دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در مقطع دکتری مدیریت آموزشی از نظر ‏اعضای هیئت علمی و کارفرمایان: پژوهش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

4 کارشناس پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

10.22034/emes.2019.37157

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار مقطع دکتری رشته مدیریت آموزشی اجرا شده است. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل 11 تن از اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاهی از دانشکده‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی شهر تهران (تهران، شهید بهشتی، خوارزمی) و 5 نفر از کارفرمایان (از حوزه‌های بانکداری، صنعت نفت، خودروسازی و صنایع غذایی) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده‌های مورد نیاز از طریق فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته، گردآوری شد و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش 4 حوزه کلی (آموزشی- دانشگاهی، سازمانی- مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی، انسانی، 17 زیرمجموعه و 70 دستاورد یادگیری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Learning Outcomes at the PhD level of Educational Administration, from the Viewpoint of the Faculty Members and Employers: a Qualitative Research

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mirkamali 1
  • Mohammad Reza Keramati 2
  • Mahboubeh Arefi 3
  • Faranak Mokhtarian 4
چکیده [English]

The present research aimed to identify the learning outcomes of the “educational administration” major at the PhD level and also to design a curriculum model accordingly. Participants include 11 faculty members (from the universities of Tehran, Shahid beheshti and kharazmi) and 5 employers. They were selected through purposeful sampling. To gather the data, a questionnaire for a semi-structured interview was designed and used. To analyze the data, the method of content analysis was implemented. The result of the analysis of interviews  showed 4 general fields (academic, organizational- managerial, social- cultural, humanistic), 17  subsets and 70 learning outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PhD of Educational Administration
  • Expected Learning Outcomes
  • Qualitative research
بیگدلی، مژگان؛ کرامتی، محمدرضا و بازرگان، عباس (1391). بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 65، 111-131.
پورجم، محمد؛ محمدی، رضا و قلی‌زاده، آذر (1385). ارزیابی درونی، رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 6 (21)، 13 – 38.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1389). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
سعیدی رضوانی، محمود و بهره‌مند، آزاده (1388). تأملی بر آموزش پذیری مدیریت آموزشی: انتقادها و دیدگاه‌ها. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 10 (3)، 197-212.
شادفر، حوریه؛ لیاقتدار، محمدجواد و شریف، مصطفی (1390). بررسی میزان انطباق برنامه درسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 62، 123-146.
شارع‌پور، محمود؛ صالحی، صادق و فاضلی، محمد (1380). بررسی میزان شایستگی‌های کانونی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و مازندران). نامه علوم اجتماعی، 18، 63-88.
شریف‌زاده، ابوالقاسم و محبوبی، محمدرضا (1390). تحلیل دستاوردهای مورد انتظار از دوره کارآموزی در آموزش کشاورزی: مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2 (42)، 681 – 691.
شمس مورکانی، غلامرضا (1389). مدیریت آموزشی. تهران: آذر، سیمای دانش.
صادقی، ناهید؛ فراهانی، مهدی و کمره‌ای، محمود (1393). نقش شناسایی و افزار دستاوردهای یادگیری در بهبود کیفیت آموزش عالی، مورد پژوهی: آموزش مهندسی برق گرایش قدرت. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 16 (63)، 85- 110.
صالحی عمران، ابراهیم و رحمانی قهدریجانی، الهه (1392). بررسی و شناسایی شایستگی‌ها و مهارت‌های اشتغال‌زای زنان در صنعت (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان). فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 15 (57)، 51-73.
عارفی، محبوبه (1384). ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان، متخصصان و کارفرمایان. مطالعات برنامه درسی، 1، 43 -74.
عارفی، محبوبه (1384). برنامه درسی راهبردی در آموزش عالی. تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد شهید بهشتی.
علیمیرزایی، سعید (1381). آسیب‌شناسی برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های شهر تهران و ارائه راهبردهای کاربردی برای بهبود وضعیت موجود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران.
فتحی‌واجارگاه، کورش؛ موسی‌پور، نعمت‌اله و یادگارزاده، غلامرضا (1393). برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی: مقدمه‌ای بر مفاهیم، دیدگاه‌ها و الگوها. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
فرزانه، محمد؛ زین‌آبادی، حسن‌رضا و دارابی، فاطمه (1396). واکاوی شایستگی‌های دانش‌آموختگان رشته مدیریت آموزشی برای اشتغال در بخش آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان‌های صنعتی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی. 7 (20)، 73- 102.
فیض، مهدی و بهادری‌نژاد، مهدی (1389). الگوی شایستگی حرفه‌ای دانش‌آموختگان دانشکده‌های مهندسی نظام آموزش عالی ایران (مورد پژوهی: دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی شریف). فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 12 (46)، 37- 68.
گروه کارشناسان OECD. رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی. گزارش تطبیقی آخرین نوآوری‌ها در مدیریت آموزشی؛ ترجمه محمدرضا آهنچیان و وجیهه ظهورپرونده (1388). تهران: رشد.
محمدی، مهدی و دیگران (1391). ارائه مدل توضیحی ادراک دانشجویان از کیفیت مسؤولیت های استادان، برنامه درسی و دستاوردهای آنان از تحصیل در دانشگاه. پژوهش های برنامه درسی، انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران، 2 (1)، 153 -181.
موسی‌پور، نعمت‌اله و شعبانی، بختیار (1376). ارزشیابی برنامه درسی مقطع دکتری رشته‌های علوم تربیتی در ایران. مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران. جلد دوم. صص 497-481.
مهـدوی، محمـدنقـی (١٣٧٤). نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، اهمیت کارآموزی در زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت. رهیافت، 10، 10-15.
 
ونگ، زین (1383). آموزش قابلیت محور؛ ترجمه حمیدرضا آراسته. دایره المعارف آموزش عالی. زیر نظر نادرقلی قورچیان، حمیدرضا آراسته، پریوش جعفری (1383). تهران: دانشنامه بزرگ فارسی. صص 85-83.
هدایتی، اکبر؛ ملکی، حسن؛ صادقی، علیرضا و سعدی‌پور، اسماعیل (1394). شایستگی‌های مورد انتظار دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی: یک پژوهش کیفی. نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 10(39)، 51- 71.
هواس‌بیگی، فاطمه (1388). ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تهران.
Allan, J. (1996) Learning outcomes in higher education. Studies in Higher Education, 21(1), 93.
Cheserek, G. J. (2013). Quality management in curriculum development and delivery in African universities: a case study of Moi University, Kenia. http://www.international-deans-course.org/uploads/media/Quality_Management_in_Curriculum_Development_and_Delivery_in_African_Universities_Cheserek_.pdf
College of Education, University of Missouri. https://education.missouri.edu/degree/educational-administration-phd/
Davis, Margery H. (2006). Outcome-Based Education. JVME, 30 (3), 2003 AAVMC
Delware State University. https://www.desu.edu/
Gallavara, G.; Hreinsson, E.;  Kajaste, M.; Lindesjöö, E.; Sølvhjelm, C.; Sørskår, A. K.; SedighZadeh, M. (2007). Learning outcomes: Common framework – different approaches to evaluation learning outcomes in the Nordic countries. Joint Nordic project 2007–2008, by the Nordic Quality Assurance Network for Higher Education (NOQA).
Georgia University
Hardy, L. S. (2005). Linear relationship between campus environment, involvement and educational outcomes at tribally controlled community college, PhD dissertation. University of Memphis. College of Education. Retrieved September 17, 2010 form World Wide Web: Http://proquest.umi.com. 17/9/2010.
Iowa state university, school of education (2005). Ph.D. Program of educational administration, learning outcomes. http://www.education.iastate.edu/graduate/ed-admin/phd/learning-outcomes/
Kennedy, Declan; Hyland, Áine; Ryan, Norma (2012). Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide. Implementing Bologna in your institution.
Lui, Gladie & Shum, Connie (2013). Outcome-based education and student learning in managerial accounting in Hong Kong. Journal of Case Studies in Accreditation and Assessment (JCSAA)
McNeil, John D. (1996). Curriculum a Comprehensive Introduction. 5th edition. United States of America: HarperCollins College Publishers.
Michigan State University. https://elps.edu/academics/education/phd. 2015/8/11
New Orleans Univeristy.http://www.uno.edu/coehd/educational-leadership-counseling-foundations/educational-administration-degree-requirements.aspx
Notre Dame of Marbel University. Philippines. http://www.ndm.edu.ph
Nusche, Deborah (2008). Assessing of learning outcomes in higher education: a comparative review of selected practices. OECD education working paper. No. 15. Ohio State University. http://ehe.osu.edu/downloads/academics/program-sheets/educational-administration-specialization-in-educational-studies-phd.pdf
Pittman, C. J. (2003). A study of the relationship between college student experiences and achievement. Dissertations, Theses, and Masters Projects. Paper 1550154143. https://dx.doi.org/doi:10.25774/w4-m1dm-6578
Seattle College. https://www.seattlecolleges.edu/
Temple University. https://www.temple.edu/
Thorsson, Ingela (2007). Formulating Learning Outcomes. Department for Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) Karolinska Institute, Stockholm, Sweden University of California, Los Angeles (UCLA).
PhD Education Management (Doctorate) (Hong Kong), http://www.phdportal.eu/studies/37356/educationalmanagement.html#tab:contents.25/10/2015
University of Kansas Edwards campus.
University of Peabody Vanderbilt. http://peabody.vanderbilt.edu/departments/lpo/k-12_educational_leadership_and_policy/ 2017/1/24
University of San Diego. www.sandiego.edu
University of Texas. http://eahr.tamu.edu
Williams, J. M. (2007). College Student Experiences Questionnaire Research Program, 47th Annual form of the Association for Institutional Research. Kansas City.
Zain, Shahrom M. D.; Hamidon, Wan; Badaruzzaman, Wan; Atiq, Riza; Rahmat, O. K.; Jaafar, Othman; Ezlin, Noor; Basri, Ahmad & Basri, Hassan (2012). Learning outcome measurement for environmental and sustainable development component in the field of civil engineering. UKM Teaching and learning congress 2011. Social & behavioral Sciences, 60. Pp