بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته‌ی دبیران و دانش‌آموزان از چالش‌های تغییر ارزشیابی توصیفی به ارزشیابی کمی در پایه هفتم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22034/emes.2021.249166

چکیده

هدف: هدف این پژوهش «واکاوی ادراکات و تجارب زیسته­ی دبیران و دانش­آموزان از چالش­های تغییر ارزشیابی توصیفی به ارزشیابی کمی در پایه هفتم» بود.
روش پژوهش: این مطالعه، از نوع تحقیقات کاربردی بوده است که با روش کیفی صورت گرفته و برای گردآوری اطلاعات از روش پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه نیمه­ساختاریافته استفاده شده است­. شرکت­کنندگان در تحقیق، دبیران و دانش­آموزان پایه هفتم شهرستان دلیجان، در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از این تعداد 13 نفر از دبیران و 15 نفر از دانش­آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای نمونه­گیری دبیران از روش هدفمند گلوله ­برفی و برای نمونه­گیری دانش­آموزان از روش نمونه­گیری تصادفی هدفمند استفاده شد و فرایند مصاحبه تا اشباع داده­ها ادامه یافت. به منظور تضمین استحکام و صحت پژوهش از چهار معیار موثق بودن تحقیقات کیفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های مصاحبه نیز از شیوه­ی تحلیل موضوعی استفاده شد.
یافته‌ها: در مجموع 225 مفهوم از مصاحبه با دبیران و 269 مفهوم از مصاحبه با دانش­آموزان استخراج گردید که در سه هسته­ی اصلی چالش­های هیجانی- عاطفی، چالش­های رفتاری و چالش­های تحصیلی دسته­بندی شده­اند.  بنابراین، یافته­ها حاکی از این امر است که تغییر شیوه­ی ارزشیابی توصیفی به کمی در پایه هفتم، چالش­های متعددی را ایجاد نموده است.
نتیجه گیری: بازنگری در شیوه­های ارزشیابی برای حل این معضل می­تواند پیشنهاد موثری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The perceptions analysis and the lived experiences of the teachers and students from the challenges of changing the descriptive evaluation to the quantitative evaluation in the 7th grade

نویسندگان [English]

  • Mahsa Jafari 1
  • Zeinabsadat Athari 2
1 Master of curriculum planning, Department of education, Faculty of humanities, university of kashan, kashan, Iran
2 Assistant Professor in curriculum planning, Department of education, Faculty of humanities, university of kashan, kashan, Iran
چکیده [English]

Objective: The Purpose of the Present Study was the Perceptions Analysis and the Lived Experiences of the Teachers and Students from the Challenges of Changing the Descriptive Evaluation to the Quantitative Evaluation in the 7th Grade.
Methods: This study was an applied research, which was done by qualitative method. In Addition, Phenomenology Method and Semi-Structured Interview were applied in Order to Collect Information. The statistical population in this research includes teachers and students both in 7th grade in the Delijan town, in the Academic Year 2019-2020, that 13 of the teachers and 15 of the students were selected as the sample. Purposive snowball sampling method used to sample the teachers and purposeful random sampling method applied to sample the students and the process of interview continued up to data saturation stage. Four criteria in trustworthiness of qualitative research used in order to guaranty consistency and accuracy of the study.
Results: Furthermore, 225 concepts for the teachers and 269 items for the students are considered and categorized in three basic cores of emotional-affective challenges, behavioral challenges and academic challenges. It was found that changing descriptive evaluation to quantitative evaluation in the seventh grade has created various challenges.
Conclusion: Moreover, reviewing evaluation methods to solve this dilemma can be an effective suggestion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative evaluation
  • Descriptive evaluation
  • High school seventh grade
  • Behavioral challenges
  • Emotional-affective challenges
  • Academic challenges
Ahmadpour, Y., Sheikhzadeh Takabi, R. (2017). Comparison and critique of quantitative and qualitative assessment and evaluation. Quarterly Journal of Psychological Studies and Educational Sciences. 3(3), 59-73.
Alli, A; Mubarak Ghamsari, R. (2016). Meta-analysis of the effectiveness of descriptive evaluation on improving learning outcomes. Quarterly Journal of Education. (133). 139-156.
Asadi, A., and Javidi, H., and Ghasemi, N. (2015). Relationship between parent-adolescent conflict, resilience with problems - Psychology of second and third grade adolescents in the four educational districts of Shiraz. Psychological Studies, 11 (1), 75-96.
Azizi, N; Heydari, Sh. (2012). Attitudes of primary school teachers in Sanandaj towards descriptive evaluation. Journal of Educational Sciences. 19, 6, (2). 189-208.
Bahman, B., Kiamanesh, A., & Abolmaali, K. (2013). Comparison of school anxiety and its components on the fourth-grade students of elementary schools in both traditional and descriptive evaluation systems. Research in Curriculum Planning10(12), 93-107.
Bryan, C., & Clegg, K. (Eds.). (2019). Innovative assessment in higher education: A handbook for academic practitioners. Routledge. ‏
Corbin, J. M., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative sociology13(1), 3-21. ‏
Elahi, A. (2009). Descriptive Evaluation: Implications and Challenges. Quarterly of Efficient Schools. (6). 122-123.
Fallahi, H. (2011). Comparison of the effectiveness of descriptive and traditional evaluation plan on academic achievement. Thesis of Shahid Bahonar University of Kerman.
Fathi Azar, A; Hatami, J; Rozi, J. (2012). The effect of descriptive evaluation on academic achievement and attitude toward school in elementary school students. Educational Measurement and Evaluation Studies. 1, (2).
Gharahdaghi, B. (2015). Zero to Twenty Evaluation for Learning (Qualitative – Descriptive Evaluation). Tehran: Zendeh Andishan.
Gibbs, G. (2010). Using assessment to support student learning. Leeds Met Press. ‏
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Sage. ‏
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research77(1), 81-112. ‏
Hassani, M., & Nusrat Nahuki, A. (2014). Comparison of students' self-esteem and academic achievement in the qualitative and descriptive evaluation program and traditional evaluation. Educational Innovations, 13 (49), 108-124.
Hassani, M., & Pozesh Shirazi, H. (2014). An analysis of the researches concerning the descriptive qualitative evaluation. Journal of Educational Scinces21(1), 21-50.
Hatami, J., Armand, M., Rahimi, Z. (2018). Curriculum planning for high school. Tehran: Samat.
Hosseini, A. Dosti, R; Qolami, s. Khalili, A. Ganji, H. (2015). Elementary descriptive Academic evaluation in Iran. World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the beginning of the third millennium. (2).
Ismaili, M., Tavakoli, M., Anikazi, M., Ahmadi, M., Sheibanifar, R., Shamsi, A. (2017). Investigating the structure of qualitative evaluation method in elementary school. Fifth International Conference on Research Approaches in the Humanities and Management.
Karshki, H., and Momeni Mahmavi, H., and Qureshi, b. (2014). Comparison of academic motivation and quality of life of male student’s subject to descriptive evaluation with traditional evaluation. Research in Curriculum Planning (Knowledge and Research in Educational Sciences-Curriculum Planning), 11 (13), 104-114.
Kiamanesh, A. (2008). Educational evaluation methods. Tehran: Payame Noor University.
Kiamanesh, A. (2013). The concept of academic evaluation and its difference from other concepts. Iranian Encyclopedia of Curriculum.
Lotfabadi, H. (2019). Developmental Psychology 2 (Adolescence, Youth, and Adulthood): Tehran: Samt.
Majlisi, M. B. (2007). Baharolanvar. Islamic Publications.
Marsh, C; Willis, G. (2018) Curriculum Alternative Approaches, Ongoing Issues. Translated: Seyed Ahmad Madani: Tehran: Samt.
Maleki, H; Qasemipour, M; Alizadeh, A. (2011). Evaluating the effectiveness of a descriptive evaluation plan from the perspective of teachers and parents. Curriculum Development Educational Planning Research. (2). 17-28.
Mohammadi, F; Akhavan Tafti, M. (2011). The effect of descriptive evaluation on self-esteem and classroom behaviors of third grade elementary students in Tehran. Quarterly Journal of Education. (90). 68-100.
Mohammadifar, M., and Najafi, M., and Razmara, P., and Mohammadzadeh, A. (2011). The effect of descriptive and traditional evaluations on academic achievement and exam anxiety of second grade elementary school students in Tehran. Educational Psychology (Psychology and Educational Sciences), 7 (20), 33-49.
Randye E. Bennett. (2011). Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. Research and Development, Educational Testing Service, Princeton, NJ, USA. 18, (1). 5-25.
Salehi, K., and Bazargan, A., and Sadeghi, N., and Shokoohiyeh Yekta, M. (2015). Phenomenological analysis of the perception and lived experience of primary school teachers of the strengths and weaknesses of the descriptive evaluation program. Research in Educational Systems, 9 (31), 19-68.
Seraji, F., and Shakoori, N. (2020). Barriers to parental involvement in descriptive evaluation: A qualitative study. Educational Measurement and Evaluation Studies. 10 (29), 229-260.
Shekari, A., and Sobhani Nejad, M., and Behravi, F. (2013). Comparison of two methods of evaluating descriptive and traditional academic achievement from the perspective of teachers and principals of primary schools in Shousha. Teaching and Learning Research (Behavior Scholar), 20 (2), 91-108.
Sulaiman, T., Abdul Rahim, S. S., Hakim, M. N., & Omar, R. (2019). Teachers’ perspectives of assessment and alternative assessment in the classroom. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering8(72), 426-431.
Szokol, I. (2016). the Theory of Educational Evaluation. PHD Dissertation, Eszterhazy Karoly College of Education.
Taqipur Zahir, A. (2018). Foundations and principles of education. Aghe.
Van den Berg, M., Harskamp, E. G., & Suhre, C. J. M. (2016). Developing classroom formative assessment in Dutch primary mathematics education. Educational Studies42(4), 305-322. ‏
Zamani Fard, F; Keshtiarai, N; Mirshah Jafari, E. (2010). Elementary teachers' experiences of the goals of the descriptive evaluation plan. Curriculum planning - knowledge and research in educational sciences. (25). 39-52.