بررسی روایی و پایایی ابزار سنجش کیفیت زندگی کاری معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار گروه برنامه‌ریزی آموزش از دور، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلم بود. این پژوهش به‌صورت توصیفی، تحلیلی و مقطعی اجرا شد. جامعه آماری شامل همه معلمان مقطع متوسطه شهر تبریز در سال 1395 به تعداد 2747 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس فرمول خطا و مسیرها به تعداد 340 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلمان ایلگان و همکاران (2014) بود. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS20 و Amos24 تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلم از روایی صوری و روایی محتوایی (0/87) قابل قبولی برخوردار است. در مورد پایایی، ضریب همبستگی درون رده‌ای بیش از 0/61 به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه، 0/97 و ضریب همبستگی آزمون- بازآزمون در دامنه 0/89- 0/65 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج عامل استخراج شده قادر به تبیین 77% واریانس کلی هستند. تحلیل عاملی تأییدی، نشان‌دهنده برازش مناسب اطلاعات با ساختار پنج‌مؤلفه‌ای بود (0/05; p < 246;  df = 435/09;  X 2 = 0/048; RMSEA= 0/98(CFI =.بر اساس نتایج، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معلم از کیفیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار است؛ بنابراین از نسخه فارسی این پرسشنامه می‌توان در پژوهش‌ها به‌عنوان ابزار استاندارد استفاده کرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Validity and Reliability of Teachers’ Work Life Quality Measurement Tool

نویسندگان [English]

  • Habibeh Najafi 1
  • Adel Zaheb babolan 2
  • Ali Khaleghkhah 3
  • Mahdi Moeinikia 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The purpose this research was to examine the validity and reliability of questionnaire on teachers’ work life quality. This research was conducted in the form of descriptive-analytical and cross-sectional method. The statistical population included all 2747 secondary school teachers in Tabriz in 2016 that were selected through cluster random sampling method. The sample size was determined as 340 individuals according to Routes and Error Formula. The measurement tool included the Questionnaire of Teachers’ Work Life Quality Ilgan et al. (2014). Next, the data were analyzed using Spss20 and Amos24 software. The results showed that the concerned questionnaire had acceptable level of face and content validity (0.87). In the case of reliability, it was found that the Intra-class Correlation Coefficient was more than 0.61. Furthermore, the Cronbach's Alpha Coefficient was 0.97 and Test-Retest Correlation Coefficient was located in the range of 0.65 to 0.89. The results of Exploratory Factor Analysis showed that 5 factors could explain about %77 of the total variance. The results of Confirmatory Factor Analysis represented the appropriate fitness of information with the five-component structure (P<0.05; df=246; X2=435/09; RMSEA=0/048; CFI=0/98). Conclusively, it was argued that the Questionnaire of Teachers’ Work Life Quality enjoyed an acceptable level of quality and appropriateness. Thus, the Persian version of this questionnaire can be used in researches as a standard tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Questionnaire
  • Validity
  • Reliability
  • work life quality
  • teacher
اسمعیلی آبدر، فریده و فتحی اقدم، قربان (1393). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با هوش هیجانی بین معلمان، کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، 23- 11.
 باقری مجد، روح‌الله؛ میلانی، امید و فلاح فرامرزی، محسن (1396). بررسی نقش میانجی کیفیت زندگی کاری بر رابطه بین معنویت در محیط کار و بهره‌وری کارکنان در نظام آموزش عالی. فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی،  (2) 12، 20 - 33.
 خردمند، زهره؛ احمدپناه، محمدرضا و یزدان‌فر، آمنه (1393). مقایسه کیفیت زندگی کاری در مبتلایان به آکنه و ویتیلیگو. مجله  پوست و زیبایی، (1) 5، 33 – 40.
 دعایی، حبیب‌الله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ فیروزبخت، زهرا؛ شیخه‌پور، محمد و شیخه‌پور، زانیار (1394). توانمندسازی کارکنان به‌عنوان حلقه میانجی بین سرمایه فکری و کیفیت زندگی کاری. مجله مطالعات کمی در مدیریت، (2) 5، 89 -104.
 طالب‌‎نژاد، احمد؛ تابع بردبار، فریبا و صراف‌پور، مهران (1391). رابطه توانمندسازی روان‌شناختی با کیفیت زندگی کاری. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت سرمایه انسانی، (1) 1، 93 – 117.
 علامه، محسن (1378). توسعه الگوی کیفیت زندگی کاری والتون بر مبنای ارزش‌های اسلامی و تعیین اثر الگوی توسعه‌یافته بر کاهش تنیدگی روانی. رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
 لورک‌آقا، زهرا؛ نظری، علی‌محمد و رسولی، محسن (1395). اثربخشی برنامه غنی‌سازی رابطه بر کیفیت زندگی کاری کارکنان. دوماهنامه سلامت کار ایران، 14 (1)، 135 – 144.
محمدی، بهرام (1387).  بررسیرابطهبینکیفیتزندگیکاریوسلامتسازمانیمعلماندورهمتوسطهاستانکردستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی.
 
Ballou, B. & Godwin, N. H. (2007). Quality of Work Life.  Strategic Finance; 89 (4), 10 - 23.
Cooper, D. & Schindler, P.  (2005). Marketing Research; Boston: McGraw-Hill.
 
 Cozby, P. C. (2009). Methods in behavioral research, 10th Ed; Boston: McGraw-Hill Higher Education; Print.
 Golafshani, N. (2013). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research; The Qualitative Report; 8 (4): 597- 607.
 Harrington, D. (2008). Confirmatory Factor Analysis. Oxford University Press.
 Ilgan, A. & Ata, A.; Zepeda, S. J. & Ozu cengiz, O. (2014). Validity and reliability study of Quality of School Work Life (QSWL) scale. International Journal of Human Sciences, 11 (2), 114 – 137.
Jofreh, M.; Yasini, A.; Faraji Dehsorkhi, H. & Hayat, A. (2013). Teachers’ quality of work life and job motivation. Middle-East Journal of Scientific Research, 13 (3), 338-346.
Ledesma, R. & Valero-Mora, P. (2007). Exploratory factor analysis; Practical Assessment. Research Evaluation, 12 (22), 22-34.
Lewis.D.et al. (2007). Extrinsic and intrinsic determinants of quality of work life. International Journal of Health Care Quality Assurance, 14 (1), 34 -54.
Li, J. & Yeo, R. K. (2010). Quality of work life and career development: Perceptions of part – time MBA Students. Employee Relations, 33 (3), 201-220. www.Emerald in sight.com/0142-5455.htm.
 Lu, D.; Wen, B.; Yang, H.; Chen, F. & Wang, H. (2017). A Comparative Study of the VHI-10 and the V-RQOL for Quality of Life among Chinese Teachers with and Without Voice Disorders. Journal of Voice, 4 (31), 509-509.
Luthans, F. (2011). Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill.
 Manju, N. D. (2014). Quality of Work Life: Perception of School Teachers. International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR), 3 (2), 77- 88.
 Melhem, Y. (2004). The anteced-ents of customer contact employee's em-powerment. Employee Relation, 26 (1), 72-93.
 Mirkamali, S. M & Narenji Sani, F. (2011). A Study on the quality of work life (QWL) among faculty members of University of Tehran (UT) and Sharif University of Technology (SUT). International Conference on Education and Educational Psychology, (ICEEPSY 2011), 2 12), 23-34.
 Miro, J.; Huguet, A., Nieto, R. & Paredes, S. & Judith, B. (2014). Evaluation of Reliability, Validity, and Preference for a pain Intensity scale for use with the Elderly. The Journal of pain, 6 (11), 13- 27.
 Mortazavi, S.; Shalbaf Yazdi, S. V. & Amini, A. l. (2012). The Role of the Psychological Capital on Quality of Work Life and organization performance. Interdiciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4 (2), 42- 64.
 Mosadeghrad, A. M. (2013). Quality of Working Life: An Antecedent to Employee Turnover Intention. International Journal of Health Policy & Management, 1 (1), 43-50.
 Nayak, T.; Chandan, S. K. & Mohanty, P. K. (2014). Quality of Work Life plays the Mediating role in between Workplace Empowerment and Employee Commitment: A Study on Healthcare Employees of an Indian State.  National Institute of Technology Rourkela – 769008, (Odisha), India sahooc @ nitrkl.ac.in. 3 (11), 11-33.
Olsen.W. (2010). Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really Be Mixed. FINAL VERSION. Forthcoming as a chapter in Developments in Sociology, ed. M. Holborn, Ormskirk: Causeway Press.
Sirgy.M & Joseph.D.E & Fraty.P. S & Bond.J.L. (2001). A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and Spillover theories; Social Indicators Research; 55(11): 247- 259.
Swamy, D. R.; Nanjundeswaraswamy, T. S. & Rashmi, S. (2015). Quality of Work Life: Scale Development and Validation. International Journal of Caring Sciences, 8 (2), 281-300.
Talebi, B.; Pakdel, M.; Zemestani, G. & Aghdami, N. (2012). Investigating the Relationship between the Employee’s Quality of Work Life (QWL) and Their Effectiveness in Banking. European Journal of Experimental Biology, 2 (5), 1839 – 1842.
Walton, R. E. (1975). Quality of working life: What is it? Sloan Management Review, 15 (1), 11-21.
Worthington, R. L. & Whittaker, T. A. (2006). Scale development research: a content analysis and recommendations for best practices. The Counseling Psychologist, 34 (6), 806 - 838.
Yang, X.; Ge, C.; Hu, B.; Chi, T. & Wang, L. (2015). Relationship between quality of life and occupational stress among teachers. Public Health, 123 (11), 750 – 755.