ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه عوامل سه‌گانه؛ نمره دانشجویان، مرتبه علمی و وضعیت استخدامی استادان با نمره ارزشیابی استادان است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همه استادان دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های تحصیلی 92-91 و 93-92 به تعداد 670 نفر است که تعداد 336 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری اطلاعات در بخش نمره‌های ارزشیابی استادان، گزارش تأیید شده‌ دفتر امور هیئت‌ علمی دانشگاه و در بخش نمره‌های اخذ شده دانشجویان در درس مربوطه، گزارش سامانه جامع گلستان بوده است که از روایی و پایایی لازم برخوردار است. برای پیش‌بینی نمره ارزشیابی از روی عوامل سه‌گانه از رگرسیون چند متغیره با روش گام‌به‌گام استفاده شد. عمده نتایج بیانگر آن است که بین نمره ارزشیابی استادان و عوامل سه‌گانه در سطح (05/0 P≤) رابطه معنی‌دار و مثبتی وجود دارد و سه متغیر با هم حدود 6 درصد از واریانس نمره ارزشیابی استادان را تبیین می‌کنند. همچنین مقادیر F، ضرایب رگرسیونی استانداردشده (β) و مقدار T در معادله رگرسیونی در سطح (05/0 P≤) معنی‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Teaching Quality of Faculty Members at Tarbiat Modares University

نویسنده [English]

  • Javad Hatami
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

This descriptive-correlational study aimed at investigating the relationship between the triple factors of students’ score, academic level and employment status of professors and the professors’ assessment scores. The statistical population of this research was composed of all professors of Tarbiat Modares University in the 2012-2013 and 2013-2014 academic years (N= 670). Regarding this, it was attempted to select a total of 336 participants using the purposeful sampling method. Regarding the data collection tools used in relation to professors' assessment scores, it was decided to make use of verified reports prepared by the Office of Faculty Affairs of Tarbiat Modares University. Given the student's scores in the relevant courses, it was tried to make use of Golestan comprehensive reports, which were sufficiently reliable and valid. Then, the Step-Wise Multiple Regression was used to predict the assessment score in relation to the triple factors. The main results of this study indicated that there was a significant and positive correlation between the professors’ assessment scores and the triple factors (P≤0.05). Actually, the three variables together accounted for about 6% of the variance in the professors’ assessment scores. Also, F statistics, standardized regression coefficients (β) and T statistics were significant in the regression equation (P≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment of professors
  • assessment of teaching quality
  • Higher Education
  • academic assessment
اسدزاده دهرایی، حسن (1372). بررسی دیدگاه‌های دانشجویان درباره چگونگی ارزشیابی استادان از آموخته‌های آنان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
امینی، میترا و هنردار، مرضیه (1387). ارزشیابی استاد از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 9 (3)، 171 – 177.
بازرگان، عباس (1387). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: سمت.
تمیزی‌فر، بابک؛ نجفی، مصطفی و سمیعی‌نسب، محمدرضا (1379). آیا نتایج ارزشیابی اعضای هیئت علمی از دیدگاه دانشجویان با نمرات دانشجویان از آن درس ارتباط دارد؟ مجله دانشکده پزشکی، ویژه‌نامه چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی، 18 - 21.
دهقانی تفتی، محمد حسین؛ باقیانی مقدم، محمد حسین؛ احرام ‌پوش، محمد حسن؛ آردیان،  ناهید و صیقل، نجمه (1391). تعیین اهمیت گویه‌های موجود در پرسشنامه ارزشیابی نحوه تدریس نظری استاد از نظر دانشجویان دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 1390-1389. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 7 (3)، 16 – 26.
ذوالفقار، محسن (1375). بررسی و تحلیل کیفیت تدریس مربیان عضو هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی (دانشگاه‌های شهر تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
سلیمی، جمال و رمضانی، قباد (1393). شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش و ارزیابی وضعیت تدریس (مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان).فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 4 (8)، 33 – 61.
سیف، علی‌اکبر (1386). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش. تهران: دوران.
شکورنیا، عبدالحسین؛ ملایری، علیرضا؛ تراب‌پور، مسعود و الهام‌پور، حسین (1385). ارتباط بین نمره ارزشیابی استاد با معدل تحصیلی دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1 (6)، 51 – 58.
شکورنیا، عبدالحسین؛ الهام‌پور، حسین؛ مظفری، علیرضا و دشت بزرگی، بهمن (1386). روند نتایج ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در یک دوره ده ساله. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 7 (2)، 11 – 23.
شیربگی، ناصر؛ سلیمی، جمال و حیدری، فرهاد (1394). بررسی میزان همخوانی نتایج راهبردهای مختلف ارزشیابی تدریس استادان. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5 (12)، 49 – 70.
ضیایی، مسعود؛ میری، محمدرضا؛ حاجی‌آبادی، محمدرضا؛ آذرکار، سیده قدسیه و اشبک، پویا (1385). دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به ارزشیابی اساتید توسط دانشجو. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 13 (4)، 61 – 67.
فتاحی، زهرا؛ ادهمی، اشرف؛ نوحی، عصمت؛ نخعی، نوذر و اسلامی‌نژاد، طاهره (1381). نظرات اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد ارزشیابی استاد در سال تحصیلی 82-1381. مجله پزشکی هرمزگان، 9 (1)، 59 – 66.
کریمی، فاطمه؛ کافی، موسی؛ موسوی، سید ولی‌الله؛ موسوی، سید هاشم و افقی، نادر (1390). دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره ارزشیابی استادان توسط دانشجویان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 4 (4)، 171 – 175.
مطلق، محمداسماعیل؛ شکورنیا، عبدالحسین و الهام‌پور، حسین (1381). رابطه بین عملکرد تحصیلی دانشجویان با نمره ارزشیابی استاد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 3 (7)، 21.
 
Andreson, H. (2010). Developing a comprehensive faculty evaluation system. UK: Higher Education Press.
Aultman, L. P. (2006). An unexpected benefit of formative student evaluation. College Teaching, 54 (25), 1-8.
Cassidy, S. (2009). Subjectivity and the valid assessment of pre-registration student nurse clinical learning outcomes: implications for mentors. Nurse Education Today, 29 (1), 33-9.
Devlin, Marcia & Samarawickrema, Gayani (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Higher Education Research & Development, 29, 111-124.
Encyclopedia of' Evaluation (2010). Mathison, Sandra (Ed).London: SAGE.
Encyclopedia of school psychology (2015). Steven, W. Lee, editor. London: SAGE.Fitzpatric, J; Sanders, J. & Worthon, B (2000). Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidance. Boston: Allyn & Bacon Press.
Gillespie, M. (2005). Student teacher connection: A place of possibility. Journal Advance Nurse, 52 (4), 211-219.
Goe, L. (2007). The Link between teacher quality and students outcome: A research Synthesis. National Comprehensive Center for Teacher Quality, Washington DC.
Griffiths, K. M. & Christensen, H. (2007). Internet‐based mental health programs: A powerful tool in the rural medical kit. Australian Journal of Rural Health, 15 (2), 81-87.
Hart, J. (1999). A study of social competency of academic staff. Journal Evaluation, 4 (1), 23-41.
Ivo, J. & Arnold, M. (2009). Do examinations influence student evaluation? International Journal of Education Research, 10, 1-10.
Jang, Syh & Jong, Guan (2009(. Developing an instrument for assessing college students per coptions of teacher's pedagogical content knowledge. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, 596-606.
Kelly, H. (2008). Developing a comprehensive faculty evaluation system. Michigan: Michigan University Press.
Kelly, Henry F. & Ponton, Michael K. (2007). A comparison of student evaluations of teaching between online and face-to-face courses. Intement and Higher Education, 10, 89-101.
McAllister, Bill (1999). Evaluation can fit into: A holistic teaching assessment program. Newsletter of the Teaching Resource Center for Faculty and Teaching Assisstants: University of Virginia, 4, 1-12.
Popham, W. J. (1998). Educational evaluation. New Jersey: Prentice Englewood Cliffs Publication.
Raupach, T.; Nscher M. U.; Beibarth, T.; Burckhardt, T. & Pukrop, T. (2011). Towards outcome-based program evaluation: Using student comparativeself-assessments to determine teachingeffectiveness. Medical Teacher, 33 (8), 446–453.
Sarwar, A. & Sarwar, S. M. (2011). Teacher Evaluation by Students in Business Programs A Case Study of Institute of Business and Information Technology (IBIT), University of the Punjab, Lahore, Pakistan. Asian Journal of Business and Management Sciences, 2 (6), 1-25.
Schiekirka, S.; Reinhardt, D.; Heim, S.; Fabry, G.; Pukrop, T. & Andersm, S. (2012). Student perceptions of evaluation inundergraduate medical education: A qualitativestudy from one medical school. BMC Medical education, 12 (45), 1-7.
Schuh, Kim (2004). Student evaluation of teacher performance: Rondom pre- destination. Journal of College Teaching & Learning, 6, 109-114.
 Spooren, Piter & Mortelmans, Dimitri (2006). Techer professionalism and student evaluation of teaching: Will better teachers receive higher ratings and will better students give higher ratings? Educational Studie, 32, 201-214.
The Joint committee on standards for Educational Evaluation (2014). The program Evaluation Standards. Thousand Oads: SAGE.
Thompson, Bowles (2000). The evaluation of teaching. Medical Teaching, 22, 221-224.
Vlasceanu, L. (2008). Quality assurance and coordination: A glossary of basic terms and definitions. France: UNESCO.
Yough, M. (2011). Self-Efficacy and the Language Learner. Ph.D dissertation, Ohio State University.