ساختار عاملی پرسشنامه سرسختی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی،‌ دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری،‌ دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/emes.2020.38193

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، تعیین عامل‌های پرسشنامه سرسختی تحصیلی در دانشجویان بود. روش پژوهش همبستگی از نوع تحلیل عاملی و جامعه پژوهش شامل همه دانشجویان مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی بود. از بین این دانشجویان تعداد 168 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه تجدید نظر شده سرسختی تحصیلی بنشیک و لوپز (2005) پس از ترجمه و احراز روایی محتوایی، روی دانشجویان اجرا شد. با استفاده از تحلیل عاملی به روش مؤلفه‌های اصلی تعداد 9 عامل به‌عنوان عامل‌های اصلی پرسشنامه مشخص شد و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی عوامل مشخص شده، تأیید شدند. عامل‌های تعیین شده دارای ضریب پایایی از 47/0 تا 87/0 بودند و ضریب آلفای کلی پرسشنامه 81/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که این پرسشنامه از روایی و پایایی مناسب برخوردار است و می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری مناسب در زمینه آموزشی و انگیزشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Structure of Academic Hardiness Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Noorali Farrokhi 1
  • Somaye Bahmanabadi 2
  • Hassan mahmoudian 2
  • Zahra Tabatabaei jebeli 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the factors of academic hardiness questionnaire in Students. The method was correlational study and factor analysis. Research population consisted of all undergraduate students studying in Faculty of Psychology and Educational Sciences at Allameh Tabataba'i University. Among these students, 186 students were selected by cluster sampling using Morgan table. The revised academic hardiness questionnaire (2005) was performed on students after translating and verifying content validity. By factor analysis, nine factors were identified as the main factors of the questionnaire and were confirmed by Confirmatory Factor Analysis. The alpha coefficient of the questionnaire’s factor was 0.47 to 0.87 and Cronbach's alpha coefficient for the questionnaire was 0.81. The results of this study showed that this questionnaire has appropriate validity and reliability, and can be used as a suitable tool for educational and motivational purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Hardiness
  • Commitment
  • Challenge
  • Control
  • Factor Analysis
طاهری‌نسب، الهام (1391). بررسی رابطه بین سرسختی تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی با عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-90. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش مدرسه، دانشکده پردیس آموزش‌های نیمه‌حضوری.
زغیبی قناد، سیمین؛ عالی‌پور بیرگانی، سیروس و شهنی ییلاق، منیجه (1393). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تجدیدنظر شده سرسختی تحصیلی. دومین کنفرانس ملی روان‌شناسی و علوم رفتاری، تهران، سالن همایش‌های تلاش.
 
Ahmadi, A.; Zainalipour, H. & Rahmani, M. (2013). Studying the role of academic hardiness in academic achievement of students of Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch. Journal of Life Science & Biomedicine, 3, 418-423.
Benishek, L. A.; Feldman, J. M.; Shipon, R. W.; Mecham, S. D. & Lopez, F. G. (2005). Development and evaluation of the revised academic hardiness scale. Journal of Career Assessment13 (1), 59-76.
Benishek, L. A. & Lopez, F. G. (2001). Development and initial validation of a measure of academic hardiness. Journal of Career Assessment9 (4), 333-352.
Cole, M. S.; Field, H. S. & Harris, S. G. (2004). Student learning motivation and psychological hardiness: Interactive effects on students’ reactions to a management class. Academy of Management Learning & Education, 3, 64-85.
Creed, P. A.; Conlon, E. G. & Dhaliwal, K. (2013). Revisiting the academic hardiness scale: Revision and revalidation. Journal of Career Assessment21 (4), 537-554.
Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95 (2), 256–273. https://doi.org/10.1037/0033-295X.95.2.256
Jameson, P. R. (2014). The effects of a hardiness educational intervention on hardiness and perceived stress of junior baccalaureate nursing students. Nurse education today,34 (4), 603-607.
 Jang, S. K. & Liang, J. C. (2016, July). Perception of Academic Self-efficacy and Academic hardiness in Taiwanese university students. In 2016 5th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI) (pp. 1198-1199). IEEE.
 Kamtsios, S. & Karagiannopoulou, E. (2012). Conceptualizing students’ academic hardiness dimensions: A qualitative study. European Journal of Psychology of Education28 (3), 807-823.
Kamtsios, S. & Karagiannopoulou, E. (2016). Validation of a newly developed instrument establishing links between motivation and academic hardiness. Europe's journal of psychology12 (1), 29.
Kamtsios, S. & Karagiannopoulou, E. (2015). Exploring relationships between academic hardiness, academic stressors and achievement in university undergraduates. Journal of Applied Educational & Policy Research1 (1), 53 – 73.
Kamtsios, S. & Karagiannopoulou, E. (2013). Exploring academic hardiness in Greek students: Links with achievement and year of study. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 6, 249-266.
Karimi, A. & Venkatesan, S. (2009). Mathematics anxiety, mathematics performance and academic hardiness in high school students. International Journal of Educational Science, 1, 33-37.
Kobasa, S. (1979). Stressful life events, personality and health: An inquiry into hardiness. Journal of Personality & Social Psychology, 1, 1-11.
Kobasa, S. (1988). Hardiness, in lindzey, Thapson and spring. Psychology (3rded.). New York: Worth Publishers.
Lifton, D.; Seay, S.; McCarly, N.; Olive-Taylor, R.; Seeger, R. & Bigbee, D. (2006). Correlating hardiness with graduation persistence. Academic Exchange Quarterly, 10, 277-283
Maddi, S. R.; Harvey, R. H.; Khoshaba, D. M.; Fazel, M. & Resurreccion, N. (2009). The personality construct of hardiness. Journal of Humanistic Psychology, 49, 292-305. doi:10.1177/0022167809331860
Sheard, M. & Golby, J. (2006). Effect of a psychological skills training program on swimming performance and positive psychological development. International Journal of Sport Psychology, 4, 149-169.
Vogt, D. S.; Rizvi, S. L.; Shipherd, J. C. & Resick, P. A. (2008). Longitudinal investigation of reciprocal relationship between stress reactions and hardiness. Personality & Social Psychology Bulletin, 34, 61-73. doi:10.1177/0146167207309197
Weigold, I. K.; Weigold, A.; Kim, S.; Drakeford, N. M. & Dykema, S. A. (2016). Assessment of the psychometric properties of the Revised Academic Hardiness Scale in college student samples. Psychological assessment28 (10), 1207.