دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، اردیبهشت 1396، صفحه 1-190 
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس رشد خرد در دانشجویان

صفحه 79-108

زهره جعفری؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحاق رحیمیان بوگر