شناسایی مؤلفه‌های اخلاق ارزشیابی در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و میزان کاربست آن از منظر دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های اخلاق ارزشیابی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و بررسی میزان کاربست آن از دیدگاه دانشجویان بود. روش پژوهش، رویکرد ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. مرحله اول کیفی و مرحله دوم کمّی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و جامعه آماری بخش کمّی، دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی این دانشگاه به تعداد 6065 نفر بود که با نمونه‌گیری هدفمند با 16 عضو هیئت علمی مصاحبه شد و 362 نفر از دانشجویان نیز با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختارمند و ابزار بخش کمّی، پرسشنامه اخلاق ارزشیابی محقق‌ساخته شامل 34 گویه بود. برای تحلیل یافته‌ها از تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی و آزمون t تک‌نمونه‌ای و t مستقل برای بخش کمّی استفاده شد.یافته‌های کیفی شامل 6 مؤلفه که به‌عنوان مؤلفه‌های اخلاق ارزشیابی شناسایی شد. نتایج کمّی نشان داد، میزان کاربست مؤلفه ارتباطات مؤثر در ارزشیابی مطلوب و مؤلفه‌های «سوگیری نکردن در ارزشیابی، ملاحظات اخلاقی در ارزشیابی و پایایی و روایی ابزارهای ارزشیابی» از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد کمتر از میانگین مفروض گزارش شدند. همچنین از دیدگاه دانشجویان کارشناسی مؤلفه‌های: ارزشیابی به‌مثابه یادگیری، ارزشیابی اصولی و صحیح، ارتباطات علمی مؤثر در ارزشیابی مطلوب گزارش شدند. بررسی تفاوت میزان کاربست مؤلفه‌های اخلاق ارزشیابی بین دانشجویان دختر و پسر نشان‌دهنده آن است که در مؤلفه‌های سوگیری نکردن در ارزشیابی، ارتباطات علمی مؤثر در ارزشیابی و پایایی و روایی ابزارهای ارزشیابی تفاوت معنی‌داری وجود دارد و در سایر مؤلفه‌ها تفاوتی دیده نشد. نظام اخلاقی در آموزش عالی به‌ویژه در ارزشیابی دانشجویان، منعکس‌کننده رفتارهای حرفه‌ای و تعهد اخلاقی استادان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Components of Ethics of Evaluation in Higher Education from the Faculty Members’ Viewpoints and Its Application from Students' Perspectives

نویسندگان [English]

  • Majid Naeini 1
  • Behboud Yarigholi 2
  • Abolfazl Ghasemzadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

The aim of the present study was to identify the components of ethics of evaluation in higher education from the faculty members’ viewpoints and its application from students' perspectives. A mixed-method (sequential exploratory) approach focusing on qualitative and quantitative methods was used in the research. The research was conducted in a descriptive-survey design.  The participants of the qualitative section were composed of faculty members of Azarbaijan Shahid Madani University and the statistical population of the quantitative section was consisted of MA/MSc and BA/BSc students of Azarbaijan Shahid Madani University (N=6065). Accordingly, 16 faculty members were selected and interviewed via the purposive sampling method. In addition, 362 Students were selected using the proportionate stratified random sampling method. The tool used for the qualitative section was semi-structured interviews technique and the quantitative tools were a Researcher-Made Ethics of Evaluation, which was composed of 34 items. Regarding the data analysis, it was tried to make use of qualitative content analysis (conventional type) for qualitative section and one-sample T-test and Independent T-test were used for the quantitative section. The qualitative findings were categorized into 6 components identified as ethics of evaluation. The quantitative results showed that the application of the component of effective communication in favorable evaluation as well as components of unbiased evaluation, ethical considerations in evaluation and reliability and validity of evaluation instruments were rated lower than the hypothetical mean from MA/MSc students’ viewpoint. Moreover, given the BA/BSc students’ perspective, the components of evaluation as learning, principled and correct evaluation and effective scientific communications in the favorable evaluation were reported. Regarding the difference in the application of components of ethics of evaluation between female and male students, the results indicated that there was a significant difference in such components as unbiased evaluation, effective scientific communications, and the reliability and validity of the evaluation instruments but no difference was observed in other components. The ethical system in higher education, especially in student’s evaluation, reflected professional-scientific behaviors and the sense of ethical commitment on the part of professors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics of evaluation
  • Higher Education
  • faculty members
  • students
خلاقی، فائزه؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ خوشگام، معصومه و محبی، نوشین (1390). ارزشیابی کیفیت برنامه‌های آموزشی در آموزش عالی با استفاده از الگوی CIPP. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (5)، 621-629.
امراهی، اکبر؛ سلطانزاده، وحید و اسم‌حسینی، غلامرضا (1393). وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۷ (۴)، ۲۳۵-۲۴۰.
امین‌خندقی، مقصود و بهمن‌آبادی، سمیه (1391). اخلاق در ارزشیابی: ارائه چارچوبی مفهومی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 8 (3)، 6-81.
حجازی، علی؛ برزگر، عبدالله و هدایتی، مهتاب (1393). ویژگی‌ها و الزامات اخلاقی ارزشیابی دانشجویان. اولین همایش کشوری روش‌های یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاه.
خنیفر، حسین؛ بزاز، زینب و مولوی، زینب (1394). فلسفه اخلاق در علم مدیریت. فصلنامه مدیریت اسلامی، 23 (1)، 158- 137.
رضایی، علی‌اکبر و سیف، علی‌اکبر (1385). تأثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگی‌های شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی دانش آموزان. نوآوری‌های آموزشی، 5 (18)، 11-40.
سراجی، فرهاد؛ معروفی، یحیی و رازقی، طاهره (1393). شناسایی چالش‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 4 (5)، 33 – 54.
سلاجقه، آزیتا و صفری، ثنا (1394). رابطه اخلاق حرفه‌ای با عملکرد استادان دانشگاه. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 10 (3)، 103-110.
شهرآبادی، عفت؛ رضائیان، محسن و حقدوست، علی‌اکبر (1392). پیش‌بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. گام های توسعه در آموزش پزشکی، ۱۰ (۴)، ۴۸۵-۴۹۳.
طباطبائی، سیدمحمود (1391). چالش‌‌های اخلاقی در شیوه‌‌های متداول و نوین آموزشی و ارزشیابی. نشریه اخلاق و تاریخ پزشکی، 5 (9)، 0-85.
فرانکینا، ویلیام (1973). فلسفه اخلاق؛ ترجمه هادى صادقى (1376). قم: مؤسسه فرهنگى طه.
کارشکی، حسین؛ بهمن‌آبادی، سمیه و بلوچ‌زاده، فاطمه (1392). تعیین نقش اهداف پیشرفت در میانجی‌گری رابطه ساختار ارزشیابی کلاسی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان: یک مطالعه توصیفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13 (2)، 123-133.
کمیلی، غلامرضا و رضایی، قربانعلی (1381). نحوه ارزشیابی توسط اعضای هیئت علمی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1 (4)، 52-57.
مصباحی، مریم و عباس‌زاده، عباس (1392). الگوی سیستمی اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی). فصلنامه اخلاق زیستی، 3 (10)، 11-34.
مطلبی‌فرد، علیرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و محسن‌زاده، فرشاد (1390). بررسی و شناسایی نشانگرهای حرفه‌ای و اخلاقی در آموزش و تدریس از نقطه نظر دانشجویان کارشناسی ارشد:­ یک مطالعه کیفی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 6 (4)، 1 – 9.
نجفی، حسن؛ ملکی، حسن؛ فرمهینی فراهانی، محسن و جعفری هرندی، رضا (1395). ارزیابی ابعاد اخلاق حرفه‌ای تدریس اعضای هیئت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 9 (21)، 93-102.
یاری‌قلی، بهبود (1393). تجربه دانشجویان از عدالت اساتید: مطالعه پدیدارشناسی. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 7 (4)، 265-272.
 
Abe, T. O. & Isanbor, P. O. (2013).Philosophical Notation of Ethics for Educational Measurement and Evaluation. Researchjournali’s Journal of Business Ethics, 1 (1), 43-52.
Agulana, C. (2011). Ethics and Education. In Uduigwuomen, A. F. & Ogbinaka, K. (Eds) Philosophy of Education: An Analytical Approach, Lagos: JERP Ltd.
Bowen, B. D. (2013). Measuring teacher effectiveness when comparing alternatively and traditionally Licensed high school technology education teachers in North Carolina. Journal of Technology Education, 25 (1), 80-98.
Gilborn, D. & Kirton, A. (2000). White heat: Racism, underachievement and white working- class boys. Int J Inclusive Educ., 4 (4), 271-288.
Green, Susan K.; Johnson, Robert L.; Kim, Do-Hong; Pope, Nakia S. (2007). Ethics in classroom assessment practices issues and attitudes. Teaching & Teacher Education:  An International Journal of Research & Studies, 23 (3), 45-64.
Hooper, S. (2005). Addressing Ethical Issues in Higher Education: A Practical Guide. Institute of Business Ethics, UK.
Ibeh, A. E. & Abe, T. O (2006). Sustaining Curriculum Implementation in Nigeria Schools through Regular Evaluation. Ikere Journal of Education, 8 (1), 10-19.
International Program for Development Evaluation Training (2007). Evaluation Ethics, Politics, Standards, and Guiding Principles. http://www.dmeforpeace.org/ sites/ default/files/M14_NA.pdf
Murray, H.; Gillese, E.; Lennon, M.; Mercer, P. & Robinson, M. (2007). Ethical Principles in university Teaching, university of Manitoba. Societe for Teaching and Learning in Higher Education. https://www.stlhe.ca/awards/3m-national-teaching-fellowships/ initiatives/ethical-principles-in-university-teaching.
Neale, Jenny (2010). Guidelines for the Ethical Conduct of Evaluations. Australasian Evaluation Society. https://www.aes.asn.au/images/stories/files /About /Documents %20-%20 ongoing/ AES%20Guidlines10.pdf
Johnson, Robert L.; Green, Susan k.; Kim, Do-Hong & Pope, Nakia S. (2008). Educational Leaders perceptions Evaluation. American Journal of Evaluation, 29 (4), 520-530.
Schmeiser, Cynthia B. (1995). Ethics in Assessment. Eric Digest. https://www.ericdigests.org /1996-3/in.htm
 
Trumpower, D. L.; Sharara, H. & Goldsmith, T. E. (2010). Specificity of Structural Assessment of Knowledge. Journal of Technology, Learning, & Assessment, 8 (5), 74-92.
Wishnia, G. S.; Yancy, P.; Silva, J. & Kern-Manwaring, N. (2002). Evaluation by exception for nursing students. J Nurs Educ, 41 (11), 495-497.