طراحی و اعتباریابی فرم‌های ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، طراحی و اعتبار‌یابی فرم‌های ارزشیابی عملکرد استادان و فرم‌های ارزشیابی گروه‌های آموزشی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل همه اعضای هیئت علمی به تعداد 312 نفر و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به تعداد 10500 نفر بود. بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه لازم 386 نفر بود که به‌منظور بالا بردن دقت و کاهش خطای نمونه‌گیری این تعداد 400 نفر (334 دانشجو و 66 عضو هیئت علمی) در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تفکیک نکردن فرم‌های ارزشیابی استادان در درس‌های بالینی، تئوری تخصصی و عمومی، تکمیل فرم‌ها توسط دانشجو بدون احساس مسئولیت و حوصله، توجه نکردن به تخصص استادان در انتخاب درس‌ها برای ارزشیابی، نامشخص بودن وزن شاخص‌ها و نظرات دانشجویان، همکاران، مدیر گروه، معاون آموزشی و بازخورد ندادن نتایج ارزشیابی از مهم‌ترین نقاط ضعف فرم‌های موجود بودند. با ترکیب نظرات دانشجویان و استادان، شاخص‌های ارزشیابی درس‌های نظری، عملی، بالینی و ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد ‌شد که در ارزشیابی استادان به ترتیب دانشجویان ممتاز، خود استادان، مدیر گروه و همکاران گروه برای ارزیابی استادان در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating Faculty Members’ Performance Evaluation Forms

نویسنده [English]

  • rafigh hasani
چکیده [English]

The present study aimed at designing and validating the faculty members’ performance evaluation forms as well as performance evaluation forms in the educational departments. This descriptive survey research included a statistical population of all faculty members and students of Islamic Azad University, Sanandaj Branch (312 and 10500 individuals, respectively). Given the Cochran’s Formula, it was calculated that the statistical sample under study should be 386 individuals; however, it was decided to increase the sample size up to 400 individuals (334 students and 66 faculty members) in order to increase accuracy and decrease sampling errors. Furthermore, researcher-made questionnaires were used for collecting the required data. The findings showed that the most significant weaknesses of the current evaluation forms were as follows: failure to distinguish between the evaluation forms in clinical, general and special theoretical courses, students’ hasty and irresponsible completion of the evaluation forms, disregard for the faculty members’ specialty as far as the selection of courses to be evaluated was concerned, ambiguity of the weight of the evaluation criteria used by students, professors, Heads of Educational Groups and Deputy for Educational Affairs and failure to give feedback of the evaluation results. Having combined the viewpoints of students and professors, the evaluation criteria for the theoretical, practical and clinical courses were suggested. Besides, the criteria for evaluating the performance of the educational groups were suggested thereof. Based on the findings, it was suggested that in the process of evaluating the faculty members’ performance, the viewpoints of top students, faculty members themselves, Heads of Educational Groups and other colleagues should be taken into consideration, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation forms
  • faculty members
  • theoretical courses
  • practical courses
  • clinical courses
  • educational groups
  • Validation
آقاملایی، تیمور؛ جوادپور، صدیقه و عابدینی، سمیره (1389). دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مورد ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان. مجله پزشکی هرمزگان، 14(3)، 235-241.
بازرگان، عباس (1383). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: سمت.
ثناگو، اکرم و جویباری، لیلا (1389). دیدگاه و تجربیات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مورد ارزشیابی اساتید در دروس نظری. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 7 (1)، 57-69.
حسینی، سید مسعود و سرچمی، رامین (1381). دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد اولویت‌های ارزشیابی اساتید. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 62 (پیاپی 22)، 33-37.
شکورنیا، عبدالحسین؛ الهام‌پور، حسین و دشت بزرگی، بهمن (1386). روند نتایج ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در یک دوره ده‌ساله. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،  7 (2)، 309-316.
صابری، فرزانه؛ اکبری، حسین؛ باقری، اعظم؛ حسینیان، معصومه و صبوری کاشانی، مریم (1384). بررسی نظرات اساتید و دانشجویان در مورد فرم ارزشیابی اساتید علوم پایه توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان- 1384. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (5) پیوست 14(ویژه‌نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی).
ضیائی، مسعود؛ میری، محمدرضا؛ حاجی‌آبادی، محمدرضا؛ آذرکار، سیده قدسیه و اشبک، پویا (1385). دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به ارزشیابی اساتید توسط دانشجو. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 13 (4)، 61-67.
طرحانی، فریبا (1381). ارزشیابی استادان از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 81 – 80. مجله ایرانی آموزش در علم پزشکی (ویژه‌نامه پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی)، 2 (1)، 55-56.
فشارکی‌نیا، آزیتا؛ خزاعی، طاهره؛ خزاعی، زهره و محمدپور، محبوبه (1388). دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مورد معیارهای ارزشیابی اساتید در سال 1388. مراقبت‌های نوین، 9 (1)، 49-56.
معروفی، یحیی (1390). تعیین وزن مؤلفه‌های تدریس برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP). دوفصلنامه آموزش عالی ایران، 4، 143-168.
معزی، معصومه؛ شیرزاد، هدایت‌الله؛ زمان‌زاد، بهنام و روحی بروجنی، حمید (1388). دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان در مورد ارزشیابی اساتید و معیارهای مؤثر در تدریس استاد در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1386. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،11 (4)، 63-75.
ملکشاهی، فریده؛ شیخیان، علی و طراحی، محمدجواد (1389). بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد اولویت‌های ارزشیابی اساتید. پژوهش پرستاری، 5 (19)، 16-24.
وکیلی، عابدین؛ حاجی‌آقاجانی، سعید؛ رشیدی‌پور، علی و قربانی، راهب (1389).  بررسی عوامل تأثیرگذار بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان: یک مطالعه جامع در دانشگاه علوم پزشکی سمنان. کومش، 12 (2)، 93-103.
 
Bass, J. L. (1979). The social psychology of commitment to college teaching. Paper presented at the meeting of ASHE, Washington, DC, (ERIC Document Reproduction Service No. ED200 171).
Berk, R. A. (2005). Survey of 12 Strategies to Measure Teaching Effectiveness. International Journal of Teaching & Learning in Higher Education, 17 (1), 48-62.
Bernard, P.; Plaisent, M.; Tu, L. & Maguiraga, L. (2005). Comparative age differences of job satisfaction on faculty at higher education level: China and Taiwan. International Journal of EducationalManagement, 19 (3), 259-267.
Bland, C. J.; Wersal, L.; VanLoy, W. & Jacott, W. (2002). evaluating faculty performance: a systematically designed and assessed approach. Academic Medicine, 77 (1), 15-30.
Blaxter, L.; Hughes, C. & Tight, M. (1998). Writing on academic careers. Studies in Higher Education, 23, 281–295.
Chambers, D. W.; Boyarsky, H.; Peltier, B. & Fendler, F. (2003). Development of a mission-based faculty evaluation system. Journal of Dental Education, 67 (1), 10-22.
Harley, S. (2002). The Impact of Research Selectivity on Academic Work and Identity in UK Universities. Studies in Higher Education, 27 (2), 187-205.
Iyamu, E. S. & Aduwa-Oglebaen, S. E. (2005). 'Lecturers' Perception of Student Evaluation in Nigerian Universities. International Education Journal, 6 (5), 619-625.
Johnsrud, K. L. & Heck, H. R (1998). Faculty worklife: Establishing Benchmarks across Groups. Research in Higher Education, 39 (5), 539-555.
Manger, Terje & Eikeland, Ole-Johan (1990). Factors predicting staff's intentions to leave the university. Higher Education, 19 (3), 281 – 291.
Oshagbemi, T. (1997). Job satisfaction and dissatisfaction in higher ducation.education and Training, 39 (9), 354–359.
Oshagbemi, T. (2000). How satisfied are academics with their primary tasks of teaching, research and administration and management? International Journal of Sustainability in Higher Education, 1 (2), 124 – 136.
Saha, L.; Johnson, R & Anderson, D. (2002). Changes in academics work: implications for universities of the changing age. Distribution and work roles of academic staff. http://www.dest.gov.au/archive/highered/otherpub/academic_work.pdf.