نقش اهداف پیشرفت در پیش‌بینی مؤلفه‌های خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم ‌تربیتی دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اهداف پیشرفت با راهبردهای خودتنظیمی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی انجام شد. به این منظور 200 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی به‌­عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه­گیری، روش خوشه­ای تک‌نمونه­ای بود. روش پژوهش، همبستگی و به‌­طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. در این پژوهش از دو پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی پنتریچ و دی گروت (1990) و پرسشنامه جهت­گیری هدفی میدگلی (1998) با طیف پنج‌گزینه­ای لیکرت آماده شد. پایایی پرسشنامه خودتنظیمی 95/. و پرسشنامه جهت­گیری هدفی میدگلی 87/. بود. روایی محتوایی پرسشنامه­ها با نظر تعدادی از صاحب‌نظران و متخصصان مدیریت و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عامل تأییدی، تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که جهت­گیری هدفی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی‌داری بر راهبردهای خودتنظیمی دانشجویان دارد و می­تواند نقش مؤثری در افزایش خودتنظیمی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Achievement Objectives in Predicting the Components of Self-Regulation among the Students of the Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Aminbeidokhti 1
  • Seyed Ahmad Mohammadi Hoseini 2
  • elham soleimani 3
چکیده [English]

This study aims to investigate the role of achievement objectives in self-regulation among the students of the faculty of nursing and midwifery. The population of this study included the students of Mashhad University of Medical Sciences. According to Morgan’s Table, 200 samples were selected through single-stage cluster sampling. The research method is descriptive and correlational, based on structural equation modeling. Data was collected using a Pintrich & Digreet strategic self-regulation questionnaire as well as a Midglee goal orientation questionnaire. All questionnaires were designed to use Likert’s five point scale. The reliability of the self-regulation questionnaire was 95% and the reliability of the goal orientation questionnaire was 87%. The validity of the questionnaire was confirmed by a number of experts and specialists in the management section and also through the confirmatory factor analysis. To analyze the data obtained from the questionnaires at the inferential statistics section, Pearson’s correlation test, Stepwise regression and structural equation modeling were employed. The results showed the direct positive and meaningful effect of goal orientation on student’s self-regulation strategies and also its effective role in increasing the self-regulation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-regulation
  • goal orientation
  • nursing
  • midwifery student
جوکار، بهرام (1384). بررسی رابطه هدف­گرایی و خودتنظیمی در دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 4، 56-71.
خادمی، محسن و نوشادی، ناصر (1385). بررسی رابطه جهت­گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان دوره پیش‌دانشگاهی شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 49، 63-79.
عطاردی، مصطفی و کارشکی، حسین (1392). نقش ابعاد کمال‌گرایی و جهت­گیری هدف در پیش‌بینی خودتنظیمی دانشجویان. دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 4 (2)، 101-109.
کارشکی، حسین (1387). نقش اهداف پیشرفت در مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی. تازه­های علوم شناختی، 21، 3 – 13.
کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حمید و شیرازی تهرانی، علی (1382). رابطه باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی. شماره 5، 27-33.
کرامتی، انسی؛ شهامت ده‌سرخ، فاطمه و خسروی، حسین (1390). بررسی رابطه محیط اجتماعی (جو مدرسه) و میزان خودتنظیمی در دانش‌آموزان دبیرستانی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 6 (23)، 133 – 153.
محسن­پور، مریم؛ حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا (1385). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری تحصیلی در درس ریاضی دانش­آموزان سال سوم متوسطه تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 5 (16)، 9 – 35.
محمدی درویش بقال، ناهید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ اسدزاده، حسن و احدی، حسن (1392). بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش‌آموزان دبیرستان. روان‌شناسی تربیتی، 9 (27)، 49 – 66.
مشتاق، سعید (1392). پیش­بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت­گیری هدف پیشرفت. فصلنامه راهبردهای آموزش، 5 (2)، 89 – 94.
وفا، شیما؛ ابراهیمی قوام، صغرا و اسدزاده، حسن (1393). رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش­آموز از جو کلاس با راهبردهای خودتنظیمی یادگیری دانش­آموزان و مقایسه آن در دانش­آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان و عادی شهر تهران. فصلنامه افراد استثنایی، 3 (14)، 1- 23.
 
Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of educational psychology, 84 (3), 261.‏
Back, L.; Bennett, A.; Edles, L. D.; Gibson, M. & Inglis, D. (2012). Cultural sociology: an introduction. John Wiley & Sons.‏
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian journal of social Psychology, 2 (1), 21-41.‏
Bernacki, M. L.; Byrnes, J. P. & Cromley, J. G. (2012). The effects of achievement goals and self-regulated learning behaviors on reading comprehension in technology-enhanced learning environments. Contemporary Educational Psychology, 37 (2), 148-161.‏
Daniel, G. R.; Wang, C. & Berthelsen, D. (2016). Early school-based parent involvement, children’s self-regulated learning and academic achievement: An Australian longitudinal study. Early Childhood Research Quarterly, 36, 168-177.‏
De Clercq, M.; Galand, B. & Frenay, M. (2013). Chicken or the egg: Longitudinal analysis of the causal dilemma between goal orientation, self-regulation and cognitive processing strategies in higher education. Studies in educational evaluation, 39(1), 4-13.‏
Dierendonck, D. & van der Gaast, E. (2013). Goal orientation, academic competences and early career success. Career Development International, 18 (7), 694-711.‏
Dweck, C. S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Psychology Press.‏
Dweck, C. S. (2010). Self-theories: Their role in motivation, personality and development. Philadelphia: Psychology Press.
Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological review, 95(2), 256.‏
Elliot A, McGregor H, (2001).Achievement goals framework. J Personal Soc Psychol. 80 (3): 501-19.
Elliot, A. J. (2009). A 2 x 2achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.
Elliot, A. J. (2010). Integrating the “classic” and “contemporary” approaches to achievement motivation: A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. In P. Pintrich & M. Maehr (Eds.) Advances in motivation and achievement (pp.243–279). Greenwich, CT: JAI  Press.
Elliot, A. J. McGregor (2011). Achievement goals, study strategies, and exam performance: A mediational analysis. Journal of Educational Psychology, 91, 549-563.
Elliot, A. J. & McGregor, H. A. (2001). A 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501-519.
Geitz, G.; Joosten-ten Brinke, D. & Kirschner, P. A. (2016). Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education. International Journal of Educational Research, 75, 146-158.‏
Ghaleb, A. B.; Ghaith, S. & Akour, M. (2015). Self-efficacy, achievement goals, and metacognition as predicators of academic motivation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2068-2073.‏
Gutman, L. M. & Midgley, C. (2000). The role of protective factors in supporting the academic achievement of poor African American stu –dents during the middle school transition. Journal of Youth and Adolescence, 29, 223-248.
Keith, N. & Frese, M. (2005). Self-regulation in error management training: emotion control and metacognition as mediators of performance effects. Journal of Applied Psychology, 90 (4), 677.‏
Keramati, E.; Shahamat DehSorkh, F. & KHosravi, H. (2011). Barrasye rabeteye mohite ejtemaei (jave madrese) VA mizane khodtanzimi dar daneshamozane dabirestani. Journal of Psychology, 6 (23), 138-158.‏
Lau, S. & Nie, Y. (2008). Interplay between personal goals and classroom goal structures in predicting student outcomes: A multilevel analysis of person-context interactions. Journal of educational Psychology, 100(1), 15.‏
Lyke, J. A. & Kelaher Young, A. J. (2006). Cognition in context: Students' perceptions of classroom goal structures and reported cognitive strategy use in the college classroom. Research in Higher Education, 47 (4), 477-490.
Midgley, C. et al (1998). The development and validation of scales assessing students' achievement goal orientations. Contemporary educational psychology, 23(2), 113-131.‏
Montalvo, F. T. & Torres, M. C. G. (2004). Self-regulated learning: Current and future directions. Electronic journal of research in educational psychology, 2(1), 1-34.‏
Nolen, S. B. & Haladyna, T. M. (1990). Personal and environmental influences on students' beliefs about effective study strategies. Contemporary Educational Psychology, 15(2), 116-130.‏
Pintrich, P. R. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching, and assessing. Theory into practice, 41 (4), 219-225.‏
Pintrich, P. R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of educational psychology, 82 (1), 33.‏
Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational psychology review, 16 (4), 385-407.‏
Pintrich, P. R. & Garcia, T. (1991). Student goal orientation and self-regulation in the college classroom. Advances in motivation and achievement: Goals and self-regulatory processes, 7 (371-402).‏
Putwain, D. W. & Daniels, R. A. (2010). Is the relationship between competence beliefs and test anxiety influenced by goal orientation? Learning and Individual Differences, 20 (1), 8-13.‏
Radosevich, D. J.; Vaidyanathan, V. T.; Yeo, S. Y. & Radosevich, D. M. (2004). Relating goal orientation to self-regulatory processes: A longitudinal field test. Contemporary Educational Psychology, 29 (3), 207-229.‏
Ryan, A. M. & Pintrich, P. R. (1997). "Should I ask for help?" The role of motivation and attitudes in adolescents' help seeking in math class. Journal of educational psychology, 89 (2), 329.
‏ Turner, E. A.; Chandler, M. & Heffer, R. W. (2009). The influence of parenting styles, achievement motivation and self-efficaon academic performance in college students. Journal of College Student Development, 50, 337-346.
VandeWalle, D.; Cron, W. L. & Slocum Jr, J. W. (2001). The role of goal orientation following performance feedback. Journal of Applied Psychology, 86(4), 629.‏
Vansteenkiste, M.; Lens, W. & Deci, E. L. (2006). Intrinsic versus extrinsic goal contents in self-determination theory: Another look at the quality of academic motivation. Educational psychologist, 41(1), 19-31.‏
Wolters, C. A. (2004). Advancing Achievement Goal Theory: Using Goal Structures and Goal Orientations to Predict Students' Motivation, Cognition, and Achievement. Journal of educational psychology, 96(2), 236.‏
Xu, M.; Benson, S. N. K.; Mudrey-Camino, R. & Steiner, R. P. (2010). The relationship between parental involvement, self-regulated learning, and reading achievement of fifth graders: A path analysis using the ECLS-K database. Social Psychology of Education, 13 (2), 237-269.‏
Zimmerman, B. J. & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of educational Psychology, 82(1), 51.‏