طراحی سیستم انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از موضوعات کلیدی در خصوص برنامه‌های پرورش اعضای هیئت علمی، انتقال یادگیری این برنامه‌ها یعنی کاربرد عملی آموخته‌ها توسط اعضای هیئت علمی در محیط دانشگاه و فعالیت‌های حرفه‌ای است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد نظریه زمینه‌ای با 32 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهر قم، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته صورت گرفت و شرایط زمینه‌ای، عوامل علّی و میانجی، راهبردها و پیامدهای فرایند انتقال یادگیری در برنامه‌های پرورش هیئت علمی بررسی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد انگیزش انتقال، حرفه‌گرایی به‌عنوان عوامل علّی، بین‌المللی شدن آموزش عالی، فرهنگ دانشگاهی یادگیرنده، جو حمایتی، پویایی برنامه درسی دانشگاه در چهارچوب شرایط زمینه‌ای، کیفیت و انتظارات دانشجویان، نیازهای اعضای هیئت علمی، آمادگی برای یادگیری به‌عنوان عوامل میانجی بر انتقال یادگیری تأثیر می‌گذارند. شایستگی مدرسان و ارائه‌دهندگان، ارتقای سطح آزادی علمی در سطح دانشگاه‌ها، طراحی برنامه‌ها مبتنی بر مشارکت اعضای هیئت علمی، ارتقای کیفیت و کاربردی بودن محتوای برنامه‌ها و جامعه‌پذیری اعضای هیئت علمی، راهبردهای مؤثر بر انتقال یادگیری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Learning Transfer System of Faculty Development Programs

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbaspour 1
  • Hamid Rahimian 1
  • Morteza Taheri 2
  • Mehdi Mobini 3
چکیده [English]

One of the key issues of faculty development programs is the transfer of learning, which refers to putting in practice the lessons learned by faculty members in the university environment and carrying out professional activities. In this qualitative research, grounded theory was adopted as the research strategy and the data were gathered through conducting semi-structured interviews with 32 faculty members across Qom universities. Then, contextual conditions, causal and intervening variables, strategies and outcomes of the learning transfer process in the faculty development program were examined thereof. The findings of the study indicated that the motivation of transfer and professionalism were categorized as causal conditions. Besides, it was found that the internationalization of higher education, the learners’ academic culture, supportive climate and dynamics of the university curriculum were included in the contextual conditions. Finally, it was indicated that the quality and expectations of the students, the demands of faculty members and readiness for learning were among intervening conditions that affected the learning transfer process. The competency of instructors, improvement of level of academic freedom at universities, designing programs based on the faculty members’ participation, improving the quality and applicability of the content of the programs and the faculty members' socialization were effective strategies on the transfer of learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • faculty development program
  • learning transfer
  • grounded theory
اجتهادی، مصطفی؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش و شفیع‌زاده، حمید (1390). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بهسازی اعضای هیئت علمی به‌منظور ارائه یک مدل مفهومی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 4 (62)، 21-46.
اسماعیلی، آمنه؛ طاهری، مرتضی و یونسی، جلیل (1393). تسهیل انتقال یادگیری از مسیر حرفه‌‌ای‌گرایی: بررسی اثر حمایت همکاران و مدیر. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 1(1)، 31 -45.
بذرافکن، لیلا؛ امینی، میترا؛ لطفی، فرهاد و جلالی، زهرا (1391). بررسی خودسنجی رعایت اخلاق حرفه‌ای در بین اساتید بالینی دانشکده پزشکی شیراز. مجله پزشکی هرمزگان، 16 (5)، 387 – 394.
حسینی، سیدمحمود (1376). راهبردها و روش‌های ارتقا و توسعه قابلیت‌ها و مهارت‌های اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
حجازی، یوسف و رستمی، فرحناز (1389). بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-41 (3)، 347-358.
سرکارآرانی، محمدرضا (1388). خود نوسازی حرفه‌ای اعضای هیئت علمی، مطالعه‌ای تطبیقی برای ارائه الگوی اثربخش. رویکردها و چشم‌اندازهای نو در آموزش عالی. به اهتمام محمد یمنی‌دوزی سرخابی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
شاه‌پسند، محمدرضا؛ حجازی، یوسف؛ رضوانفر، احمد و صائبی، محمد (1386). بررسی و تعیین سطح توسعه حرفه‌ای مربیان مراکز و مجتمع‌های آموزش وزارت جهاد کشاورزی. پژوهش و سازندگی، 20 (74)، 172-184.
شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی (1390). آئین‌نامه طرح دانش‌افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها. مصوب جلسه 231 مورخ 25/11/1390 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی. تهران. دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی.
فراستخواه، مقصود (1388). دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت. تهران: انتشارات آگاه.
محب‌زادگان، یوسف؛ پرداختچی، محمدحسن؛ قهرمانی، محمد و فراستخواه، مقصود (1392). تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزیدر آموزش عالی، ۱۹ (۴)، 1-25.
کریمیان، زهرا و ابوالقاسمی، محمود (1391). آموزش و بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی – نگاهی به گذشته، چشم‌اندازی از فردا. نامه آموزش عالی، 5 (17)، 49-76.
نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و پورکریمی، جواد (1387). ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 5 (2)، 101-121.
 
Abdullah, D. N. M. A. & Suring, J. C. (2011). The relationship between motivation to transfer, training design, transfer climate and transfer of training. In International Conference on E-business, Management and Economics, Dubai, United Arab Emirates.
Aggarwal, N. (2013). Faculty development in a flexible learning context. Procedia-Social and Behavioral Sciences93 (6), 1329-1332.
Aleixo, A. M.; Leal, S. & Azeiteiro, U. M. (2016). Conceptualizations of sustainability in Portuguese higher education: roles, barriers and challenges toward sustainability. Journal of Cleaner Production. doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.010.
Antos, M. & Bruening, T. H. (2006). A model hypothesizing the effect of leadership style on the transfer of training. Journal of Leadership Education, 5(3), 31-52.
Berbano, E. P. Browning, R. Pangaro, L. & Jackson, J. L. (2006). The impact of the Stanford Faculty Development Program on ambulatory teaching behavior. Journal of general internal medicine21(5), 430-434.
Baldwin, T. T. & Ford, J. K. (1988). Transfer of training: A review and directions for future research. Personnel psychology41(1), 63-105.
Banerjee P. Gupta R. Bates R. (2016). Influence of organizational learning culture on knowledge worker’s motivation to transfer training: testing moderating effects of learning transfer climate. Current Psychology. 1–12. 10.1007/s12144-016-9449-8.
Bates, R. & Khasawneh, S. (2005). Organizational learning culture, learning transfer climate and perceived innovation in Jordanian organizations. International journal of training and development9(2), 96-109.
Benander, R. & Lightner, R. (2005). Promoting transfer of learning: Connecting general education courses. The Journal of General Education54 (3), 199-208.
Boyce, E. G.; Burkiewicz, J. S.; Haase, M. R.; MacLaughlin, E. J.; Segal, A. R.; Chung, E. P. ... et al (2009). Essential components of a faculty development program for pharmacy practice faculty. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy29 (1), 127-127.
Broad, M. L. & Newstrom, J. W. (١٩٩٢). Transfer of training:  Action-packed strategies to ensure high payoff from training investments. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
Buckenmeyer, J.; Hixon, E.; Barczyk, C. & Feldman, L. (2013). Does Participation in a Faculty Distance Education Mentoring Program Comprehensively Improve Teaching Methods? International Journal on E-Learning, 12 (2), 139-152.
Burke, L. A. & Hutchins, H. M. (2008). A study of best practices in training transfer and proposed model of transfer. Human Resource Development Quarterly19 (2), 107-128.
Cain, T. R. (2014). Assessment and Academic Freedom: In Concert, Not Conflict. Occasional Paper# 22. National Institute for Learning Outcomes Assessment.
Caffarella, R. S. (2002). Planning Programs for Adult Learners: A Practical Guide for Educators, Trainers, and Staff Developers. The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. Jossey-Bass/Pfeiffer.
Chang, J. C. & Chiang, T. C. (2013). The impact of learner characteristics on transfer of training. Journal of Information Technology & Application in Education, 3, 16-22.
Cilliers, F. J. & Tekian, A. (2016). Effective Faculty Development in an Institutional Context: Designing for Transfer. Journal of Graduate Medical Education, 8 (2), 145-149.
Cornford, I. R. (2002). Learning-to-learn strategies as a basis for effective lifelong learning. International Journal of Lifelong Education21 (4), 357-368.
Davis, B. P. Clevenger, C. K. Posnock, S. Robertson, B. D. & Ander, D. S. (2015). Teaching the teachers: Faculty development in inter-professional education. Applied Nursing Research28 (1), 31-35.
Eraut, M. (2004). The practice of reflection. Learning in Health & Social Care, 3 (2), 47 – 52.
Everett, D. R. (2009). Factors That Influence Transfer of Learning from the Online Environment. Information Systems Education Journal8 (4), 3-13.
Facteau, J. D.; Dobbins, G. H.; Russell, J. E.; Ladd, R. T. & Kudisch, J. D. (1995). The influence of general perceptions of the training environment on pretraining motivation and perceived training transfer. Journal of Management21 (1), 1-25.
Fessel, S. (2006). The impact of academic freedom policies on critical thinking instruction. Insight: A Collection of Faculty Scholarship, 1, 51-58.
Furuya, N.; Stevens, M. J.; Bird, A.; Oddou, G. & Mendenhall, M. (2009). Managing the learning and transfer of global management competence: Antecedents and outcomes of Japanese repatriation effectiveness. Journal of International Business Studies40 (2), 200-215.
Hendricson, W. D.; Anderson, E.; Andrieu, S. C.; Chadwick, D. G.; Cole, J. R.; George, M. C. ... et al (2007). Does faculty development enhance teaching effectiveness? Journal of Dental Education71 (12), 1513-1533.
Jibeen, T. & Khan, M. A. (2015). Internationalization of Higher Education: Potential Benefits and Costs. International Journal of Evaluation & Research in Education4 (4), 196-199.
Keith, N.; Richter, T. & Naumann, J. (2010). Active/exploratory training promotes transfer even in learners with low motivation and cognitive ability. Applied Psychology59 (1), 97-123.
Kim, D. H.; Yoon, H. B.; Sung, M.; Yoo, D. M.; Hwang, J.; Kim, E. J. ... et al (2015). Evaluation of an international faculty development program for developing countries in Asia: the Seoul Intensive Course for Medical Educators. BMC Medical Education15 (1), 224.
Kontoghiorghes, C. (2002). Predicting motivation to learn and motivation to transfer learning back to the job in a service organization: A new systemic model for training effectiveness. Performance Improvement Quarterly15 (3), 114-129.
Kirwan, Cyril & Birchall, David (2006). Transfer of learning from management development programmes: testing the Holton model. International Journal of Training & Development10 (4), 252-268.
Latygovskaya, T.; Bukharina, Z. & Chubik, A. (2015). Professionalism as a Generalized Typical Model of a Professional in the Higher Education System. Procedia-Social & Behavioral Sciences206 (8), 374-377.
Levine-Sauberman, M. H. (2015). A case study of faculty development in a community college's teaching and learning center. Northeastern University.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Mills, J.; Bonner, A., & Francis, K. (2006). The development of constructivist grounded theory. International Journal of Qualitative Methods5 (1), Article 3. Retrieved [date] from http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/5_1/html/mills.htm.
Mok, K. H. & Jiang, J. (2017). Massification of higher education and challenges for graduate employment and social mobility: East Asian experiences and sociological reflections. International Journal of Educational Development. doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.02.003
Ong, V. Y. S. (2012). Complexities of multiple paradigms in higher education leadership today. Journal of Global Management4 (1), 91-100.
Phuong, T. T. & McLean, G. N. (2016). The experiences of Vietnamese university faculty in relation to their faculty development. Asia Pacific Education Review17 (4), 599-608.
Plack, M. M.; Goldman, E. F.; Wesner, M.; Manikoth, N. & Haywood, Y. (2015). How learning transfers: a study of how graduates of a faculty education fellowship influenced the behaviors and practices of their peers and organizations. Academic Medicine90 (3), 372-378.
 
Plank, K. M. & Kalish, A. (2010). Program assessment for faculty development. A guide to faculty development, 135 – 149.
Prebble, T.; Hargraves, H.; Leach, L.; Naidoo, K.; Suddaby, G. & Zepke, N. (2005). Impact of student support services and academic development programmes on student outcomes in undergraduate tertiary study: A synthesis of the research. New Zealand: Ministry of Education. Retrieved from http://www.minedu.govt.nz/goto/UgradStudOutcomesRpt.
Quitan, N. G. (2016). Internationalization in Higher Education through Faculty Diversification. American Journal of Educational Research4 (9), 674-680.
Rock, K. Z. (2014). Transferring learning from faculty development to the classroom. Journal of Nursing Education53 (12), 678-684.
Renta-Davids, A. I.; Jiménez-González, J. M.; Fandos-Garrido, M. & González-Soto, Á. P. (2014). Transfer of learning: Motivation, training design and learning-conducive work effects. European Journal of Training & Development38 (8), 728-744.
Santos, A. and Stuart, M. (2003). Employee perceptions and their influence on training effectiveness. Human Resource Management Journal, 13 (1), 27.
Saroyan, A. & Trigwell, K. (2015). Higher education teachers’ professional learning: Process and outcome. Studies in Educational Evaluation40 (46), 92-101.
Schneider, K.; Pältz, M. & Stauche, H. (2014). Transfer of learning in organizations. Springer International Publishing. Doi: 10.1007/978-3-319-02093-8.
Schwartz, D.; Bransford, J., & Sears, D. (2005). Efficiency and innovation in transfer. In J. Mestre (Ed.), Transfer of learning from a modern multidisciplinary perspective (pp. 1-51). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Sibthorp, J.; Furman, N.; Paisley, K.; Gookin, J. & Schumann, S. (2011). Mechanisms of learning transfer in adventure education: Qualitative results from the NOLS transfer survey. Journal of Experiential Education34 (2), 109-126.
Singh, T.; De Grave, W.; Ganjiwale, J.; Muijtjens, A. & van der Vleuten, C. (2014). Paying attention to intention to transfer in faculty development using the theory of planned behavior. American Journal of Educational Research2 (6), 361-365.
Solga, Marc Von (2011). Förderung von Lerntransfer: Instrumente, Konzepte, Beispiele. Editors Jurij Ryschka, Marc Solga, Axel Mattenklott.
Steinert, Y. (2014). Faculty development: Future directions. In Faculty Development in the Health Professions (pp. 421-442). Springer Netherlands.
Steinert, Y.; Mann, K.; Centeno, A.; Dolmans, D.; Spencer, J.; Gelula, M. & Prideaux, D. (2006). A systematic review of faculty development initiatives designed to improve teaching effectiveness in medical education: BEME Guide No. 8. Medical Teacher28 (6), 497-526.
Steinert, Y.; Macdonald, M. E.; Boillat, M.; Elizov, M.; Meterissian, S.; Razack, S.; Ouellet, M. N. & McLeod, P. J. (2010). Faculty and student support: Faculty development: If you build it, they will come. Medical Education, 44 (9), 900–907.
Subedi, B. S. (2004). Emerging Trends of Research on Transfer of Learning. International Education Journal5 (4), 591-599.
Taylor, P. J. Russ-Eft, D. F. & Chan, D. W. L. (2005). A meta-analytic review of behavior modeling training. Journal of Applied Psychology, 90 (4), 692–709.
Taylor, M. C.; Ayala, G. E. & Pinsent‐Johnson, C. (2009). Understanding learning transfer in employment preparation programmes for adults with low skills. Journal of Vocational Education & Training61 (1), 1-13.
Tennill, M. M. (2011). Five-year follow-up evaluation of a faculty development program: A qualitative study. University of Missouri-Saint Louis.
Wadhwa, Anupma; Lopamudra, Das & Savithiri Ratnapalan (2014). Faculty development effectiveness: insights from a program evaluation. Journal of Biomedical Education, (2014). http://dx.doi.org/10.1155/2014/286081.
Walder, A. M. (2017). Pedagogical Innovation in Canadian higher education: Professors’ perspectives on its effects on teaching and learning. Studies in Educational Evaluation, 54, 71-82.
Weber, K. E. (2013). An analysis of faculty development levels of use outcomes at one higher education institution. Doctoral dissertation, University of Dayton.
Winzer, Margret & Grigg, Nancy (1992). Educational Psychology. Pearson Education Imports.
Yadav, A. K. & Choudhary, S. (2016). Faculty perception of medical council of India basic course workshop in medical education technologies as faculty development programme. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology5 (3), 846-849.
Yelon, S. L.; Sheppard, L.; Sleight, D. A., & Ford, J. K. (2004). Intention to transfer: How do autonomous professionals become motivated to use new ideas? Performance Improvement Quarterly, 17 (2), 82-103. doi.org/10.1111/j.1937-8327.2004.tb00309.x