دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، آبان 1397، صفحه 1-242 

مقاله پژوهشی

اثرات بی‌پاسخی پرسش بر شاخص‌های روان‌سنجی: شواهدی بر نامناسب بودن راهکار حذف

صفحه 7-30

علیرضا خوشگویان فرد؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی