تصویر ذهنی از اعتبار علمی دانشگاه و ارتباط آن با بهبود خدمات در آموزش عالی: آزمون نقش میانجی کیفیت ارتباط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

چکیده

اخیرا مفهوم «اعتبار علمی» اهمیت فزاینده‌ای در کسب مزیت‌های رقابتی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یافته است. هدف ااز اجرای ین پژوهش، بررسی جهت و پایداری روابط میان بهبود خدمات، کیفیت ارتباط و تصویر ذهنی از اعتبار علمی در مؤسسات آموزش عالی است. روش اجرای پژوهش، توصیفی از نوع علّی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه‌های دولتی شهر سمنان و سبزوار بوده است. برای سنجش متغیرهای پژوهش، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته، طراحی و بین 364 نفر از دانشجویان توزیع شد که به‌صورت طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تی مستقل، تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بهبود خدمات، هم به‌طور مستقیم و هم غیر مستقیم به‌واسطه کیفیت ارتباط، نقش کلیدی در توسعه تصویر اعتبار علمی دارد. همچنین کیفیت ارتباط، تأثیر مثبت، مستقیم و معنی‌داری بر تصویر اعتبار علمی دانشگاه دارد. به‌علاوه، یافته‌ها نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از نظر تصویر ذهنی از اعتبار علمی دانشگاه، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mental Image on Scientific Prestige of Universities and its Association with Service Improvement in Higher Education; Testing the Mediating Role of Relationship Quality

نویسندگان [English]

  • amirhossein kayzouri 1
  • seyyedahmad mohammadihosseini 2
چکیده [English]

Recently, the concept of "scientific prestige" has attained an increasingly important status in winning the competitive advantages among universities and higher education institutions. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the direction and stability of relationships among service improvement, relationship quality and mental image on scientific prestige in higher education institutions. This descriptive study was of a causal-correlational type. The statistical population of this study was composed of all students residing in student dormitories of public universities in Semnan city and Sabzevar. A questionnaire was designed by the researcher(s) to measure the research variables and, then, it was distributed among 364 students who were selected by stratified random sampling method. Next, the Independent T-test, One-way ANOVA, Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Model were used to analyze the data. The results showed that service improvement played a key role (directly and indirectly) in developing scientific prestige image through relationship quality. Also, the relationship quality had a positive, direct and meaningful impact on university’s scientific prestige image. In addition, the results showed that there was no significant difference between the male and female students in terms of mental image on university’s scientific prestige.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service improvement
  • relationship quality
  • mental image
  • scientific prestige
حسینی، حسن و فرهادی‌نهاد، رومینا (1391). شناسایی مقیاس‌های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 3 (8)، 109-132.
رستگار، عباسعلی؛ محمدی حسینی، سید احمد و دهقانی سلطانی، مهدی (1394). تأثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان درباره افزایش عملکرد تحصیلی: نقش تعدیل گری کیفیت آموزش. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 21 (1)، 83 – 107.
زنجیرچی، سید محمود و صیادی تورانلو، حسین (1389). عارضه‌یابی و مسیریابی بهبود کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی با رویکرد تحلیل شکست و آثار آن. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 2 (4)، 56-81.
کلر، کوین‌لین (1389). مدیریت استراتژیک برند؛ ترجمه عطیه بطحایی. تهران: سیته.
میرغفوری، سید حبیب‌اله؛ شعبانی، اکرم؛ محمدی، خدیجه و منصوری محمدآبادی، سلیمان (1395). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از رویکرد تلفیقی ویکور فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 9 (34)، 13 – 33.
نورالسناء، رسول؛ سقایی، عباس؛ شادالویی، فائزه و صمیمی، یاسر (1387). اندازه‌گیری رضایت مشتری برای شناسایی فرصت‌های بهبود در خدمات پژوهشی آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 49، 97-119.
Alves, H. & Raposo, M. (2010).The influence of university image on student behavior. International Journal of Educational Management. 24 (1), 73-85.
Arpan, L. M.; Raney, A. A. & Zivnuska, S. (2003). A cognitive approach to understanding university image. Corporate Communication: An International Journal. 8 (2), 97-113.
Atilgan, E.; Akinci, S.; Aksoy, S. & Kaynak, E. (2009). Customer – based brand equity for global brands: a multinational approach. Journal of Euro marketing, 18 (2), 115-132.
Basheer, A. M. (2008). The impact of marketing actions on telationship quality in the higher education sector in Jordan. Journal of Marketing for Higher Education, 16 (2), 1–23.
Bell, C. R. & Zemke, R. E. (1987). Service breakdown: The road to recovery. Management Review, 76 (10), 32–35.
Chang, C. C. (2008). Choice, perceived control, and customer satisfaction: The psychology of online service recovery. Cyber- Psychology & Behavior, 11 (3), 321–328.
Chang, D. S. & Wang, T. H. (2012). Consumer preferences for service recovery options after delivery delay when shopping online. Social Behavior & Personality, 40 (6), 1033–1044.
Chang, Y. W. & Chang, Y. H. (2010). Does service recovery affect satisfaction and customer loyalty? An empirical study of airline services. Journal of Air Transport Management, 16, 340–342.
Chen, M.; Zhou, J. & Li, T. (2008). The impact of service quality and relationship quality on E-shop brand image. In IEEE International Conference on service operations and logistics, and informatics, 2008 (IEEE/SOLI 2008), (pp. 89–92).
Chen, Y, C. (2013). A Study of the Interrelationships among Service Recovery, Relationship Quality, and Brand Image in Higher Education Industries.  Asia-Pacific Edu Res, DOI 10.1007/s40299-013-0160-3.
Cheng, Y. H. (2012). The effect of brand recognition on service recovery. European Journal of Business and Social Sciences, 1 (6), 52–60.
Curran, J. M. & Rosen, D. E. (2006). Student attitudes toward college courses: An examination of influences and intentions. Journal of Marketing Education, 28 (2), 135–148.
Dong, B.; Evans, K. & Zou, S. (2008). The effects of customer participation in co-created service recovery. Journal of the Academy of Marketing Science, 36 (1), 123–137.
Dos Santos, C. P. & Fernandes, D. (2007). The impact of service recovery processes on consumer trust and loyalty in Car Repair Services. Latin American Business Revie, 8 (2), 89–113.
Duarte, P. O.; Alves, H. B. & Raposo, M. B. (2010). Understanding university image: A structural equation model approach. International Review on Public and Non-Profit Marketing, 7 (4), 21-36.
Garbarino, E. & Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer relationships. Journal of Marketing, 63 (April), 70–87.
Gronroos, C. (1988). Service quality: The six criteria of good perceived service quality. Review of Business, 9, 10–13.
Gruber, T.; Chowdhury, I. N. & Reppel, A. E. (2011). Service recovery in higher education: Does national culture play a role? Journal of Marketing Management, 27 (11–12), 1261–1293.
Huddleston, T., Jr.  & Karr, M. B. (1982).Assessing college image. College and university, 57 (4), 364-370.
James, R.; Baldwin, G. & McInnis, C. (1999), Which University? The Factors Influencing the Choices of Prospective Undergraduates. Centre for the Study of Higher Education, University of Melbourne, Melbourne.
Johnston, R. (1995). Service failure and recovery: Impact, attributes and process. Advances in Services Marketing and Management, 4, 211–228.
Keating, B. W.; Kriz, A.; Alpert, F. & Quazi, A. (2011). Mediating role of relationship quality in online services. Journal of Computer Information Systems, 52 (2), 33–41.
Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57 (1), 1–22.
Kim, H. B. & Kim, W. G. (2005). The relationship between brand equity and firms’ performance in luxury hotels and chain restaurants. Tourism Management, 26, 549–560.
Kotler, P. (2001). A framework for marketing management. Upper Saddle River: Prentice-Hall.
Liao, S. & Cheng, C. C. (2013). Consumer evaluation of self-service innovation failure: The effect of brand equity and attribution. The Service Industries Journal, 33 (5), 467–485.
Linder, C. & Seidenstricker, S. (2010). The strategic meaning of ingredient brands: A resource-based analysis. Asian Journal of Marketing, 4, 1–16.
Luque-Martinez, T. & Barrio-Garcia, S.D. (2009). Modeling university image: the teaching staff viewpoint, Public Relations Review, 35, 325-327.
Maringe, F. & Gibbs, P. (2009). Marketing higher education: Theory and practice. New York: McGraw-Hill.
Martinez, E.; Montaner, T. & Pina, J. M. (2008). Brand extension feedback: The role of advertising, Journal of Business Research, 62, 305-313.
Miller, J. L.; Craighead, C. W. & Karwan, K. R. (2000). Service recovery: A framework and empirical investigation. Journal of Operations Management, 18, 387–400.
Morey, A. I. (1971). Image and selection; an examination of the images of three university of California campuses. Meeting of the California education research association, a Diego, Calif, April 29-30.
Mount, D. (2012). Putting the dollar signs on quality: The benefits of service recovery in the hotel industry. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 13 (2), 152–163.
Nikbin, D.; Ismail, I.; Marimuthu, M. & Jalalkamali, M. (2010). Perceived justice in service recovery and recovery satisfaction: The moderating role of corporate image. International Journal of Marketing Studies, 2 (2), 47–56.
Parasuraman, A.; Berry, L. L. & Zeithaml, V. A. (1988) SERVQUAL: A multiple item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64 (1), 12-40.
Seawright, K. K.; DeTienne, K. B.; Bernhisel, M. P. & Larson, C. L. H. (2008). An empirical examination of service recovery design. Marketing Intelligence & Planning, 26 (3), 253–274.
Sevier, Robert A. (1994). Image Is Everything--Strategies for Measuring, Changing, and Maintaining Your Institution's Image. College and University, winter, 60-70
Shaikh Ali, S. H. & Ndubisi, N. O. (2010). The effects of respect and rapport on relationship quality perception of customers of small healthcare firms. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23 (2), 135-151. https://doi.org/10.1108/13555851111120452
Shamil M. Valitov (2014). University brand as a modern way of winning competitive advantage. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 295 – 299.
Sharma, S. (2012). Influence of culture on service recovery expectations. Indian Streams Research Journal, 2 (9), 1–11.
 Simms, C. D. & Trott, P. (2006).The perceptions of the BMW mini brand: the importance of historical associations and the development of a model. Journal of Product & Brand Management.15 (4), 228-238.
Smith, A. K., Bolton, R. N., & Wagner, J. (1999). A model of customer satisfaction with service encounters involving failure and recovery. Journal of Marketing Research, 36 (August), 356–372.
Spreng, R. A.; Harrell, G. D. & Mackoy, R. D. (1995). Service recovery: Impact on satisfaction and intentions. Journal of Service Marketing, 9, 15–23.
Thorsten, H. T.; Gwinner, K. P. & Gremler, D. D. (2002). Understanding relationship marketing outcomes: An integration of relational benefits and relationship quality. Journal of Service Research, 4 (3), 230–247.
Watkins, B. A. & Gonzenbach, W.J. (2013). Assessing university brand personality through logos: an analysis of the use of academics and athletics in university branding. Journal of Marketing for Higher Education, 23 (1), 15–33. http://dx.doi.org/10.1080/08841241.2013.805709.
Wong, S. I. (2012). Service recovery in the higher education: A case study of Malaysia. Saarbru¨cken: LAP LAMBERT Academic Publishing.
Zeithaml, V. A. (2000). Defining and Relating Prices, Perceived Quality and Perceived Value. Marketing Science Institute, Cambridge, MA.
Zemke, R. & Bell, C. R. (1990). Service recovery: Doing it right the second time. Training, 27 (6), 42–48.