ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی (قوت‌ها و ضعف‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته معماری و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن بود. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه­ گردآوری داده‌ها با رویکردی کیفی بود که به روش موردی تبیینی اجرا ­شد. در این پژوهش با اعضای هیئت علمی، مدیران آموزشی و دانشجویان مقطع دکتری رشته معماری مصاحبه نیمه‌ساختمند صورت گرفت. داده­های مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون (به روش قالب مضامین) تحلیل شد. خرده‌مقوله‌های استخراج شده مطابق با چهارچوب بررسی فرهنگ یادگیری در سطح فردی (مقوله­های انگیزه یادگیری، نقش یادگیرنده، انتظارات دانشجویان از یادگیری، وظایف یادگیرنده)، سطح نهادی (مقوله­های تقدیر و تشویق نوآوری آموزشی، قوانین رسمی و غیر رسمی، بهبود کیفیت زمینه یادگیری، توسعه هیئت علمی، توانمندسازی ظرفیت آموزش) و سطح تعاملی (مقوله­های فضای یادگیری، ساختار محتوا، هدف‌ها، رسانه، ارزشیابی، روابط استادان با دانشجویان، استاد، چهارچوب زمان) طبقه‌بندی و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Learning Culture of Architecture Students of Shahid Beheshti University (Strengths and Weaknesses)

نویسندگان [English]

  • Zahra Maarefvand 1
  • Gholamreza Shams 2
  • Zahra Sabaghyan 3
1
2
3
چکیده [English]

The aim of this applied study was to investigate the learning culture of Architecture students and identify its strengths and weaknesses. Regarding the data collection method, it was attempted to make use of qualitative case research methodology. In this study, the researchers conducted semi-structured interviews with faculty members, educational administrators and PhD students of Architecture. The data were analyzed using the thematic analysis (template analysis) and, then, the extracted subcategories were classified and presented in accordance with the framework of a learning culture at the following levels: 1) individual (motivation to learn, the role of the learner, students' expectations from learning and learners’ tasks), 2) institutional (encouragement and persuasion of academic innovation, formal and informal rules, improvement of the quality of the learning context, faculty development and empowerment of educational capacity) and, 3) interactive (learning environment, content and knowledge structure, objectives, media, evaluation, professor-student relation, faculty and time frame).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • teaching Architecture
  • students
  • Architecture
  • Culture
  • learning
خاکباز، عظیمه‌سادات (1389). شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ دیسیپلینی از طریق بررسی و مقایسه فرهنگ رشته­ای در دو رشته ریاضی و علوم تربیتی (طرح پژوهشی). دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
خوش‌دامن، صدیقه و آیتی، محسن (1391). مقایسه فرهنگ آموزش و یادگیری در دو نسل اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند از منظر نقش استاد. فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 7 (2)، 85 – 108.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه­ مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 5 (10)، 151 -198.
گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال جویس (1391). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی؛ ترجمه احمدرضا نصر و همکاران. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
یمنی‌دوزی سرخابی، محمد ‌(1388). دانشگاه سازگارشونده .مجموعه مقالات رویکردها و چشم‌اندازهای نو در آموزش عالی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 
Antic, P. & Ceric, P. A (2014). Organizational culture of faculty of civil engeeniring, university of Zagreb: Available at: www.researchgate.net.
Bloomer, M. & James, D. (2001).  Cultures and learning in further education. Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, Leeds University, 13-15 September 2001. The text is in the Education-line internet document collection at:
                   http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001888.htm
Collie, S. & Taylor, A. (2004). Improving Teaching Quality and the Learning Organisation. Tertiary Education and Management, 10 (2), 139-155.
Euler, D. (2010). Shaping learning cultures: a strategic challenge for universities: changing cultures in higher education, pp 75-84. Available at: http:// link. springer.com
Feixas, M. & Zellweger, F. (2010). Faculty development in context: Changing learning cultures in Higher Education. Available at: https: // books.google.com
Fischer, C. & O’Connor, B. N. (2014). Informal Learning in Workplaces: Understanding Learning Culture as a Challenge for Organizational and Individual Development in: C. Harteis et al., Discourses on Professional Learning: On the Boundary between Learning and Working, Professional and Practice-based Learning, Available at: http://link.springer.com
Hodkinson, Alan (2007). Inclusive Education and the Cultural Representation of Disability and Disabled People: Recipe for Disaster or Catalyst of Change? Research in Education, 77 (1), 56 – 76.
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2 (1). http:// dx.doi.org .
King, N. (1998). Template analysis, in G. Symon and C. Cassell (eds.) Qualitative Methods and Analysis in Organizational Research. London: Sage.
Kumpulainen, K. & Renshaw P. (2007). Cultures of learning. International Journal of Educational Research. 46, 109–115.
Väljataga, T. & Fiedler, H. D. (2014). Bringing a new culture of learning in to higher education, pp. 229–238. Available at: http://link.springer.com
Wursten, H. & Jacobs, C. (2013). The impact of culture on education. Avalable at: https://geert-hofstede.com.