نگرش و میزان ارتکاب دانش‌آموزان به تقلب و پیش‌بینی‌پذیری نگرش دانش‌آموزان به تقلب بر اساس برنامه درسی اجرا شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف مطالعه، بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش­آموزان به تقلب و نقش مؤلفه­های برنامه درسی اجرا شده در آن بود. روش پژوهش، همبستگی و جامعه پژوهش، دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهرستان مه‌ولات (خراسان رضوی) در سال 1392 بود. نمونه برابر با 153 نفر و شیوه انتخاب تصادفی خوشه‌ای بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های محقق­ساخته نگرش به تقلب، محیط­ آموزشی راف و همکاران (1997) و ارزشیابی ادراک شده الخروصی (2009) بود. پایایی و روایی ابزارها از میزان مطلوبی برای استفاده برخوردار بود. نتایج نشان داد که (9/3) درصد دانش­آموزان اصلاً مرتکب تقلب نشده و (9/35) درصد تقلب همیشگی داشته‌اند. میان نمره نگرش به تقلب و ارتکاب به آن 88/0 همبستگی و میان ادراک مثبت فراگیران از مؤلفه‌های تدریس، معلم، فضای­ یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی و ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی وجود دارد. نتایج رگرسیون هم‌زمان نشان داد که متغیرهای پیش­بین می‌توانند به‌صورت ترکیبی 86 درصد از تغییرات متغیر نگرش به تقلب را تبیین کنند و دو متغیر ارزشیابی تبحری­محور و عملکردی­محور می­توانند نگرش مثبت به تقلب را پیش­بینی کنند. تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت­های نظام آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب دانش­آموزان قلمداد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Students’ Attitude towards Cheating and the Rate of Cheating Among Them and the Predictability of Their Attitude Based on the Implemented Curriculum

نویسندگان [English]

  • Maryam Farasat 1
  • Behrooz Mahram 2
  • Maghsoud Aminkhandaghi 2
1
2
چکیده [English]

This study aimed to identify the students’ attitude toward cheating and the rate of cheating among them as well as the role of the implemented curriculum on it. The researcher obtained the data for the study from a sample of 153 girl students in a high school of Mahvellat city, who were selected based on the random sampling. The instruments used in this study were: (1) attitude towards cheating questionnaire, made by the researcher, (2) educational environment questionnaire that was developed by Wood Ruff and colleagues (1997) and (3) perceived evaluation questionnaire that was developed by Alkharusi (2009). The results confirm that a correlation of 0.88 was observed between the attitude to cheating and committing it. The results of Pearson correlation indicated that there is a negative correlation between students' perceptions of teaching methods, teacher, learning space, learner's academic self-efficacy, mastery appraisal with attitude toward cheating. Also, there is a positive correlation between performance- oriented appraisal and attitude toward cheating. The results of simultaneous Regression indicated that predictor variables can explain 86% of the changes in the ‘attitude toward cheating’ variable synthetically. Among the predictor variables, two variables of mastery-oriented and performance-oriented appraisals can predict the positive attitude toward cheating, but other predictor variables cannot predict this attitude. Also, the findings indicate that the mark of students’ attitude toward cheating is greater than the average value of questionnaire and 96/1 percent of students cheat in the exams and only 3/9 percent of them did not commit cheating.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude towards cheating
  • rate of cheating
  • Curriculum
اژه­ای، جواد؛ شهابی، روح‌الله و علی‌بازی، هوشنگ (1390). رابطه ویژگی‌های شخصیت با خودگزارش­دهی تقلب تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی. مجله روان‌شناسی 60، 15 (5)، 412 -424.
ترک‌زاده، جعفر و محترم، معصومه (1391). پیش‌بینی تعهد سازمانی دانشجویان بر اساس ادراک آنها از جو آموزشی دانشگاه شیراز. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 4 (2)، 123 – 154.
خامسان، احمد و امیری، محمداصغر (1390). بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 6 (1)، 53 – 61.
سالاری، مریم (1390). رابطه فرزندپروری و ارزشیابی کلاسی ادراک شده با گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
طالب‌زاده نوبریان، محسن و فتحی ­واجارگاه، کوروش (1382). مباحث تخصصی برنامه‌ریزی درسی. تهران: آییژ.
فتحی واجارگاه، کوروش (1392). برنامه درسی چیست؟ تهران: مهربان نشر.
فعلی، سعید؛ صفرپور، سعید و رسولی آذر، سلیمان (1393). عوامل مؤثر بر تقلب دانشجویان در آزمون‌های دانشگاهی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (1) 21، 55 – 77.
قلی‌زاده، آذر؛ قنبری‌طلب، محمد و قنبری، علی (1391). بررسی تأثیر انواع ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی پایه سوم ابتدایی دانش‌آموزان شهرستان لردگان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی،  2 (5)، 82 – 94.
مهرمحمدی، محمود (1374). "بررسی ارتباط میان تربیت فرهنگی، الگوهای نوین تدریس و خلاقیت". نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. 4، 26.
مهرمحمدی، محمود (1380). برنامه‌ درسی. علوم تربیتی ماهیت و قلمرو آن. تهران: سمت.
نلر، جورج فردریک (1387). آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش؛ ترجمه فریدون بازرگان. تهران: سمت.
وزارت آموزش و پرورش (1371). گزارش پایانی کارگاه منطقه­ای یونسکو در خصوص اتخاذ راهبردهایی برای آموزش ارزش­ها در غالب عناوین علوم و تکنولوژی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش.
 
Alkharusi, H. (2009). Classroom Assessment Environment, Self-efficacy, and Mastery Goal Orientation: a Causal Model. Proceedings of the 2nd International Conference of Teaching and Learning (ICTL 2009) INTI University College, Malaysia. 1-14.
Alkharusi, H. (2010). A Multilevel linear model of teachers assssment practices and students' perception of the classroom assessment environment. Procedia Social and Behavioral Sciences, (5), 5-11
Anderman, E; Griesingr, T. & Westerfield, G. (1998). Motivation and cheating during adolescence. Journal of educational Psychology, 90, 84-93.
-Andermana, E. & Midgley, C. (2004). Changes in self-reported academic cheating across the transition from middle school to high school, Contemporary Educational Psychology, 29, 499–517.
Anderman, E. M., & Murdock, T. (2007) Psychology of academic cheating. San Diego, CA: Elsevier.
Ary, D. Jacob & Razavieh, A. (2009). Introduction to research in education. (8th Ed). New york: Cengage learning.
Baird, J. S. (1980) Current trends in college cheating. Psychology in the Schools, 17, 515-522.
Barnett, D. C., & Dalton, J. C. (1981). Why college students cheat. Journal of College Student Personnel, 22, 545-551.
Baxter, P. E. & Boblin, S. L. (2007). The moral development of baccalaureate nursing students: Understanding unethical behavior in classroom and clinical settings. Journal of Nursing Education, 46, 20−27
Buckley, M. R.; Wiese, D. S. & Harvey, M. G. (1998). An investigationinto the dimensions of unethical behavior. Journal of Education for Business, 73, 284−291.
Davic. S. F.; Drinan. P. F. & Gallant. T. B. (2009). Cheating in School: What We Know and What We Can Do. Oxford: Wiley- Blackwell.
DeAndrea, D.; Carpenter, C.; Shulman, H. & Levine,T. (2009). The relationship between cheating behavior and sensation-seeking; Personality and Individual Differences, 47, 944–947.
Evans E. D. & Craig D. (1990). Teacher and Student Perceptions of Academic Cheating in Middle and Senior High Schools. The Journal of Educational Research, 84, 44-52.
Farnese, M. L; Tramontano, C; Fida, R. & Paciello, M. (2011). Cheating Behaviors in Academic Context: Does Academic Moral Disengagement Matter? Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29, 356 – 365.
Faucher, D. & Caves, C. (2009). Academic dishonesty: Innovative cheating techniques and the detection and prevention of them; Teaching and Learning in Nursing, 4, 37–41.
Finn, K. V. & Frone, M. R. (2004). Academic performance and cheating: Moderating role of school identification and self-efficacy. Journal of Educational Research, 97, 115–122.
Fontana, J. (2009). Nursing faculty experiences of students' academic dishonesty. Journal of Nursing Education, 48 (4), 181-185.
Gallant, T. & Drinan, P. (2006): Organizational theory and student cheating: Explanation, responses, and strategies. Journal of Higher Education, 839-860.
Graham, M. A.; Monday, J.; O’Brien, K. & Steffen, S. (1994). Cheating at small colleges: An examination of student and faculty attitudes and behaviors. Journal of College Student Development, 35, 255–260.
Ismail, S. & Yussof, S. H. (2016). Cheating behavior among accounting students: some Malaysian evidence. Accounting Research Journal, 29 (1), 20-33.
Kafai, Y. B. & Fields, D. A. (2009). Cheating in virtual worlds: transgressive designs for learning. On the Horizon, 17 (1), 12-20.
Krawczyk, M. (2012). Sex, morals and exam cheating, University of Warsaw Faculty of Economic Sciences, 1-10.
Livingstone, Ian D.; And Others (1986). Second International Mathematics Study. Perceptions of the Intended and Implemented Mathematics Curriculum. International Association for the Evaluation of Educational Achievement, Hamburg (West Germany); New Zealand Council for Educational Research, Wellington. Illinois Univ., Urbana. Coll. of Education.
McCabe, D. L. & Trevino, L. K. (1997). Individual and contextual influences on academic dishonesty: A multi-campus investigation. Research in Higher Education, 38, 379-396.

Mccabe, D. L. & Derinan, P. (1999). Toward a Culture of Academic Integrity. Journal of Higher Education, 46 (8).

McCabe, D. L.; Trevino, L. K. & Butterfield, K. D., (2001). Cheating in academic institutions: a decade of research. Ethics & Behavior, 11 (3), 219–232.
McCabe, D. L. (2005). Cheating among college and university students: A North American perspective. International Journal of Education, 16 (1), 217-224.
Malinowski, C. I., & Smith, C. P. (1985). Moral reasoning and moral conduct: An investigation prompted by Kohlberg’s theory. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 1016–1027.
Moeck, P. G. (2002). Academic dishonesty: Cheating among community college students. Community College Journal of Research and Practice, 26, 479-491
Murdock, T.; Hale, N. & Weber, M. (2001). Predictors of Cheating among Early Adolescents: Academic and Social Motivations. Contemporary Educational Psychology, 26, 96–115.
Nonis, S. & Swift, C. O. (2001). An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: a multi-campus investigation. Journal of Education for Business, (2), 69–77.
Sierra, J. J. & Hyman, M. R. (2008). Ethical antecedents of cheating intentions: Evidence of mediation. Journal of Academic Ethics, 6, 51-66.
Tontuş, H. O. (2010). DREEM; dreams of the educational environment as its effect on education result of 11 Medical Faculties of Turkey. Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi, 27, 104-108.
Wilkerson, J. (2009). Staff and student perceptions of plagiarism and cheating. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20 (2), 98-105. Retrieved from http: //www. isetl.org/ijtlhe/ ISSN 1812-9129.
Whitley, B. E. (1998). Factors associated with cheating among college students: A review. Research in Higher Education, 39, 235–274.