دوره و شماره: دوره 9، شماره 27، آبان 1398، صفحه 7-233 
سنجش برازش فرد در آزمون ریاضی پایه‌ هشتم مطالعه تیمز 2015

صفحه 41-73

10.22034/emes.2019.37151

پوریا رضاسلطانی؛ ابراهیم خدایی؛ جلیل یونسی؛ امین موسوی؛ علی مقدم زاده


طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دوم

صفحه 129-167

10.22034/emes.2019.37154

اسماعیل اولا؛ نعمت الله ارشدی؛ نعمت الله موسی پور؛ غلامرضا یادگارزاده