طراحی مدل مدیریت عملکرد با تأکید بر آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل مدیریت عملکرد با تأکید بر ارزیابی عملکرد آموزش عالی کشور است. برای انجام این مطالعه، از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است، بدین صورت که؛ در مرحله اول رویکردها و مدل­های مربوط به مدیریت عملکرد مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمونی، مضامین استخراج شده از ادبیات علمی در قالب دو سطح؛ «سازمان» و «کارکنان» کدبندی شد. در مرحله دوم متغیرهای 27 گانه احصا شده، در قالب پرسشنامه‌ای تنظیم و بین نمونه­ای 132 نفری که با استفاده از جدول مورگان از بین جامعه 210 نفری نظام برنامه­ریزی کشور انتخاب شده بود، توزیع شد. اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از نرم­افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج یافته­ها حاکی از این است که تمامی متغیرهای 16 گانه احصا شده در قالب سطوح مذکور، به‌عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب مورد توجه قرار گیرند، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگ‌تر از مقدار بحرانی 96/1 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگ‌تر از 5/0 به دست آمد، لذا هیچ‌کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تأیید شد. درنهایت مدل اولیه تحقیق نیز تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Performance Management with an Emphasis on Higher Education

نویسندگان [English]

  • Alaeddin Rafiezadeh 1
  • Nasser mirsepassi 2
چکیده [English]

The aim of this research is designing a model of performance management with an emphasis on performance evaluation of higher education. In the first stage of the study, the approaches and models of performance management are discussed and, through a thematic method, the content extracted from the scientific literature at two-levels- "organization" and "people"- was classified. In the second stage, 27 variables inferred, in form of a questionnaire which was dispersed among a sample of 132 people who were selected from a 210 population of the country's planning system, applying persons. The collected data were analyzed using LISREL software. The results indicate that all 16 persons envisaged in the framework of the above-mentioned variables- as variables that must be considered in the design of performance management model- were approved. Also, according to the absolute value of the t-statistic for all the relationships between variables greater than the critical value of 1.96 and all the factor loadings greater than 0.5 obtained in standard mode, none of the relationships were rejected and all variables and relationships were confirmed and the initial version of the research was approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance
  • Performance Measurement
  • performance control
  • performance assessment
  • Performance Management
آرمسترانگ، مایکل (1385). مدیریت عملکرد (فرد، تیم و سازمان)؛ ترجمه بهروز قلیچ­لی و داریوش غلام­زاده. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
ابوالعلایی، بهزاد (1389). مدیریت عملکرد راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
الماسی، حسن (1374). از ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد. مجله تدبیر، 56، 26-30.
برمن، اوان (1390). بهره­وری و عملکرد در سازمان­ها دولتی و غیرانتفاعی؛ ترجمه مهدی کاظمی، وحید رنجبر ومریم شهابی کارگر. تهران: انتشارات سمت.
پناهی، علی (1386). بودجه‌ریزی عملیاتی (از تئوری تا عمل). تهران: انتشارات مرکز پژوهش­های مجلس163.
 داریانی، محمدعلی و رفیع­زاده، علاءالدین (1384). بررسی تطبیقی مدل­های ارزیابی عملکرد، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، دانشگاه تهران.
داریانی، محمدعلی و رفیع­زاده، علاءالدین (1385). رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد، مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، دانشگاه تهران.
رحیمی، غفور (1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان. مجله تدبیر، 173.
رضائیان، علی و گنجعلی، اسدالله (1390). مدیریت عملکرد چیستی، چرایی و چگونگی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
رفیع­زاده، علاءالدین (1390). راهنمای گام به گام استقرار نظام مدیریت عملکرد. تهران: انتشارات فرمنش.
رفیع­زاده، علاءالدین و رونق، یوسف (1392). مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی-کاربردی. تهران: انتشارات فرمنش.
سلطانی، ایرج (1390). مدیریت عملکرد بسترساز پرورش منابع انسانی. تهران: انتشارات ارکان دانش.
طبرسا، غلامرضا (1378). بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی. مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور. تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
عباس­زادگان، سیدمحمد (1388). مدیریت عملکرد. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
قلیچ­لی، بهروز و غلام­زاده، داریوش (1385). مدیریت عملکرد (فرد، تیم، سازمان)، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
میرسپاسی، ناصر (1380). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران: انتشارات میر.
 
Baker, H. et al (1990). Trust, credibility and Empowerment. Paper presented at the bay Area Organizational Development Network Conference.
Bernardin, H. J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3th Ed. New York: McGraw Hill.
Bianchi, Carmine & Rivenbark, William C. (2014). Performance Management in Local Government: The Application of System Dynamics to Promote Data Use, International Journal of Public Administration, 37, 945–954.
Bouckaert, Geert & Haligan, John (2006). Handbook of Public Policy performance and performance management. London, SAGE Publications Ltd.
Byars, L. I. & Rue, L. W. (2008). Human Resource Management, 9th Edition. New York: McGraw Hill.
Carell, Micheal R. et al. (1992). Personnel/ Human Resource Management. Mac Millan Publishing.
Dunnick, M. (2005). Accountability and the promise of performance: in search of mechanisms. Public performance & Management Review, 28, 376-417.
Faseehullah khan, Muhammad (2013). Role of Performance Appraisal System on Employees Motivation. Journal of Business and Management, 8 (4), 66-83.
Foot, M. & Hook, C. (1999). Introducing Human Resource Management. Longman.
Flynn, Norman (2007). Public sector management. Thousand Oaks, Sage.
Ghobadian, Abby & Ashworth, John (1993). Performance Measurement in Local Government – Concept and Practice. International Journal of Operations & Production Management, 14 (5), 35-51.
Grote, Dick (2002). The performance appraisal question and answer book: survival guide for managers, a division of American Management Association, New York, NY.
Guthrie, J. & English, L. (1997). Performance information and program evaluation in the Australian public sector, International Journal of Public Sector Management, 10 (3).
Halachmi, Arie (2005). Performance measurement is only one way of managing performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 54 (7), 502-516.
Halligan, J.; Miller, R. & Power, J. (2007). Parliament in the 21st Century: Institutional Reform and Emerging Roles. Melbourne, Melbourne University Press.
Hatry, H. P. (1999). Performance Measurement: Getting Results. Washington, DC, Urban Institute Press.
 Ivancevich, J. M. (2007). Human Resource Management. New York: McGraw Hill.
Kane, S. (1996). The conceptualization and representation of total performance effectiveness. Human Resource Management Review, 6 (2), 123-145.       
Katerina, Venclova; Salkova, Andrea & Kolackova, Gabriela (2013). Methods in Agricultural Organizations. Identification of Employee Performance Appraisal, Journal of Competitiveness, 5 (2), 20-36.
Kearney, Richard C. & Berman, Evan M. (1999). Public sector performance: management, motivation, and measurement, ASPA classics; Boulder, Colo: Westview Press.
King, N. & Horrocks, C. (2002). Interviews in qualitative research, London: Sage.
Kloot, Louise & Martin, John (2000). Strategic performance management: A balanced approach to performance management issues in local government, Management Accounting Research, 11, 231–251.
Kwok, Siu-Ming & Tam, Dora M. Y. (2011). Challenges of Appraising Intangible Outcomes with Unclear Objectives: Performance Management Issues in Local Government in Ontario, Public Organiz Rev, 11, 297–306.
Longenecker, Clinton O. & Nykodym, Nick (1996). Public Sector Performance appraisal effectiveness: A Case Study, Public Personnel Management, 25 (2).
McDavid, J. C. & Hawthorn, L. R. L. (2006). Program Evaluation and Performance Measurement: An Introduction to Practice. Thousand Oaks, Sage.
Micheli, Pietro & Neely, Andy (2010). Performance Measurement in the Public Sector in England: Searching for the Golden Thread, Public Administration Review, July August, pp 591-600.
Miller, G. A. (2009). WordNet. Princeton: Trustees of Princeton University.
Modell, S. & Gronlund, A. (2007). Outcome-based Performance Management Experiences from Swedish Central Government. Public Performance & Management Review, 31, (2), 275-288.
Moynihan, Donald P. (2008). The dynamics of Performance Management: Constructing information and Reform, Washington, D.C.: Georgetown University Press.
Murphy, K. & Cleveland, J. (1995). Understanding performance Appraisal: Social, Organizational and Goal-based perspectives. SAGE Publications.
Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: The Five Strategies for Reinventing Government, Penguin, New York, NY.
Polidano, C. (1999). The New public management in developing countries, Public Policy and management working paper No 13.
Pollitt, C. (2006). Performance information for democracy: the missing link? Evaluation: The International Journal of Theory, Research and Practice, 12, 39-56.
Redburn, F. Stevens; Shea, Robert J.; Buss, Terry F. & Walker, David M. (2008). Performance Management and Budgeting: How Governments Can Learn from Experience (Transformational Trends in Governance and Democracy). London: Routledge.
 Roberts, Gary E. & Pavlak, T. (1996). Municipal government Personnel Professional and Performance appraisal: Is there a consensus on the characteristics of an effective appraisal system? Public Personnel Management, 25 (3), fall.
Sinclair, A. (1995). The chameleon of accountability: Forms and discourses, Accounting, Organizations and Society, 20 (2/3), 219–237.
Slavic, Agnes; Berber, Nemanja & Lekovic, Bojan (2014). Performance Management in International Human resource Management: Evidence from the cee Region, Serbian Journal of Management, 9 (1), 45 – 58.
Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.
Soonhee Kim, (2010). Public Trust in Government in Japan and South Korea: Does the Rise of Critical Citizens Matter? Public Administration Review, September/October 2010
Sterck, M. (2007). The impact of performance budgeting on the role of the legislature: a four-country study. International Review of Administrative Sciences, 73, 189-203.
Stredwick, John (2005). An Introduction to Human Resource Management. Elsevier Ltd.
Tangen, Stefan (2004). Demystifying productivity and performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 54 (1), 34-46.
Van Dooren, W. (2004). Supply and demand of policy indicators. Public Management Review, b, 511-30.
Van Dooren, W. (2006). Performance Measurement in the Flemish Public Sector: A Supply and Demand Approach. Leuven, Faculty of Social Sciences.
Van Dooren, W. & Van de Walle, S. (2008). Performance Information in the Public Sector: How It Is Used. Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Van Dooren, W.; Bouckaert, Geert & Halligan, John (2010). Performance Management in public sector, first Published Routledge