مقایسه فعالیت‎های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‎های دولتی و آزاد اسلامی در شهر تهران به‌منظور ارائه راه‎های افزایش توانمندی اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

2 استادیار دانشکده علوم ‏تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 استادیار دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف تحقیق، مقایسه فعالیت‎های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‎های دولتی و آزاد اسلامی شهر تهران به‌منظور ارائه راه‎های افزایش توانمندی آنان است. روش پژوهش از نظر نوع داده‏های جمع‏آوری شده، کمّی و ازلحاظ نحوۀ اجرا، توصیفی- پیمایشی است. چک‏لیستی محقق‏ساخته دارای 32 گویه برای بررسی وضعیت پژوهشی اعضای هیئت علمی تهیه شد. همچنین پرسشنامۀ استاندارد اسپریتزر برای شناسایی وضعیت توانمندی اعضای هیئت علمی (پایایی 906/0) استفاده شد. جامعه آماری، همه اعضای هیئت علمی تمام‌وقت (غیر از علوم ‌پزشکی) دانشگاه‎های دولتی (4685 نفر) و آزاد اسلامی (2602 نفر) شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1393 بود. از این میان، 487 نفر از دانشگاه‌های دولتی و 390 نفر از دانشگاه‌های آزاد به روش نمونه‏گیری خوشه‎ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. تحلیل داده‏ها از طریق آزمون‏های تی در نرم‏افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج نشان داد وضعیت پژوهشی اعضای هیئت علمی مورد مطالعه بهتر از حد متوسط بود. با این حال، اعضای هیئت علمی دانشگاه‏های دولتی وضعیت بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Faculty Members’ Research Activities in State and Islamic Azad Universities of Tehran City, with the purpose of Presenting Methods for Faculty Members’ Empowerment

نویسندگان [English]

  • Teimoor Mohammadi 1
  • Mohammadnaghi Imani 2
  • Baharak Shirzad Kebria 2
  • seyyed rasul hosseini 3
چکیده [English]

This study aims to compare the research activities of faculty members in state and Islamic Azad universities of Tehran city in order to propose solutions for empowering them. The research Method is quantitative based on data collection and is descriptive-Survey based on its procedure. A researcher-made checklist was prepared including 32 items for evaluating professors’ research status. In addition, Spreitzer’s standard questionnaire (Reliability 0/906) was prepared to identify their empowerment status. The Statistical  population of this study consisted of all full-time faculty members at state and Islamic Azad universities in Tehran city at 2014-2015 academic year, which were about 4685 and 2602 individuals, respectively in state and Islamic Azad universities. Accordingly, a sample of 487 and 390 individuals were chosen by Multistage Cluster sampling from each category. Data analysis, which was done by means of T-tests in SPSS software, revealed a desirable status for faculty members’ research activities; however, faculty members at state university had a better status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research activities
  • faculty members
  • State universities
  • Islamic Azad universities
  • empowerment
آراسته، حمیدرضا (1379). ارتقای علم و تکنولوژی: رویکردی بر اساس مأموریت دانشگاه، مجموعهمقالاتهمایشعلمو فناوری، آینده و راهبردها، تهران.
 آراسته، حمیدرضا (1385). گزارشعملکردستاداجراییبرگزاریکارگاه‌هایتخصصیازسال 1379 تا 1385. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‏ریزی آموزش عالی.
حاجی‏آخوندی، زهرا؛ امام جمعه، سیدمحمدرضا و سرمدی، محمدرضا (1390). عناصر اصلی برنامه درسی در نظریه آموزش و پرورش پائولو فریره. مطالعات برنامه درسی. 6 (20)، 142 -171.
حجتی، زهرا (1378).میزانرضایتدانشجویانازنحوهتدریسمدرسیندانشگاهآزاداسلامیواحد شیراز. پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز.
 سانیال، بیکاس (1995). نوآوری در مدیریت دانشگاهی؛ ترجمه ویدا میری و عبدالرحیم نوه‌ابراهیم (1379). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‏ریزی آموزش عالی.
 سلجوقی، خسرو (1382). مجموعهقوانینومقرراتاعضایهیئتعلمیدانشگاه‏هاومؤسسات آموزشعالیوپژوهشی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 شاهرودی، عفت و مهرام، بهروز (1389). بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه‏های فرهنگ سازمانی مدرسه. مجله رویکردهای نوین آموزشی، 12، 23 - 40.
 عبدالهی، حسین (1387). طراحی مدلی برای سنجش بهره‏وری آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران، پایان‎نامه دکتری دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
 عبدی، معصومه (1383). بررسی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکدههای علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه آنان. پایان‎نامه کارشناسی ارشد آموزش بزرگسالان، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.
 عزیزی، نعمت‌الله (1392). بررسی راه‏های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در علوم انسانی. نشریه راهبرد فرهنگ، 6 (21)، 7 – 33.
 محمدی، فاطمه (1389). تأثیر ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی با کارنامه هوشمند بر بهبود عملکرد آنان. فصلنامه فن‎آوریاطلاعاتوارتباطاتدرعلوم تربیتی، 1 (1)، 5 – 22.
 نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و پورکریمی، جواد (1387). ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی. فصلنامهپژوهشدرنظام‏هایآموزشی، 2 (5)، 101 – 121.
 یمین‏فیروز، موسی؛ باب‏الحوائجی، فهیمه و بابایی، محمود (1390). بررسی رشـد کمـی و کیفـی تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در ( ISI (web of scienceاز سال 2000 الـی 2010.مجموعه مقالات سومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی، تهران: کتابدار.
 
 Astin, A. & Lee, C. (1967). Current practices in the evaluation and training of college teachers. In C.B.T. Lee (Ed.), Improving College Teaching. Washington, D.C.: American Council on Education, (296-311).
 Bould, M. D.; Boet, S.; Sharma, B.; Shin, E.; Barrowman, N. J. & Grantcharov, T. (2011). h-Indices in a university department of anaesthesia: an evaluation of their feasibility, reliability, and validity as an assessment of academic performance. British journal of anaesthesia, 106 (3), 325-330.
 Bowen, H., & Schuster, J. (1985). American professors: A national resource imperiled. New York: Oxford University Press.
 Campbell, D., & Morgan, R. (1987). Publication activity of promoted accounting faculty.Issues in Accounting Education, (28-43).
 Campbell, T. A., & Campbell, D. E. (1997). Faculty/student mentor program: Effects on academic performance and retention. Research in Higher Education, 38 (6), 727-742.
 Cantu,Valeriano, Jr. (1997).The Identification and Validation of a Checklist of quality standards for Faculty Administrative Work at Research Universities. PH.D dissertation, Texas Tech University.U.S.A.
 Centra, J. (1983). Research productivity and teaching effectiveness. Research in Higher Education, 18 (4), 379-389.
 Englebrecht, T.; Iyer, G. & Patterson, D. (1994). An empirical investigation of the publication productivity of promoted accounting faculty. Accounting Horizons, 45-68.
 Green, A. J.; Chang, W.; Tanford, S. & Moll, L. (2015). Student Perceptions towards Using Clickers and Lecture Software Applications in Hospitality Lecture Courses. Journal of Teaching in Travel & Tourism, (ahead-of-print), 1-19.
 Gulbrandsen, M., & Smeby, J. C. (2005). Industry funding and university professors’ research performance. Research Policy, 34 (6), 932-950.
 Hallinger, P.; Heck, R. H. & Murphy, J. (2014). Teacher evaluation and school improvement: An analysis of the evidence. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 26 (1), 5-28.
 Hasselback, James R, Reinstein, Alan(1995). A proposal for measuring scholarly productivity of accounting faculty. American Accounting Association, 10 (2), 269.
 Hussin, S. & S. C. Wong. (2011). Organizational Citizenship Behavior in Universities: Incorporating Autonomy and Empowerment Into a Correlation Ship. Proceedings 4th International Conference of Education. Madrid: November 14-16.
 Kotrlik, J., Bartlett, J., Higgins, C. & Williams, H. (2002). Factors associated with research productivity of agricultural education faculty. Journal of Agricultural Education, 43 (3), 1-10.
Lee, Jihyun (2005). Faculty productivity and salary by type of institution and gender. A dissertation for Ph.d degree in Stanford University.
Luo, R.; Shi, Y.; Zhang, L.; Liu, C.; Rozelle, S.; Sharbono, B. et al (2012). Nutrition and educational performance in rural China’s elementary schools: Results of a randomized control trial in Shaanxi Province. Economic development and cultural change, 60 (4), 735-772.
Massy,William F. &Wilger, Andea K. (1995). Improving Productivity Change. New Rochelle.Vol.27, Iss4.
Noser, T.; Manakyan, H. & Tanner, J. (1996). Research productivity and perceived teaching effectiveness: A survey of Economics faculty. Research in Higher Education, 37 (3), 299-321.
Oral, M., Oukil, A., Malouin, J. L., & Kettani, O. (2014). The appreciative democratic voice of DEA: A case of faculty academic performance evaluation.Socio-Economic Planning Sciences, 48 (1), 20-28.
Porter, Stephen R.; Umbach, Paul (2001).Analyzing Faculty Workload Data Using Multilevel Modeling. Research in Higher Education. 42 (2).
Read, W.; Rama, D. & Raghunandan, K. (1998). Are publication requirements for accounting faculty promotions still increasing? Issues in Accounting Education, 13 (2), 327-339.
Steinert, Y. V. (2000). Faculty development in the new millennium: Key Challenges and Future Directions. Medical Teacher, 22 (1), 44-50.
Tenopir, Carol et al (2006). Factual Summary of Results of the Survey Conducted Fall 2005" University of North Carolina.
Weiss, Donna (1998). The Relationship Between Faculty Group Development and Faculty Productivity in Higher Education. Doctoral Dissertation. Temple University.
Williams, Heather Anne (2003). A mediated hierarchical regression analysis of related to research productivity of human resource education workfoce devolpment postsecondary faculty. A dissertation for Ph.d degree, Louisiana State University.