پیش‌بینی عملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس خودکارآمدی ریاضی و مهارت‌های مطالعه ریاضی: نقش تعدیل کننده جنسیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روش‌ها و برنامه‌های درسی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از اجرای ژوهش حاضر، پیش­بینی عملکرد ریاضی دانش­آموزان از طریق مهارت­های مطالعه ریاضی و خودکارآمدی ریاضی بود.روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش را همه دانش­آموزان مقطع اول متوسطه شهر جغتای به تعداد 354 نفر (176 نفر دختر و 178 نفر پسر) تشکیل می­دادند. روش نمونه­گیری، روش سرشماری بود و به‌منظور گردآوری داده­ها، از نمره‌های ریاضی نیمسال اول تحصیلی 94-1393 برای عملکرد ریاضی، پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتون و میگلی (1997) و پرسشنامه مهارت­های مطالعه ریاضی استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه­ها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج نشان داد که خودکارآمدی ریاضی و مؤلفه­های راهبرد یادگیری، مدیریت زمان و امتحان دادن با عملکرد ریاضی رابطه مثبت و معنی‌داری داشتند. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که عملکرد ریاضی از طریق خودکارآمدی ریاضی و راهبرد یادگیری قابل پیش­بینی است. از سوی دیگر، به‌منظور بررسی اثر تعدیل‌کنندگی جنسیت، تحلیل رگرسیون سلسله­مراتبی نشان داد که جنسیت، تنها رابطه بین خودکارآمدی ریاضی و عملکرد ریاضی را تعدیل می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Students’ Performance in Mathematics Based on Mathematics Self-efficacy and Mathematics Study Skills; the Moderating Role of Gender

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hakimzadeh 1
  • ali moghadamzadeh 2
  • mohammad amiri 3
3 student
چکیده [English]

The purpose of the present research was to predict students' mathematical performance based on mathematics self-efficacy and mathematics study skills. The statistical population of this correlational-descriptive study was composed of all the first-grade high school students in Joghatai city (N=354). It should be noted that the latter population was composed of 176 female and 178 male students. Regarding the sampling method, it was decided to make use of census method. Besides, math scores for the first semester of the 2014-2015 academic year, Mathematics Self-efficacy Scale (Midgley & Middleton, 1997) and Mathematics Study Skills Inventory were used to collect the required data. The content validity of the questionnaires was confirmed using the experts’ opinions. Furthermore, the reliability of questionnaires was confirmed using Cronbach's Alpha Coefficient. The results showed that mathematics self-efficacy as well as such components as learning strategy, time management and taking the test had a positive and significant relationship with mathematical performance. Besides, the results of stepwise regression showed that mathematical performance could be predicted through mathematics self-efficacy and learning strategy. In addition, in order to evaluate the moderating impact of gender, the results of hierarchical regression analysis showed that gender could modify the relationship between mathematics self-efficacy and mathematical performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • math study skills
  • mathematics self-efficacy
  • mathematical performance
بنی­اسدی، علی و پورشافعی، مهدی (1391). نقش انگیزش، خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای مطالعه در پیشرفت ریاضی دانش­آموزان رشته­های علوم تجربی و ریاضی مقطع متوسطه شهر قائن. اندیشه ­های نوین تربیتی،  8(4)، 81-102.
تقی­زاده، هادی؛ عبدخدایی، محمد سعید و کارشکی، حسین (1393). نقش سبک­های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش­آموزان دبیرستان­های دولتی شهر مشهد. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی،  2(6)، 41-58.
دلاور، علی؛ قربانی، محمد؛ برجعلی، احمد و اسدزاده، حسن (1389). بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی مؤثر در پیش­بینی پیشرفت ریاضیات، به‌منظور تدوین یک مدل ساختاری برای دانش­آموزان پایه دوم دبیرستان. پژوهش در نظام­های آموزشی، 4 (6)، 9 – 26.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1390). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
کریمی، عبدالعظیم؛ بخشعلی­زاده، شهرناز و کبیری، مسعود (1391). نتایج تیمز و پرلز 2011 و مقایسه آن با عملکرد دانش­آموزان ایران در دوره­های قبل. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش: مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز.
لواسانی مسعود، غلامعلی؛ خضری­آذر، هیمن و  امانی، جواد (1390). تفاوت­های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی.‎ فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 9 (1)، 7-32.
مروتی، ذکراله؛ شهنی ییلاق، منیجه؛ مهرابی­زاده هنرمند، مهناز و کیانپور قهفرخی، فاطمه (1392). رابطه علی محیط یادگیری سازنده­گرا ادراک شده و عملکرد ریاضی با میانجی­گری جهت­گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش­آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر اهواز. مجله دست­آوردهای روان­شناختی (علوم تربیتی و روا‌ن‌شناسی)، 4 (1)، 91 – 122.
منجزی، رقیه (1392). رابطه ادراک از ساختار کلاس، جهت­گیری هدفی و خود کارآمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
یزدان­فر، محسن (1392). مهارت­های مطالعه ریاضی و مهم‌ترین پیش­بینی کننده­های موفقیت تحصیلی دانشجویان در ریاضیات. یافته­های نو در روان‌شناسی، 8 (26)، 65-77.
یزدان­فر، محسن؛ درتاج، فریبرز؛ و رجبعلی­پور، مهدی (1389). بررسی مهارت­های مطالعه و یادگیری ریاضی دانشجویان شهید باهنر کرمان. فصلنامه روان‌شناسی و علوم تربیتی، 2 (7)،133 -152.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy. Harvard. Mental health letter, 13 (9), 4-7.
Bezzina, F. H. (2010). Investigating gender differences in mathematics performance and in self-regulated learning: An empirical study from Malta. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 29 (7), 669-693.
Bong, M. & Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different are they really? Educational Psychology Review, 15, 1-40.
Dawkins, P. (2006). How to study mathematics. http://tutorial.math.lamar.edu
Fazal, S.; Hussain, S.; Majoka, M. I. & Masood, S. (2012). The role of study skills in academic achievement of students: A closer focus on gender. Pakistan Journal of Psychological Research, 27 (1), 37.‏
Fritscher, L. (2009). Social Cognitive Theory - Understanding Social Cognitive Theory. Retrieved­ from­ About.com Guide: http://phobias.about.com
Gettinger, M. & Seibert, J. K. (2002). Contributions of study skills to academic competence. School Psychology Review, 31(3), 350-365.
Goodwin, K. S.; Ostrom, L. & Scott, K. W. (2009). Gender Differences in Mathematics Self-Efficacy and Back Substitution in Multiple-Choice Assessment. Journal of Adult Education, 38(1), 22-42.
Hackett, G. & Betz, N. E. (1989). An exploration of the mathematics self-efficacy/ mathematics performance calibration. Journal for Research in Mathematics Education, 20, 261- 273.
Hattie, J.; Biggs, J. & Purdie, N. (1996). Effects of learning skills interventions on student learning: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66, 9-136.
Jones, M. H. & Ford, J. M. (2014). Social Achievement Goals, Efficacious Beliefs, and Math Performance in a Predominately African American High School. Journal of Black Psychology, 40 (3), 239-262.
Khurshid, F.; Tanveer, A. & Qasmi, F. N. (2012). Relationship between study habits and academic achievement among hostel living and day scholar's university students. British Journal of Humanities and Social Sciences, 3 (2), 34-42.
Lloyd, J. E.; Walsh, J. & Shehni Yailagh, M. (2005). Sex differences in performance attributions, self-efficacy, and achievement in mathematics: If I'm so smart, why don't I know it? Canadian Journal of Education/Revue canadienne de education, 384-408.
Liu, X. & Koirala, H. (2009).The Effect of Mathematics Self-Efficacy on Mathematics Achievement of High School Students, NERA Conference Proceedings 2009, (pp. 10 - 22).
Nicaise, M. & Gettinger, M. (1995). Fostering reading comprehension in college students, Reading Psychology, 16, 283-337.
Nolting, Paul D. (2008). Math study skills workbook (Third Edition). Boston, MA: Houghton Mifflin.
Peters, M. L. (2013). Examining the relationships among classroom climate, self-efficacy, and achievement in undergraduate mathematics: A multi-level analysis. International Journal of Science and Mathematics Education, 11 (2), 459-480.
Schunk, D. & Pajares, F. (2002). The development of academic self-efficacy. Development of achievement motivation (pp. 15-31). San Diego, CA US: Academic Press.
Smith, S. N. & Miller, R. J. (2005). Learning approaches: Examination type, discipline of study, and gender. Educational psychology, 25 (1), 43-53.
Stephen, A. (2008). Gender differences in subject-specific academic performance predicted by self-efficacy and interests of 12th grade Indian students. ProQuest.
Suan, J. S. (2014). Factors affecting underachievement in mathematics. Proceeding of the Global Summit on Education GSE 2014, (pp. 13 - 20). Kuala Lumpur, MALAYSIA.
Taheri, B.; Behzadi, M. H.; Shahvarani, A. & Moradpoure, S. (2015). A Study on the relationship between mothers’ employment and student mathematics studying skills and mathematical performance. Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, 10 (10),39-44.
Usher, E. L. & Pajares, F. (2009). Sources of self-efficacy in mathematics: A validation study. Contemporary educational psychology, 34 (1), 89-101.
Young, J. R. (2002). Homework? What homework? Chronicle of Higher Education, 49 (15), A35-A38