaw, S. S. (2004). Considerations for Developing Constructivist Web-based Learning, International Journal of Instructional Media, 31, 309-321.
Luxton-Reilly, A. (2009). A systematic review of tools that support peer assessment. Computer Science Education, 19 (4), 209–232.
Marra, R. M. & Bogue, B. (2006). Women Engineering Students’ Self Efficacy – A Longitudinal Multi-Institution Study. Proceedings of the 2006 WEPAN Conference, WEPAN-Women in Engineering Programs and Advocates Network.
Norris, J. & Conn, C. (2005). Investigating strategies for increasing student response rates to online-delivered course evaluations. Quarterly Review of Distance Education, 6 (1), 13-29.
Oliver, R. L. & Sautter, E. P. (2005). Using course management systems to enhance the value of student evaluations of teaching. Journal of Education for Business, 80 (4), 231-234.
Scalise, K. & Gifford, B. (2006). Computer-Based Assessment in E-Learning: A Framework for Constructing “Intermediate Constraint” Questions and Tasks for Technology Platforms. Journal of Technology, Learning, and Assessment, 4 (6). Retrieved [date] from http://www.jtla.org
Sewell, J. P.; Frith, K. H. & Colvin, M. M. (2010). Online Assessment Strategies: A Primer. Journal of Online Learning and Teaching, 6 (1), 9.
Simpson, V., & Oliver, M (2007). Electronic voting systems for lectures then and now: A comparison of research and practice. Australasian Journal of Educational Technology, 23 (2), 187-208.
Stowell, R. & Lamshed, R. (2011). E-assessment guidelines for the VET sector. Australian Department of Education, Employment and Workplace Relations. (A. F. L. F. a. N. Q. Council o. Document Number).
TRIADS. (2013). Retrieved October, 2014, from http://www.triadsinteractive