مؤلفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، تدوین عوامل، ملاک‌ها و شاخص‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش از حیث هدف کاربردی است و با شیوه آمیخته اجرا شده است. نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی موضوع در مطالعات پیشین و تجربیات ملی و بین‌المللی، مؤلفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی استخراج شد. سپس به‌منظور شناسایی مؤلفه‌های مرتبط با بافت و وضعیت خاص تربیت معلم کشور و نیز مؤلفه‌های احتمالی مغفول در مطالعات گذشته با متخصصان حوزه ارزشیابی برنامه درسی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. مصاحبه­شوندگان از صاحب‌نظران حوزه مطالعات برنامه درسی کشور بودند که در همایش بین­المللی سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی شرکت کرده بودند و از میان آنها با روش نمونه­گیری هدفمند و بر اساس قاعده اشباع، 8 نفر انتخاب شدند. سرانجام با تلفیق نتایج دو مرحله‌ فوق، پرسشنامه­ای محقق‌ساخته تدوین شد. پرسشنامه برای شناسایی مهم­ترین مؤلفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته، در اختیار 100 نفر از اعضای هیئت ‌علمی رشته برنامه­ریزی درسی در دانشگاه­های کشور که بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب ‌شده بودند، قرار گرفت. یافته‌های پژوهش به انتخاب 12 عامل، 59 ملاک و 193 شاخص به‌عنوان مهم­ترین مؤلفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان منجر شد. وزن نسبی مؤلفه‌ها نیز با استفاده از روش تحلیل ­سلسله­مراتبی تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of the Quality Evaluation of Curriculum of Undergraduate Course in Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Yahya Maroofi 1
  • Mohammad Reza Yousef Zade 1
  • Davood Mirzaiefar 2
چکیده [English]

The main aim of the present study was to determine the elements, criteria and indicators of quality evaluation of the curriculum in the undergraduate course in Farhangian University. The study is applied regarding its aim and is conducted through a mixed method. Reviewing the theoretical and experimental literature as well as national and international experiences, the components of quality evaluation of curriculum were extracted. Then, in order to identify the components related to the context and the specific conditions of the teacher education in the country and the probably ignored components in previous researcha semi-structured interview with experts of curriculum evaluation was undertaken. The interviewees were experts in the national curriculum studies who have participated in the international annual conference of the curriculum studies association, from whom 8 participants were selected through purposeful sampling according to the saturation principle. Finally, by combining the results of the two stages a researcher-made questionnaire was devised and used to identify the most important components of quality evaluation of curriculum in the undergraduate and the questionnaire was presented to 100 curriculum study experts who were selected through purposeful sampling method from the country universities. Research findings led to the selection of 12 elements, 59 criteria and 193 indicators as the most important components of quality evaluation of the curriculum in the undergraduate course in Farhangian University. The relative weights of the components were determined through analytical hierarchy method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality evaluation of curriculum
  • Undergraduate course
  • Farhangian University
  • Analytical hierarchy process
اساس‌نامه دانشگاه فرهنگیان (1391). معاونت آموزشى و پژوهشى دانشگاه فرهنگیان.
بابایی، بیژن و عابدی، حسین (1393). رسالت دانشگاه فرهنگیان برای آموزش معلمان: چالش‌های پیش پا و افق‌های پیش رو. همایـش ملی رسالت و نقش دانشگاه فرهنگیان در پرورش معلم متـعهد و متــخصص، پردیس امام سجاد.
جمالی زواره، بتول؛ نصر، احمدرضا؛ و شادفر، حوریه (1392). مدل‌های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی بر اساس نیاز مشتریان. نامه آموزش عالی، 6 (23)، 7-23.
حریــری، نجــلا (1385). اصــول و روش‌های پژوهش کیفی. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
خانعلی‌لو، مریم (1389). سرفصل‌های روش تدریس هنر در مراکز تربیت معلم با برنامه‌های درسی جدید هماهنگی ندارند. فصلنامه رشد آموزش هنر، 21، 55-48.
صادقی، ناهید؛ فراهانی، مهدی؛ و کمره‌ای، محمود (1393). نقش شناسایی و افراز دستاوردهای یادگیری در بهبود کیفیت آموزش عالی، موردپژوهی: آموزش مهندسی برق گرایش قدرت. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 63، 85-110.
علیاری، شهلا؛ ملکی، حسن؛ پازارگادی، مهرنوش؛ و عباسپور، عباس (1391) تدوین و استانداردسازی شاخص‌های ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(1)، 50-61.
فتحی‌واجارگاه، کورش؛ یادگارزاده، غلامرضا؛ و موسی‌پور، نعمت‌الله (1392). برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
 
Abdullah, A. H.; Wasiuzzaman, S.; & Musa, R. (2014). The effects of university quality on emotional attachment: A case from a private higher education institution. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 130, 282-292.‏
Abdiraiymova, G.; Duisenova, S.; & Shayakhmetov, S. (2014). Quality Assessment of Higher Education in Kazakhstan (Based on Sociological Survey Results). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4315-4321.‏
Abell, M. M.; Debra K. B; & Thomas J. S. (2005). Access to the General Curriculum: A Curriculum and Instruction Perspective for Educators. Interventionin School & Clinic, 41 (2), 82–86.
Alshayea, A. (2012). Improvement of the quality assurance in Saudi higher education. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 47, 2234-2236.‏
Arjomandi, M.; Kestell, C.; & Grimshaw, P. (2009). An EFQM Excellence Model for higher education quality assessment. In 20th Annual Conference for the Australasian Association for Engineering Education, 6-9 December 2009: Engineering the Curriculum (p. 1015). Engineers Australia
ASEAN University Network Secretariat (2011). Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level.
Bharvad, A. j. (2010). Curriculum Evaluation. International Research Journal, 1 (12), 72-74.
Bhawan, H. (2006). Curriculum Framework for Teacher Education. National Council for Teacher Education In collaboration with National Council of Educational Research and Training, Sri Aurobindo Marg.
Brence, I.; & Rivza, B. (2012). quality evaluation of higher education programmes: process and challenges in Latvia. In Management Knowledge and Learning, International Conference. 787-795.
Calvo-Porral, C.; Lévy-Mangin, J. P.; & Novo-Corti, I. (2013). Perceived quality in higher education: An empirical study. Marketing Intelligence & Planning, 31(6), 601-619.
Cao, Y., & Li, X. (2014). Quality and quality assurance in Chinese private higher education: A multi-dimensional analysis and a proposed framework. Quality Assurance in Education, 22 (1), 65-87.‏
Carter, C.; & Davidson, A. (1995). Quality Assurance in Scottish Higher Education. New Directions for Institutional Research, 99, 57-68.‏
Chalmers, D. (2008). Teaching and learning quality indicators in Australian universities. Outcomes of Higher Education: Quality relevance and impact.‏
Chua, C. (2004). Perception of quality in higher education. In Proceedings of the Australian universities quality forum. Melbourne: AUQA Occasional Publication.‏ 181-187.
Cooper, J. H.; Felder, B. D.; Hollis, L. Y.; & Peck, R. F. (1980). Needed: Systematic evaluation of teacher education programs. Action in teacher education, 2 (3), 17-23.
Darling-Hammond, L. (2000). How teacher education matters. Journal of Teacher Education, 51 (3), 166-173.
Dilshad, M.; & Iqbal, H. M. (2010). Quality Indicators in Teacher Education Programmes. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), 30 (2).
Hidalgo, E.; Villoria, J.; & Romero-Cerezo, C. (2011). The necessity and challenge of setting up a quality assurance system in the higher education system in Andalusia (Spain). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2972-2976.‏
Hoban, G.F. (2004). Seeking quality in teacher education design: A four-dimensional approach. Australian Journal of Education, 48 (2), 117-133
Hussain, A.; Dogar, A. H.; Azeem, M.; & Shakoor, A. (2011). Evaluation of curriculum development process. International Journal of Humanities & Social Science, 1 (14), 263-271.‏
Jain, R., Sinha, G., & Sahney, S. (2011). Conceptualizing service quality in higher education. Asian Journal on Quality, 12 (3),296-314.‏
Jordens, J. Z.; & Zepke, N. (2009). A network approach to curriculum quality assessment. Quality in Higher Education, 15 (3), 279-289.‏
Jung, I.; Wong, T. M.; Li, C.; Baigaltugs, S.; & Belawati, T. (2011). Quality assurance in Asian distance education: Diverse approaches and common culture. The International Review of Research in Open & Distributed Learning, 12 (6), 63-83
Khuanwang, W., Lawthong, N., & Suwanmonkha, S. (2016). Development of Evaluation Standards for Professional Experiential Training of Student Teachers. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 217, 878-886.
Megnounif, A.; Kherbouche, A.; & Chermitti, N. (2013). Contribution to the quality assessment in higher education: The case study of the faculty of technology, Tlemcen, Algeria. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 102, 276-287.‏
Mizikaci, F. (2006). A systems approach to program evaluation model for quality in higher education. Quality Assurance in Education, 14 (1), 37-53.‏
Mukhopadhyay, R. (2014). Qualityinteachereducation: Variousparametersand effectivequalitymanagement. IOSR Journal of Humanities & Social Science, 19 (2), 6671.
National Recognition Information Centre for the United Kingdom (UK NARIC). (2012). An assessment of international teacher training systems: equivalence for England.
Neuman, L. (2000). Social research methods: quantitative and qualitative approaches. Allyn and Bacon.
Noaman, A. Y.; Ragab, A. H. M.; Fayoumi, A. G.; Khedra, A. M.; & Madbouly, A. I. (2013). HEQAM: A developed higher education quality assessment model. In Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Federated Conference on. IEEE.‏ 739-746
Noaman, A. Y.; Ragab, A. H. M.; Madbouly, A. I.; Khedra, A. M.; & Fayoumi, A. G. (2017). Higher education quality assessment model: towards achieving educational quality standard. Studies in Higher Education, 42 (1), 23-46.‏
Null, W. (2011). Curriculum: From theory to practice. Rowman & Littlefield Publishers.
Pavlina, K., Zorica, M. B., & Pongrac, A. (2011). Student perception of teaching quality in higher education. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 15, 2288-2292.‏
Powell, C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. Journal of Advanced Nursing, 41 (4), 376-382.
Ried, L. D. (2011). A model for curricular quality assessment and improvement. American Journal of Pharmaceutical Education, 75 (10), 196-2003.
Saad, N. (2013). Students' perceptions of higher education quality at Notre Dame University-Louaize in Lebanon. Doctoral dissertation, Saint Louis University.‏
Sabirova, D. (2009). Ensuring Quality of Continuous Teacher Training In Great Britain. Doctoral Dissertation / D. Sabirova. – Kazan, 2009.
Scott, T.; & Brysiewicz, P. (2016). African emergency nursing curriculum: Development of a curriculum model. International Emergency Nursing, 27, 60-63.‏
Spooren, P.; Mortelmans, D.; & Denekens, J. (2007). Student evaluation of teaching quality in higher education: development of an instrument based on 10 Likert‐scales. Assessment & Evaluation in Higher Education, 32 (6), 667-679.‏
Stufflebeam, D. L. & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation Theory, Models, andApplications. San Francisco: Jossey Bass.
Tang, W.; Bai, J.; Liu, J.; Wang, H.; & Chen, Q. (2012). Students' evaluation indicators of the curriculum. Int J Med Educ, 3; 103-106.‏
Thapliyal, U. (2014). Perceived Quality Dimensions In Distance Education: Excerpts From Student Experiences. Turkish Online Journal of Distance Education, 15 (3).
Tigelaar, E. H (2004). The development and validation of a framework for teaching competencies in higher education. Journal of Higher Education, 48, 253–268.
Tsinidou, M.; Gerogiannis, V.; & Fitsilis, P. (2010). Evaluation of the factors that determine quality in higher education: an empirical study. Quality Assurance in Education, 18 (3), 227-244.‏
Ullah, M. H., Ajmal, M., & Rahman, F. (2011). Analysis of Quality Indicators of Higher Education in Pakistan.‏
Usen, A. (2011). The Factors Influencing Class Teacher Students Evaluations Relating to the Quality of Initial Teacher Education in Tallinn University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1289-1295.
Venkatraman, S. (2007). A framework for implementing TQM in higher education programs. Quality Assurance in Education, 15 (1), 92-112.‏
Vera-Rebollo, F. & Ivars Baidal, J. A. (2004). Sustainability indicators in Spanishtourism, Policy,University of Alicante.
Vlãsceanu, L. (2004). Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of BasicTerms and Definitions. Bucharest: UNESCO-CEPES.
Widrick, S. M.; Mergen, E.; & Grant, D. (2002). Measuring the dimensions of quality in higher education. Total Quality Management, 13 (1),123-131.‏
Yackulic, R. A.; & Noonan, B. W. (2001). Quality indicators for teacher training in Canada. Quebec City.