کاربست نگاشت شناخت فازی شهودی جهت تحلیل سناریوهای سنجش دانش (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی رشته‌های مدیریت در دانشگاه‌های دولتی استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امام جواد(ع) یزد ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امام جواد(ع) یزد ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد ایران

10.22034/emes.2021.251557

چکیده

هدف: هر یک از مؤسسات آموزشی باید برای حفظ بقا در بازار رقابتی امروز، به منظور شناسایی و سنجش دانش، تلاش مضاعف نمایند بنابراین ایجاد سازوکاری که بتواند به تحلیل ابعاد سنجش دانش اعضای هیئت علمی و بررسی سناریوهای مرتبط با آن بپردازد از اهداف این پژوهش است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از منظر نوع هدف، روش گردآوری داده و میزان کنترل متغیرها، به ترتیب جزء تحقیقات کاربردی، میدانی و توصیفی می­باشد. برمبنای نوع استدلال نیز پژوهش از نوع تحقیقات کمی- کیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ی اعضای هیئت علمی فعال در دانشگاه­های دولتی استان یزد در سال 1400 می­باشد که از دانش نظری و یا تجربه عملی لازم در حوزه مدیریت سرمایه انسانی و مدیریت آموزشی برخوردار هستند. از میان اعضای جامعه آماری، با روش نمونه­گیری قضاوتی و تا رسیدن به حد اشباع نظری، 12 نفر به عنوان نمونه برای پاسخ به سوالات پرسشنامه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته نگاشت شناخت فازی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد در مدل اندازه­گیری دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه­های کشور، مهارت­های تخصصی از منظر میزان مرکزیت در رتبه اول اهمیت قرار دارد و پس از آن، توانایی مدیریتی، توانایی علمی کاربردی، توانایی علمی بنیادی و مهارت در برقراری تعامل و ارتباطات به ترتیب در رتبه­های بعدی اهمیت واقع شده­اند.
نتیجه‌گیری: با توجه به امتیاز خروجی و ورودی، مهارت­های تخصصی به عنوان تأثیرگذارترین بعد و توانایی مدیریتی به عنوان تأثیرپذیرترین بعد در سنجش دانش اعضای هیئت علمی شناسایی شدند. براساس رتبه مرکزیت هریک از ابعاد اندازه­گیری دانش، به تحلیل و بررسی سناریو پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of intuitive fuzzy cognitive map to analyze the scenarios of knowledge assessment (Case study: Management Faculty Members of Yazd state universities)

نویسندگان [English]

  • MOna Esmailzadeh 1
  • negar jalilian 2
  • mehdi sabokro 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management,Imam Javad University college,Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Imam Javad University college,Yazd, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and accounting, University of Yazd, Iran
چکیده [English]

Objective: Each educational institution should redouble its efforts to maintain and measure knowledge in today's competitive market in order to identify and measure knowledge, so creating a mechanism that can analyze the dimensions of knowledge measurement of faculty members and examine related scenarios is the objectives of this study.
Methods: The present study is a practical, survey and descriptive research. Based on the logic of research, it’s a qualitative – qualitative research. The study population consists of all faculty members active in the state universities of Yazd province, which have theoretical knowledge or practical experience in the field of human capital management and education management. Among members of the population, 12 people were selected as samples based on the judgmental sampling method. In this study, fuzzy cognitive map method is used to analyze collected data.
Results: The results showed that in the model of measuring the knowledge of faculty members in universities of Iran, specialized skills are in the first place in terms of the degree of centrality. After that, managerial ability, applied scientific ability, basic scientific ability and skill in interaction and communication are in the next ranks
Conclusion: According to the output and input points, specialized skills were identified as the most effective dimension and managerial ability as the most effective dimension in measuring the knowledge of faculty members. Then, based on the centrality of each dimension of knowledge measurement, the scenario was developed and reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Knowledge Measurement
  • Faculty Members
  • University
  • Intuitive Fuzzy Cognitive Map
Afrazeh, A., Alimoradi, M., Golmohamadi, S. (2016). Assessment of Knowledge and Ability of Knowledge Workers in Knowledge Based Organizations using Shannon Human Potential Model. Roshd -e- Fanavari, 46 (12), 1-10. [In persian]
Ahanchian M R, Soleimani E. (2017). The perception of faculty members on being professional in Iran's higher education system. IRPHE. 23 (2):1-23. [In persian]
Alamdari, M. (2017). Provide a model for sustainable supply chain management using a combined network analysis process (ANP) and fuzzy cognition mapping (FCM) approach. Master Thesis, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University. [In persian]
Atanassov, K. T. (1986). Intuitionistic Fuzzy Sets. Fuzzy sets and Systems, 20(1) 87-96.
Borgatti, S. P., & Carboni, I. (2007). On measuring individual knowledge in organizations. Organization Research Methods, Vol 10, pp. 449-462.
Duţă, N., & Rafailă, E. (2014). Importance of the Lifelong Learning for Professional Development of University Teachers–Needs and Practical Implications. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 127, 801-806.
Esmaeilei mahanei, H., Porkaremei, J., Mirkamalei, S., Jamalei, E. (2020). The Role of Educational Departments in Professional Development of Academic Members of Universities and Higher Education Institutions: A Mixed Approach. Educational Measurement and Evaluation Studies, 10(29), 167-203. [In persian]
Esmailzadeh, M., Sabokro, M., Etebarian Khorasgani, A. (2020). Designing a Knowledge Assessment Model for Faculty Members in Iranian Universities and Higher Education Institutions. Scientific Journal of "Organizational Culture Management", 18 (1), 165-185. [In persian]
Esmailzadeh, M., Sabokro, M., & Etebarian Khorasgani, A. (2019). Knowledge Assessment based on Exploratory Factors Analysis and Dematel Utilizition. Journal of Public Administration Perspective, 9(36), 89- 117. [In persian]
Esmailzadeh, M., Sabokro, M., Etebarian Khorasgani, A. (2020). Reviewing Knowledge of Human Resource Measurement Models: Comparing and Identifying the Strengths and Weaknesses, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, ISSN: 1475-7192, 09.28.2020.
Farhadi, K., Azizi, M.H., (2012). Delayed localization in human resource management through the implementation of the cultural potential of social capital and the participatory system, First International Conference on Management, Innovation and National Production, Qom. [In persian]
Fathollahi, B., Afsharzanjani, E., & Nozari, D. (2010). Is the University of Isfahan ready for implementing knowledge management? FASLNAME-National Library, 21(3), 6-20. [In persian]
General Office of Administrative Transformation and Information Technology, Administrative, Financial and Resource Management Deputy. (1394). Zoning of universities and higher education centers of the country (9 regions of the country). Pp. 24-4. [In persian]
Ghabban, F., Selamat, A., & Ibrahim, R. (2018). New model for encouraging academic staff in Saudi universities to use IT for knowledge sharing to improve scholarly publication performance. Technology in Society, 55, 92-99.
Ghasemi, A., Ghobadian, M. (2015). Drawing and rating scenarios of the future of Iran's power industry utilizes the fuzzy cognitive map and Scenario analysis. Journal of Technology Development Management, 3(1), 101-134. [In persian]
Ghasemi, B., khalijian, S., Taim, T. & Mohammadipirlar, E. (2021). Knowledge Management Performance Measurement Based on World-Class Competitive Advantages to Develop Strategic-Oriented Projects: Case of Iranian Oil Industry. Technology in Society, 67.
Gholamy P, Shirbagi N. (2018). Qualitative Evaluation of the Effects of Sabbatical Leave Strategy on Professional Development of University Faculty Members. JMDP. 31 (1) :125-148. [In persian]
Gupta, P., Mehrotra, D., & Sharma, T.K. (2015). Identifying Knowledge Indicators in Higher Education Organization. Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technologies (ICICT), Bolgatty Palace & Island Resort, Kochi, India, 3-5 December 2014.
Jetter, A. J., & Kok, K. (2014). Fuzzy Cognitive Maps for futures studies—A methodological assessment of concepts and methods. Futures, 61, 45–57.
Khadivar, A., Elahi, Sh., Nezafiti, N. (2008). Review, classification and comparison of knowledge measurement models. Fifth International Conference on Industrial Engineering, Tehran, July 2007, Iran University of Science and Technology. [In persian]
Kosko, B. (1986). Fuzzy Cognitive Maps. International journal of man-machine studies, 24(1), 65-75.
Lin, Q., Zhu, Y., Shi, K. & Niu, Zh. (2021). Improving university faculty evaluationvia multi knowledge graph. Future Generation Computer Systems, 17, 181-192.
McIneraney, C. (2002). Hot topics: Knowledge management – a practice still defining itself.. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, Vol 28, pp.14-15.
McIver, D. and Wang, X. (2016). Measuring Knowledge in Organizations: a Knowledge-in-Practice Approach, Journal of Knowledge Management, Vol. 20 No. 4, pp. 637-652.
Mousavi, M., Mirblok, M. (2013). Reviewing of effective factors on preparing of stuffs for reception knowledge management. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 1(0), 88-71. [In persian]
Nasrollahpour, M., (2013). Globalization and Localization; Emphasizing the performance of the higher education system, Conference on Ethnicity and Culture of Islamic Iran, Tabriz. [In persian]
Nehi, H. M., & Maleki, H. R. (2005). Intuitionistic Fuzzy Numbers and its Applications in Fuzzy Optimization Problem. Paper Presented at the Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Systems.
Qaroneh D., Mir Kamali S.M., Bazargan, A., Kharazi S.K. (2014). Conceptual framework of faculty growth in the University of Tehran. Higher education in Iran. 6 (2), 52-82. [In persian]
Rashidi, Z. (2020). Academic Stakeholders as creative agents; the missing elements of creativity cycle in Iranian higher education (Phenomenological study). Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(3), 61-88. [In persian]
Rashid, A., Hassan, Z., & Alasadi, H. (2016). Development of Tacit Knowledge Measurement Model for Academic Staff Activities. American Journal of Computer Science and Information Engineering, 3(6), 37-44.
Rezaei, S., Pourkiani, M., derakhshan, M., Bigzadeh, F. (2020). Knowledge Management, Knowledge processing Style, Task, Organizational Culture, Organization Structure, Information Technology, Organization size. Quarterly Journal of Public Organzations Management, 8(2), 25-38. [In persian]
Rodriguez-Repiso, L., Setchi, R., & Salmeron, J. L. (2007). Modelling IT Projects Success with Fuzzy Cognitive Maps. Expert Systems with Applications, 32(2), 543-559.
Sabokro, M., Etebarian Khorasgani, A., Sherafat, A., Andalib, D., & Esmaeilzade, M. (2018). Identification of Knowledge Measurement Indicators of Faculty Members of Iran Universities. Amazonia Investiga, 7(13), 387-400.
Secretariat for evaluating the performance of the educational evaluation department of the country's education evaluation organization. (2010). Macro evaluation of the performance of the Ministry of Science, Research and Technology in 2009. Tehran: Publication Center of the National Education Evaluation Organization. [In persian]
Sharifzadeh, A., Abdollahzadeh, G. (2012). Analyzing the Scientific Effects of Sabbatical Leaves from Agricultural Faculty Members’s View. Journal of Science and Technology Policy, 4(4), 37-48. [In persian]
Sharma, P., & Tripathi, R. C. (2017). Patent Citation: A Technique for Measuring the Knowledge Flow of Information and Innovation. World Patent Information, 51, 31-42.
Yanuarto, W. N., Maat, S. M., & Husnin, H. (2020). A Measurement Model of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) in Indonesian Senior Mathematics Teachers’ Scenario. In Journal of Physics: Conference Series (1663) 1, IOP Publishing.