ارزیابی کارایی دانشکده‌های دانشگاه یزد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و ارزیابی متقاطع آرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات، دانشگاه یزد

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید، دانشگاه یزد

چکیده

با توجه به اهمیت ارزیابی کارایی در مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی کارایی دانشکده‌های دوازده‌گانه دانشگاه یزد بود که در این مطالعه، رویکرد نوین ارزیابی کارایی متقاطع آرمانی ارائه شد. جامعه پژوهش، شامل دانشکده های دوازده‌گانه دانشگاه یزد بود و برای بررسی از اطلاعات حاصل از فرایند مصاحبه و داده­ های مربوط به متغیرهای همه دانشکده‌ها بهره گرفته شد؛ از این‌رو حجم جامعه و نمونه پژوهش برابر است. نتایج ارزیابی کارایی متقاطع آرمانی دانشکده‌های دانشگاه یزد، نشان‌دهنده آن بود که دانشکده‌ مدیریت دانشگاه یزد با بیشترین امتیاز کارایی، از نظر کارایی در رتبه اول قرار گرفته است. دانشکده‌های ادبیات، علوم اجتماعی و ریاضیات به ترتیب رتبه‌های دوم تا چهارم کارایی را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Efficiency of Faculties of Yazd University using Data Envelopment Analysis and Cross Goal Programming

نویسندگان [English]

  • Seyed Heidar Mirfakhraldini 1
  • Negar Jalilian 2
  • Hadi Khaki Ardakani 3
چکیده [English]

Regarding the importance of efficiency measurement in academic centers and universities, the present study attempted to evaluate the efficiency of twelve Schools of Yazd University through the Goal Programming Cross-Efficiency approach. The research population included twelve Schools of Yazd University. The required data were collected through conducting interviews and extracting data related to variables of all faculties. As such, the sample size and population size were hypothesis as equal. The results of the evaluation showed that the Faculty of Management was embedded with the highest efficiency and it was the most efficient faculty. Next, Faculties of Literature, Social Sciences and Mathematics ranked second to fourth in terms of efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • goal programming cross-efficiency
  • Yazd University
احمدی، غلامرضا و نورا، عباسعلی (1390). بررسی کاربرد مدل­های DEA در ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی دانشگاه ­ها. سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ­ها، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه.
باستانی، محمد؛ کتابی، سعیده و قندهاری، مهسا (1393). ارائه یک مدل تلفیقی برای تخصیص محصولات به توزیع‏ کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‏ ریزی آرمانی:  مطالعه موردی صنعت خودرو. تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 40، 119- 131.
زارعی محمودآبادی، محمد؛ طحاری مهرجردی، محمدحسین و مهدویان علیرضا (1393). ارزیابی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ایران: رویکرد تحلیل پوششی داده ­ها. مدیریت صنعتی، 6 (1)، 55-74.
سیدنقوی، میرعلی؛ صحت، سعید؛ دهقانان، حامد و فرهادی، علی (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه­ های نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی.  مطالعات اندازه­ گیری و ارزشیابی آموزشی، 6 (15)، 39-63.
صفایی قادیکلایی، عبدالحمید؛ یحیی‌زاده‌ فر، محمود و شکوهی، بابک (1386). اندازه‌گیری کارایی شرکت ­های سرمایه­ گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده­ ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1 (7)، 97 – 120.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ خلیلی، مسعود؛ اعظمی، آریا و سبزه ­کار، علی (1392). ارزیابی کارایی دانشگاه­ ها و دانشکده ­ها از دیدگاه تولید دانش با روش تحلیل پوششی داده­ ها. تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 3 (2)، 61-76.
عالم‌تبریز، اکبر؛ فرجی، راضیه و سعیدی، حسام (1389). ارزیابی کارایی دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده­ ها و مدل برنامه­ ریزی آرمانی. مطالعات مدیریت صنعتی، 19، 1-22.
عظیمیان، میثم؛ شاهین، آرش؛ علینقیان، مهدی و بدری، سید محمدعلی (1392). توسعه رویکردی تلفیقی از تحلیل پوششی داده­ ها و شاخص بهره­ وری مالم کوئیست برای ارزیابی عملکرد پروژه­ ها. مدیریت صنعتی، 5 (1)، 43-62.
مهرگان، محمد (1391). تحلیل پوششی داده­ها: مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان­ها. تهران: نشر دانشگاهی.
 
Avkiran, Necmi K. (2001). Investigating technical and scale efficiencies of Australian Universities through data envelopment analysis. Socio-Economic Planning Sciences, 35.
Avkiran, N. K. (2015). An illustration of dynamic network DEA in commercial banking including robustness tests. Omega, 55.
Banker, R.; Charnes, A. & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30.
Carrillo, M. & Jorge, J. M. (2016). A multi objective DEA approach to ranking alternatives. Expert Systems with Applications, 50.
Charnes, A.; Cooper, W. W. & Rhodes, E. (1978) .Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2.
Dotili, M.; Epicoco, N.; Falagario, M. & Sciancalepore, F. (2015). A Cross-Efficiency Fuzzy Data Envelopment Analysis technique for performance evaluation of Decision Making units under uncertainty. Computers & Industrial Engineering, 79.
Farrell, M. J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society (A, general), 120, 253–281.
Kao, Ch. & Hung, H. (2008). Efficiency analysis of university departments: An empirical study. Omega, 36.
Kong, W. H. & Fu, T. T. (2012). Assessing the performance of business colleges in Taiwan using data envelopment analysis and student based value- added performance indicators. Omega, 40.
Kuah, C. T. & Wong, K. Y. (2011). Efficiency assessment of universities through data envelopment analysis. World Conference on Information Technology.
Lee, B. L. & Worthington, A. C. (2016). A network DEA quantity and quality-orientated production model: An application to Australian university research services. Omega, 60.
Lim, S. (2012). Minimax and Maxmin formulations of Cross- Efficiency in DEA. Computers & Industrial Engineering, 62, 726- 731.
Liu, J. S.; Lu, Y. Y.; Lu, W. M. & Lin, B. (2013). A survey of DEA applications. Omega, 41.
Orcku, H. H. & Bal, H. (2011). Goal programming approaches for Data envelopment analysis cross efficiency evaluation. Applied Mathematics and Computation, 218.
Ruiz, J. L. & Sirvent, I. (2015). Common benchmarking and ranking of units with DEA. Omega.
Sherman, E. et al. (2001). The influence of gender on the new‐age elderly's consumption orientation. Psychology & Marketing, 18 (10), 1073-1089.