شناسایی ملاک‌های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه: مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 دکتری مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

3 کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

4 کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

10.22034/emes.2020.44340

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، تدوین چارچوبی زمینه‌مند از بایسته‌های رفتاری اعضای هیئت علمی دانشگاه از طریق کشف مضامین و فرامضامینِ نقش‌های آموزشی ایشان بوده است. روش پژوهش، پدیدار‌شناسی و میدان پژوهش، دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در رشته‌های علوم انسانی بوده‌اند. نمونه‌گیری هدفمند از نوع حداکثر اختلاف صورت پذیرفت. گردآوری داده‌ها به وسیله فن مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته با مشارکت‌کنندگان انجام گرفت تا نهایتاً در سی‌ودومین مصاحبه، اشباع حاصل شد. تحلیل داده‌ها به شیوه کلایزی نشان داد که چارچوبِ رفتارهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه از دید دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشتمل بر 15 مضمون و 5 فرامضمون شامل خبرگی آموزشی، مربی‌گری، ارزیابی عادلانه، توانمندسازی و پاسخگویی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Evaluation Criteria of University Faculty Members’ Teaching Behaviors: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Seyed Mojtaba Hashemian 1
 • Mojtaba Poursalimi 2
 • Leili Tabakhiyan 3
 • Sedighe Barati Golkhandan 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a contextual framework for the behavioral requirements of university faculty members by exploring the themes and meta-themes of their teaching roles. The research method was phenomenology and the research field were students of postgraduate courses in the humanities at Ferdowsi University of Mashhad. The purposive sampling of maximum variation type was performed. Data collection was done by semi-structured interviewing technique with participants and finally saturated in thirty-two interviews. The results of the data analysis by Colaizzi's method showed that the framework of teaching behaviors of faculty members from the viewpoint of postgraduate students has 15 thematic and 5 meta-thematic including teaching expertise, coaching, fair assessment, empowerment and accountability

کلیدواژه‌ها [English]

 • Teaching role behaviors
 • Stakeholder orientation approach
 • Teaching expertise
 • Coaching
 • Fair assessment
 • Empowerment
 • Accountability
اسدی، محمد؛ غلامی، خلیل؛ و بلندهمتان، کیوان (1394). عوامل و مؤلفه‌های بنیادی تدریس اثر بخش در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه کردستان. اندیشه‌های نوین تربیتی، 1(11)، 123-149.
آتش افروز، محمد؛ پورمقدسیان، عبدالمحمد؛ و مرعشی، سید منصور (1397). بررسی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی از دیدگاه دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های فرهنگیان شمال خوزستان). مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 8(23)، 49-79.
بارانی، شهرزاد؛ زرافشانی، کیومرث؛ دل‌انگیزان، سهراب؛ حسینی لرگانی، مریم (1389). تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 57، 85-107.
بنکداری، نسرین؛ مهران، گلناز؛ ماهروزاده، طیبه؛ هاشمی، عباس (1395). ویژگی‌های استاد شایسته در آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1(7)، 117-137.
حسنی، رفیق (1397). طراحی و اعتباریابی فرم‌های ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 8(22)، 29-50.
خدیوی، اسداله؛ سیدکلان، محمد؛ حسن‌پور، توفیق؛ احمدی، حسن؛ تره‌باری، حافظ (1397). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: پردیس‌های استان اردبیل). آموزش و ارزشیابی، 11(42)، 161-185.
دباغ، رحیم؛ برادران شرکا، حمیدرضا (1389). بررسی کارایی و بهره‌وری 24 دانشگاه جامع دولتی ایران. آموزش عالی ایران، 2، 1-33.
سالاروند، شهین؛ یمانی، نیکو؛ کاشانی، فهیمه؛ سالاروند، مریم؛ عطایی، محمد؛ هاشمی، مریم (1394). ویژگی اخلاقی و حرفه‌ای استاد ایده‌آل از دیدگاه دانشجویان پرستاری :مطالعه کیفی. آموزش در علوم پزشکی، 15(60) ، 481-494.
ستاری، صدرالدین (1392). ارزیابی مؤلفه‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 10(2)، 134-146.
سلیمی، جمال؛ رمضانی، قباد (1393). شناسایی مؤلفه‌های تدریس اثربخش و ارزیابی وضعیت تدریس (مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی استاد کردستان). مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 4(8)، 33-61.
سنگری، نگین (1396). تدوین مدل شایستگی‌های محوری اعضای هیئت علمی دانشگاه اسلامی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 6(1)، 45-60.
صالحی، اکبر؛ یاراحمدی، مصطفی (1387). تبیین تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی با تأکید بر هدف‌ها و روش‌های تربیتی. تربیت اسلامی، 75، 23-50.
صدیق معروفی، شهنام؛ محمدی، آیین؛ موسوی، سید مسعود؛ رعدآبادی، مهدی (1393). تعیین مهم‌ترین مؤلفه‌های موثر بر اثربخشی تدریس یک استاد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: رهیافت مدل تحلیل سلسله‌مراتبی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 9(3)، 58-66.
طالب‌زاده شوشتری، لیلا؛ پورشافعی، هادی (1390). اسنادهای استادان موفق در خصوص روش‌های ارتقای انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه بیرجند. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 60، 81-98.
قنبری، سیروس؛ سلطانزاده، وحید (1397). ارتقاء کیفیت تدریس در پرتو ارزشیابی از اساتید؛ تأملی بر دیدگاه دانشجویان. تدریس‌پژوهی، 6(2)، 15-31.
محمدی خانقاهی، محمد؛ حسین‌زاده، امیدعلی (1394). تدوین و اعتباریابی مدل تدریس اثربخش برای اساتید دانشگاه تبریز. آموزش و ارزشیابی، 8(31)، 77-91.
واعظی، رضا؛ مداح شریعتی، نسیم؛ آزمندیان، محمدصادق (1394). معیارهای ارزشیابی اساتید در اندیشه دانشجویان، پژوهشی در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی. مدیریت سازمان‌های دولتی، 1(5)، 29-44.
Alhija, F. N. A. (2016). Teaching in higher education: Good teaching through students’ lens. Studies in Educational Evaluation, 54, 4-12.
Ching, G. (2018). A literature review on the student evaluation of teaching. Higher Education Evaluation and Development, XX (XX). Retrieved from Emerald Publishing website by DOI: 10.1108/HEED-04-2018-0009.
De Cenzo, D. A., & Robbins, S. P. (1996). Human resource management. John Wiley& Sons. New York. USA.
Deegan, C., & Blomquist, C. (2006). Stakeholder influence on corporate reporting: An exploration of the interaction between WWF-Australia and the Australian minerals industry. Accounting, Organizations & Society, 31(4-5), 343-372.
Deguerrero, M. C. M. and Villamil, O. S. (2000). Exploring ESL teachers' roles through metaphor analysis. TESOL Quarterly, 34(2), 341-351.
Devlin, M., & Samarawickrema, G. (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Higher Education Research & Development, 29(2), 111-124.
Driscoll, C., & Crombie, A. (2001). Stakeholder legitimacy management and the qualified good neighbor: The case of Nova Nada and JDI. Business & Society, 40(4), 442-471.
Duesing, R. J. (2013). Stakeholder orientation and its impact on performance in Small Businesses (Doctoral dissertation, Oklahoma State University).
Freeman, R. B., & Rogers, J. (2006). What workers want? Cornell University Press.
Ghiyasvandian, Sh., Emami Sigaroudi, A. & Nikbakht, A. (2012). Experiences of doctoral students in nursing, related to blended learning. 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management. Istanbol, Turkey.
Hyatt, L., & Williams, P. E. (2011). 21st century competencies for doctoral leadership faculty. Innovative Higher Education, 36(1), 53-66.
Jackson, S. E., Schuler, R. S., & Rivero, J. C. (1989). Organizational characteristics as predictors of personnel practices. Personnel psychology, 42(4), 727-786.
Kivisto, P. (2008). Illuminating social life. Classical and Contemporary Theory. Sage PublicatioN. United Kingdom.
Klein, P., & Westcott, M. (1994). The changing character of phenomenological psychology. Canadian Psychology, 35(2), 133-157.
Lindlof, T. R., & Taylor, B. C. (2011). Qualitative communication research methods. Sage publications.
Miron, M., & Mevorach, M. (2014). The" Good Professor" as Perceived by Experienced Teachers Who Are Graduate Students. Journal of Education & Training Studies, 2(3), 82-87.
Onwuegbuzie, A. J., Witcher, A. E., Collins, K. M., Filer, J. D., Wiedmaier, C. D., & Moore, C. W. (2007). Students’ perceptions of characteristics of effective college teachers: A validity study of a teaching evaluation form using a mixed-methods analysis. American Educational Research Journal, 44(1), 113-160.
Ory, J. C. (2000). Teaching Evaluation: Past, Present, and Future. New Directions for Teaching & Learning, 83, 13-18.
Ory, J. C., & Ryan, K. (2001). How do student ratings measure up to a new validity framework? New Directions for Institutional Research, 2001(109), 27-44.
Petruzzellis, L., d'Uggento, A. M., & Romanazzi, S. (2006). Student satisfaction and quality of service in Italian universities. Managing Service Quality: An International Journal, 16(4), 349-364.
Sabah, S. & Du, X. (2018). University faculty’s perceptions and practices of student centered learning in Qatar-Alignment or gap. Journal of Applied Research in Higher Education, 10(4), 514-533.
Seldin, P. (1993). The use and abuse of student ratings of professors. Chronicle of Higher Education, 39(46), A40-A40.
Sharon, D. (2016). Strategic bankruptcy: A stakeholder management perspective. Journal of Business Research, 69(2), 492-499.
Sotiriadou, K. (2005). The sport development processes in Australia, Dissertation, University of technology. UK.
Tappen, R. M. (2015). Advanced nursing research: From theory to practice. Jones & Bartlett Publishers.
Theall, M., & Franklin, J. (2001). Looking for bias in all the wrong places: a search for truth or a witch hunt in student ratings of instruction? New Directions for Institutional Research, 2001(109), 45-56.
Wang, R., & Tseng, M. L. (2011). Evaluation of international student satisfaction using fuzzy importance-performance analysis. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 25, 438-446.
Washburn, K., & Thornton, J. F. (Ed.). (1996). Dumbing down: Essays on the strip mining of American culture. New York: Norton.
Xiao, J., & Wilkins, S. (2015). The effects of lecturer commitment on student perceptions of teaching quality and student satisfaction in Chinese higher education. Journal of Higher Education Policy & Management, 37(1), 98-110.
Yanow, D., & Schwartz-Shea, P. (2006). Interpretation and method: Empirical research methods and the interpretive turn. Routledge.
Ylijoki, O. H. (2000). Disciplinary cultures and the moral order of studying–A case study of four Finnish university departments. Higher Education, 39(3), 339-362.