دوره و شماره: دوره 8، شماره 22، مرداد 1397، صفحه 1-226 
بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش کیفیت زندگی کاری معلم

صفحه 51-77

حبیبه نجفی؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا


روش‌های مطلوب ارزشیابی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان‌های کاردانش

صفحه 79-108

اسکندر فتحی آذر؛ غلامحسین میکائیلو؛ یوسف ادیب؛ علی اصغر خلاقی