دوره و شماره: دوره 8، شماره 24، بهمن 1397، صفحه 7-262 
تحلیل بعدیت، اثر متن، تأثیر و کارکرد افتراقی سؤال در آزمون‌های مبتنی بر متن

صفحه 27-55

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ ابراهیم خدایی؛ ولی الله فرزاد؛ علی مقدم‌زاده؛ مسعود کبیری


ادراک سودمندی تکالیف آمار: مطالعه کیفی یک ناهمسویی

صفحه 85-144

الهه حجازی؛ ولی الله فرزاد؛ ناهید صادقی؛ میثم شیرزادی فرد


طراحی سیستم انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی

صفحه 175-205

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ مرتضی طاهری؛ مهدی مبینی