دوره و شماره: دوره 7، شماره 18، مرداد 1396، صفحه 7-190