بازنمایی تجارب زیسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم تربیتی در ارتباط با پدیده تغییر رشته (مطالعه‌ای پدیدارشناسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

در این پژوهش، تجربه زیسته دانشجویانی که تغییر رشته داده­اند و در دوره­ کارشناسی ارشد به رشته علوم تربیتی (گرایش­های مختلف) وارد شده­اند، بررسی شده است. پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی، اجرا و از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گرد­آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل همه دانشجویانی است که پدیده تغییر رشته را تجربه کرده و در دانشگاه بوعلی همدان در رشته علوم تربیتی تحصیل می‌کنند. نمونه پژوهش شامل 8 نفر از دانشجویان مذکور است که بر اساس منطق نمونه­گیری در پژوهش پدیدارشناسی به‌صورت هدفمند و قاعده اشباع تعیین انتخاب شد. بر اساس یافته­ها 12 مقوله جزئی از اطلاعات ارائه شده توسط مشارکت‌کنندگان استخراج شد که در تصمیم آنها برای تغییر رشته تحصیلی نقش داشته است. این زیرمقوله­ها، در سه مقوله­ کلی شامل: عوامل اقتصادی، ویژگی­های رشته قبلی و فعلی و علایق و ویژگی‌های فردی، طبقه‌بندی شد. درمجموع، نتایج نشان داد که دانشجویان از انتخاب خود و ورود به رشته علوم تربیتی نسبتاً راضی بوده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Represent of the lived experience of postgraduate students of education with respect to the change of major; a phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Yahya Maroufi 1
  • Moussa Adak 2
چکیده [English]

This study explores the lived experience of students who have changed their prior major and entrance to the postgraduate of educational science (different orientation). The research methodology was based on qualitative approach and phenomenological method and open interviews were used to collect data. The study population included all students who have experienced the change of major phenomenon (follow major) and are studying in educational science at Bu-Ali Hamadan University. Targeted sampling and saturation rule were used and 8 students selected as a sample. According to the findings 12 partial categories were extracted from the information provided by the participants that involved in the decision making of them to change the major. These categories generally can be classified in three factors including: economic factors, the characteristics of previous and current major, and the interests and personal characteristics. As well as students have used of various sources to learn about science education: students and professors of education, books, magazines, universities, educational institutions, and others. In general the results showed that students were satisfied from their choice to enter the major of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • change
  • students
  • science education major
بیگدلی، مژگان؛ کرامتی، محمد­رضا و بازرگان، عباس (1391). بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 65، 111 – 135.
حسین­پور، مریم؛ حسن­زاده، رمضان و مداح، محمد­تقی (1389). بررسی رابطه بین علاقه‌مندی به رشته تحصیلی و پیشرفت تحصیلی. رشد مشاور مدرسه،  5(4)، 4 -12.
ربانی، رسول و ربیعی، کامران (1390). ارزیابی انتخاب رشته و تأثیر آن بر رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 17 (2)، 99 – 120.
سرمدی، غلامعلی (1375). عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی. تربیت،  11(9)، 11- 14.
صفایی موحد، سعید؛ عطاران، محمد و تاجیک اسماعیلی، عزیزالله (1390). واکاوی هنجارهای پنهان (برنامه درسی پنهان) مؤثر بر انتخاب استاد راهنما: یک مطالعه پدیدارشناختی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 1 (1)، 9 - 37.
عابدیان، کبری و شاه­حسینی، زهره (1391). عوامل مؤثر بر انگیزه دانشجویان پرستاری از انتخاب رشته تحصیلی خود (یک مطالعه مقطعی). فصلنامه سلامت خانواده، 1 (3)،  3 – 26.
عباس­زاده، عباس؛ برهانی، فریبا و محسن­پور، محدثه (1390). عوامل مؤثر بر انتخاب رشته در دانشجویان پرستاری تازه‌وارد دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11 (6)، 600 – 608.
عبدی، بهشته (1386). بررسی میزان کسب اطلاع از رشته­های دانشگاهی در میان داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 13 (2)، 131 – 150.
عنبری، زهره؛ جمیلیان، حمید­رضا؛ رفیعی، محمد؛ قمی، مهین و مسلمی، زهرا (1392). رابطه رضایت از رشته تحصیلی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13 (6)، 489 – 497.
مشهدی تفرشی، شکوه (1372). بررسی عوامل مرتبط با انتخاب رشته تحصیلی در میان دانشجویان مقطع کارشناسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
مصطفوی، ابوالفضل؛ رمضانلو، پریا و عسگری، نادیا (1391). عوامل مؤثر بر انتخاب رشته داروسازی و میزان تغییر در انگیزه دانشجویان این رشته در طول دوره تحصیل. توسعه آموزش در علوم پزشکی، 5 (9)، 33 -41.
Anderson, G. & Arsenault, N. (2005). Fundamentals of Educational Research. 2nd edition, The Flamer press, Taylor & Francis e-Library.
Anelli, M. & Peri, G. (2013). Gender of Siblings and Choice of College Major. CESifo Economic Studies, 61 (1), 53-71.
Brahim, B. (2008). Field of Study Choice by Community College Students in Canada. Economics of Education Review, 27(1), 79-93.
Chalupova, M. (2012). Strategy Of The Field Of Study Choice– Research Among Male Students/Future Graduates In The Vysocina Region – Focus On Nursing. Management, Knowledge and Learning international conference. Zadar, Croatia. 
Given, L. M. (2008). The Sage encyclopedia of Qualitative Research Methods. SAGE Publications.
Howe, M. A. & Burnaby, P. A. (2010). Influences on Students' Choice of College Major. Journal of Education for Business, 80 (5), 275-282.
Johnston, L. G. & Sabin, K. (2010). Sampling hard-to-reach populations with respondent driven sampling. Methodological Innovations Online, 5 (2), 38-48.
Keshishian, F.; Brocavich, J. M.; Boone, R. T. & Pal, S. (2010). Motivating Factors Influencing College Students’ Choice of Academic Major. American Journal of Pharmaceutical Education, 74 (3), 1-7.
Malgwia, C. A.; Howea, M. A. & Burnabya, P. A. (2005). Influences on Students' Choice of College Major. Journal of Education for Business, 80 (5), 275-282.
Odia, J. O. & Ogiedu, K. O. (2013). Factors Affecting the Study of Accounting in Nigerian Universities. Journal of Educational and Social Research MCSER Publishing, Rome-Italy, 3 (3), 89- 96.
Porter, S. R. & Umbach, P. D. (2006). College Major Choice: An Analysis of Person–Environment Fit. Research in Higher Education, 47 (4), 429- 449.
Sabir, R. I.; Ahmad, W.; Ashraf, R. U. & Ahmad, N. (2013). Factors Affecting University and Course Choice: A Comparison of Undergraduate Engineering and Business Students in Central Punjab, Pakistan. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3 (10), 298-305.
Salisbury, M. H.; Umbach, P. D.; Paulsen, M. B. & Pascarella, E. T. (2009). Going Global: Understanding the Choice Process of the Intent to Study Abroad. Res High Educ, 50 (2), 119–143.
Tatar, E. & Oktay, M. (2006). Search, choice and persistence for higher education: a case study in turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2 (2), 115- 129.