مقایسه رویکردهای مطالعه، هدف‌های پیشرفت و صفات شخصیت پذیرفته‌شدگان و پذیرفته‌نشدگان در آزمون کارشناسی ارشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان-تبریز

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان-تبریز

10.22034/emes.2019.37150

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، مقایسه رویکردهای مطالعه، هدف‌های پیشرفت و صفات شخصیت پذیرفته‌شدگان و پذیرفته‌نشدگان در آزمون کارشناسی ارشد بود. نمونهپژوهش، 260 نفر از دانشجویان دانشگاه رازی شامل 130 دانشجوی پذیرفته شده و 130 دانشجوی پذیرفته نشده در آزمون ارشد بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تجدیدنظر شده دوعاملی فرایند مطالعه (بیگز، کمبر و لانگ، 2001)، پرسشنامه هدف‌های پیشرفت (الیوت و مک‌گرگور، 2001) و سیاهه پنج عامل بزرگ شخصیت (جان، دوناهو و کنتل، 1991).روشتحلیلداده­ها تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل تشخیص بود. بر اساس یافته‌ها در رویکردهای مطالعه، هدف‌های پیشرفت و صفات شخصیت، تفاوت‌های مهمی بین پذیرفته‌شدگان و پذیرفته‌نشدگان وجود دارد. نتایج تحلیل تشخیص نیز نشان داد که می‌توان با ضریب اطمینان 3/77 پذیرفته‌شدگان و پذیرفته‌نشدگان در آزمون ارشد را بر اساس این سه متغیر پیش‌بینی کرد. بر اساس نتایج پژوهش می‌توان گفت دانشجویانی که کمتر از رویکرد سطحی مطالعه استفاده کرده و هدف‌های پیشرفتشان مهارتی- اجتنابی، عملکردی- اجتنابی، و عملکردی- گرایشی نبوده و صفات شخصیتی وظیفه‌شناسی و گشودگی نسبت به تجربه در آنان بالا و صفت روان‌رنجورخویی در آنها پایین باشد بیشتر احتمال دارد که در آزمون کارشناسی ارشد موفق شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Study Approaches, Achievement Goals and Personality Traits between Who Were Accepted and not Accepted in Master Test

نویسندگان [English]

  • Isa Barghi 1
  • Sadegh sayadi 2
  • Moslem amiri 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare approaches, achievement goals and personality traits between accepted and not accepted students in master test. The sample consisted of 260 Razi University students that included 130 accepted and 130 not accepted students in Master test. Revised Study Process Questionnaire (Biggs, Kember, & Leung, 2001), Achievement Goals questionnaire (Elliot & McGregor, 2001) and Big Five Inventory (John, Donahue & Kentle, 1991). Data analysis methods were multivariate analysis of variance and discriminant analysis. The results showed there are significant differences between study approaches, achievementgoals and personality traits of accepted and not accepted students. As well as discriminant analysis showed that according to these three variables, the accepted and not accepted students of master test can be predicted with a confidence coefficient of 77.37. According to present study results, it can be stated that students who do not use surface study approach and do not have mastery-avoidance, performance-avoidance and performance-approach achievement goals, and have high conscientiousness and openness to experience and low neuroticism are more likely to succeed in master test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Study approaches
  • Achievement goals
  • Personality traits
  • Master test
حیدری، محمود (1389). بررسی جایگاه خودناتوان‌سازی در مدل ساختاری پیش‌بینی موفقیت تحصیلی. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
خادمی، محسن و نوشادی، ناصر (1385). بررسی رابطه جهت‌گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره پیش‌‎دانشگاهی شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 25 (4)، (ویژه‌نامه علوم تربیتی)، 63 – 78.
خدایی، ابراهیم (1388). بررسی عوامل مؤثر بر قبولی در کارشناسی ارشد. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 54، 19- 34.
خرمایی، فرهاد و خیر، محمد (1385). بررسی مدل علی ویژگی‌های شخصیتی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و سبک‌های شناختی. مجموعه مقالات دومین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران: صص 32-36.
رودباری، زینب و حسینچاری، مسعود (1388). بررسی نقش واسطه‌گری سبک‌های یادگیری در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و  پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی. دوماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه شاهد، 16 (39)، 55 – 64.
سامانی، سیامک و لطیفیان، مرتضی (1384). بررسی رابطه خود – مهاری، جمع‌گرایی و ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22 (4)، (ویژه‌نامه علوم تربیتی)، 33 – 47.
سیف، علی‌اکبر و فتح‌آبادی، جلیل (1387)؛ رویکردهای مطالعه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی، جنسیت و مدت تحصیل  دانشجویان در دانشگاه. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار. 15 (33)، 29 – 40.
شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی اله و دانشورپور، زهره (1385). رابطه سبک‌های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی. تازه‌های علوم شناختی، 30، 44 – 52.
شکری، امید؛ دانشورپور، زهره و عسکری، اعظم (1387). تفاوت‌های جنسیتی در عملکرد تحصیلی: نقش صفات شخصیت. مجله علوم رفتاری، 2 (2)، 127 – 141.
شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ نقش، زهرا؛ غنایی، زیبا؛ دانشورپور، زهره و مولایی، محمد (1386). صفات شخصیت، استرس و عملکرد تحصیلی. مطالعات روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا، 3 (3)، 25 – 48.
شکری، امید؛ کدیور، پروین و دانشورپور، زهره (1386). تفاوت‌های جنسیتی در بهزیستی ذهنی: نقش صفات شخصیت. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار سابق )، 13 (3)، 280- 289.
عاشوری، محمد؛ پورمحمدرضای تجریشی، معصومه؛ جلیل آبکنار، سیده سمیه؛ عاشوری، جمال و موسوی خطاط، سید محمد (1390). بررسی ارتباط صفات شخصیت، راهبردهای مدیریت منابع و راهبردهای انگیزشی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی. مجله مطالعات ناتوانی، ١ (١)، 1- 14.
مشتاقی، سعید (1391)؛ پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف پیشرفت. فصلنامه راهبردهای آموزش، 5 (2)، 89 – 94.
مقیمیان، مریم و کریمی، طیبه (1391). ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری. نشریه پرستاری ایران، ٢٥ (75)، 9 – 20.
مهدی‌نژاد، ولی و اسماعیلی، رقیه (1394). انواع رویکردهای دانشجویان به یادگیری؛ سطحی، استراتژیک و عمیق. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8 (2)، 83 – 89.
نورعلی، زهره و عابدین، علیرضا (1390). مقایسه متغیرهای هوش هیجانی و راهبردهای مقابله‌ای در موفقیت و عدم موفقیت در آزمون سراسری.  مطالعات روانشناسی تربیتی، 7 (11)، 109 – 124.
 
Asikainen, H. & Gijbels, D. (2017). Do Students Develop Towards More Deep Approaches to Learning During Studies? A Systematic Review on the Development of Students’Deep and Surface Approaches to Learning in Higher Education. Educ Psychol Rev, DOI 10.1007/s10648-017-9406-6.
Ames, C. (1992). Class rooms: Goals, structure and student’s motivation. Journal of      Educational Psychology, 84 (3), 261-271.
Barzegar, M. (2012). The Relationship between Goal Orientation and Academic Achievement- The Mediation Role of Self Regulated Learning Strategies- A Path Analysis. International Conference on Management, Humanity and Economics (ICMHE'2012) August 11-12, 2012 Phuket (Thailand).
Biggs, J. B.; Kember, D. & Leung, D. Y. P. (2001). The Revised Two Factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F. British Journal of Educational Psychology, 71, 133-149.
Bouffard, T. (1998).A Developmental Study of the Relation between Combined Learning and Performance Goals and Students’ Self-Regulated Learning. British Journal of Educational Psychology, 68, 309-319.
Byrne, M. & Flood, B. (2008). Examining the relationships among background variables and academic performance of first year accounting students at an Irish university. Journal of               Accounting Education, 26, 202-212.
Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2003). Personality predicts academic performance: evidence from two longitudinal university samples. Journal of Research in Personality, 17, 237–250.
Conard, M. A. (2006). Aptitude is not enough: How personality and behavior predict academic performance. Journal of Research in Personality, 40, 339–346.
DeFruyt, F. & Mervielde, I. (1996).Personality and interests as predictors of educational streaming and achievement. European Journal of Personality, 10, 405-425.
Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic Personality and Individual Differencies, Journal of Personality Disorders 13, 861-865.
Diseth, A. (2003). Personality and approaches to learning as predictors of academic achievement. European Journal of Personality, 17 (2),143 - 155.
Diseth, A. & Kobbeltvedt, T. (2010).A mediation analysis of achievement motives, goals, learning strategies and academic achievement. British Journal of Educational psychology, 80.
Dolmans, H. J. M.; Loyens, S. M. M.; Marcq, H. & Gijbels, D. (2016). Deep and surface learning in problem-based learning: a review of the literature. Adv in Health Sci Educ, 21, 1087–1112, DOI 10.1007/s10459-015-9645-6.
Duff, A.; Boyle, E.; Dunleavy, K. & Fergusen, J. (2004). The relationship between personalities, approaches to learning, and academic performance. Journal of Personality & Individual Differences, 36, 1970-1920.
Dupeyrat, C. & Marine, C. (2005). Implicit Theories of Intelligence, Goal Orientation, Cognitive Engagement, and Achievement: A Test of Dweck’s Model with Returning to School Adults”; Journal of Contemporary Educational Psychology, 30, 43-59.
Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Journal of Educational Psychologist, 34, 169–189.
Elliot, A. J. & Church, M. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Educational Psychologist, 12, 218-232.
Elliot, A. J. & McGregor, H. A. (2001). A 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality & Social Psychology, 80, 501-519.
Entwistle, N. (1988). Motivational factors in students approaches to learning. In R. R. Schmeck (Ed.). Learning Strategies & Learning Styles. New York: Plenum Press, 21 – 25.
Entwistle, N. J. & Entwistle, D. (1970). The relationships between personality, study methods and academic performance. British Journal of Educational Psychology, 40 (2), 132-143. http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8279.1970.tb02113.x
Entwistle, N.; Tait, H. & McCune, V. (2000). Patterns of response to an approaches to studying inventory across contrasting groups and contexts. European Journal of Psychology of Education, 1, 33-48.
Furnham, A. & Chamorro-Premuzic, T. (2004). Personality and intelligence as predictors of statistics examination grades. Personality & Individual Differences, 37, 943–955.
Furnham, A.; Chamorro-Premuzic, T. & McDougall, F. (2003). Personality, cognitive ability, and beliefs about intelligence aspredictors of academic performance. Journal of Learning & Individual Differences, 14, 4966.
Goff, M. & Ackerman, P. L. (1992). Personality–intelligence relations: Assessment of typical intellectual engagement. Journal of Educational Psychology, 84, 537–552.
Gibbs, G. (1992) Improving the Quality of Student Learning (Bristol, Technical & Educational Services).
Kaplan, A. & Flum, H. (2010). Achievement goal orientations and identity formation styles. Educational Research Review, 5, 50–67.
Kaplan, A.; Martin, L. & Maehr, L. (2007). The contributions and prospects of goal orientation theory. Educational Psychology Review, 19 (2), 141-184.
Kardum, I. & Krapic, N. (2001) Personality traits, stressful life events, and coping styles inearly adolescence. Journal of Personality & Individual Differences, 30, 503-515.
Korotkove, D. & Hannah, T. E. (2004). The five-factor model of personality: strengths and limitations in predicting health status, sick-role and illness behavior. Personality & Individual Differences, 36 (1), 187-99.
Martin, J. H.; Montgomery, R. L. & Saphian, D. (2006) Persoanlity, achievement test scores, and personality traits revisited. Personality & Individual Differences, 40, 1177-1187.
Marton, F. & Saljo, R. (1976). On qualitative differences in learning, outcome and process. British Journal of Educational Psychology, 46, 4-11.
McCown, W. & Johnson, J. (1991). Personality and chronic procrastination by university students during an academic examination period. Personality & Individual Differences, 12, 413-415.
Middleton, J. A. & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An under explored aspect of goal theory. Journal of Educational Psychology, 89 (4), 710- 718.
Minbashian, A.; Huon, G. F. & Bird, K. D. (2004).Approaches to studying and academic performance in short-essay exams. Journal of Higher Education, 47, 161-176.
Musgrave-Marquart, D.; Bromley, S. P., & Dalley, M. B. (1997). Personality, academic of academic attribution, and substance use as predictor's achievement in college students. Journal of Social Behavior & Personality, 12, 501-511.
Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology theory and research. Journal of Contemporary Educational Psychoogyl, 25 (1), 202-240.
Richardson, J. T. E. (2006). Approaches to studying in undergraduate and postgraduate students. Journal of Studies in Higher Education, 23 (2), 217 - 220.
Rothstein, M. G.; Paunonen, S. V.; Rush, J. C. & King, G. A. (1994). Personality and cognitive ability predictors of performance in graduate business school. Journal of Educational Psychology, 86, 516–530.
Sadler–Smith, E. (1997). Learning style: FrameWorks and instruments. Journal of Educational psychology, 17 (1&2), 51-63. 
Sun, H. & Richardson, J. T. E. (2011). Perceptions of quality and approaches to studying in higher education: a comparative study of Chinese and British postgraduate students at six British business schools. Journal of Higher Education, 63, 299–316.
Svedin, Maria (2016). Do excellent engineer's approch their studies strategically? A quantitative study of students approaches to learning in computer science education. Doctoral Thesis No. 26, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
Tijani, F. Y.; Abimbola, O. G.; Namusoke, J.; Adeyemi, T. S.; Egbekunle, E. A. & Kehinde, E. O. (2016). Comparative Study of Students‘Approaches and Strategies to Learning: Implications for Counselling. European Scientific Journal, 12 (16). 10.19044/esj.2016.v12n16p268
Wolters, J. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal structures and goalorientations topredict students’ motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology, 96, 236–250.
Vrugt, A. & Oort, F. J. (2008). Metacognition, achievement goals, studystrategies and academic achievement: pathways to achievement. Journal of Metacognition Learning,30, 123-146.
Zhang, L. (2003). Does the big five predict learning approaches? Journal of Personality & Individual Differences, 34, 1431-1446.
Zweig, D. & Webester, J. (2004). What are we examining? An examination of the relationship between the big- five personality traits, goal orientation, and performance intention. Journal of Personality & Individual Differences, 36, 1693- 1708.