اعتباریابی مدل مهارت‌های حرفه‌ای در معلمان زبان انگلیسی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری ، گروه زبان انگلیسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار ، گروه زبان انگلیسی ، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

3 استادیار ، گروه زبان انگلیسی ، واحد بندرلنگه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرلنگه ، ایران

10.22034/emes.2022.549164.2352

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف اعتبارسنجی مدل سنجش مهارت های حرفه‌ای در معلمان ایرانی زبان انگلیسی انجام شده است.
روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود و گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس مدل توسعه یافته تهیه شده بود، انجام شد. نمونه مورد بررسی شامل 300 نفر از معلمان زن و مرد (184 زن و 116 مرد) بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت آنلاین پرسشنامه را تکمیل کردند. روایی پرسشنامه با استفاده از روش‌های محتوایی و تحلیل عامل تأییدی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها مؤید آن بود که مدل توسعه یافته و پرسشنامه حاصل از آن از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: مدل مهارت‌های حرفه‌ای می‌تواند جهت سنجش مهارتهای حرفه‌ای معلمان زبان انگلیسی داخل کشور به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of the Model of Professional Skills in Iranian English Teachers

نویسندگان [English]

  • Motahareh Moeinvaziri 1
  • Shahram Afraz 2
  • Farhad Fahandezh 3
1 PhD Candidate , Department of English Language , Qeshm Branch , Islamic Azad University , Qeshm , Iran
2 Assistant Professor , Department of English Language , Qeshm Branch , Islamic Azad University , Qeshm, Iran
3 Assistant Professor , Department of English Language , Bandar - Lengeh Branch , Islamic Azad University,Bandar - Lengeh ,Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to validate the designed model by the authors to measure professional skills in Iranian English teachers.
Methods: Adopting a descriptive-correlational research method, a researcher-made questionnaire based on the developed model was used to collecting data. The sample consisted of 300 teachers (184 females and 116 males) who were selected using the available sampling method and completed the questionnaire online. The validity of the questionnaire was assessed using content validity and confirmatory factor analysis. The reliability was assessed using Cronbach's alpha coefficient.
Results: The findings confirmed that the developed model and the resulting questionnaire have acceptable reliability and validity
Conclusion: the model of professional skills can be used to assess the professional skills of teachers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Professional Skills
  • Teachers
  • English Language Teaching
  • Validation
  • Validity and Reliability
Amare, Y., & Dagnew, A. K. (2020). Teachers’ perceptions, practices and challenges of active learning strategies utilisation at secondary schools in Ethiopia: Active Learning Strategies Utilization at Secondary Schools, Ethiopia. Contemporary Educational Researches Journal, 10(3), 97-108.‏
Kaboodvand, M. (2013). Perceptions of effective language teaching in Iran. University of Exeter Journal, 43-57.
Demiroz, H., & Yesilyurt, S. (2015). Effective Foreign Language Teaching: Perceptions of Prospective English Language Teachers. Universal Journal of Educational Research, 3(11), 862-870.
Emmer, E. T., & Gerwels, M. C. (2005). Establishing Classroom Management for Cooperative Learning: Three Cases. Online Submission.
Ghasemi, B., & Hashemi, M. (2011). The study of the characteristics of successful English language teachers from the view point of the English language students of Islamic Azad University, Hamedan Branch. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 411-415.
Gupta, A., & Lee, G.-L. (2020). The effects of a site-based teacher professional development program on student learning. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(5).
Khojastehmehr, R., & Takrimi, A. (2008). Characteristics of effective teachers: Perceptions of the English teachers.
Mayahi, N., & Mayahi, F. (2014). Isn’t it our fault? Teachers Language Knowledge and Skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98, 1119-1127.
Moradi, K., & Sabeti, G. (2014). A comparison of EFL teachers and EFL students’ understandings of ‘highly effective teaching’. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 98, 1204-1213.
Rubio, C. M. (2009). Efective teachers-profesional and personal skills. Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete(24), 35-46.
Rokhyati, U. (2015). Student Teachers’ Perceptions of English Lecturers’ Competences. Ahmad Dahlan Journal of English Studies (ADJES) Vol, 2, 23-32.‏
Sancar, R., Atal, D., & Deryakulu, D. (2021). A new framework for teachers’ professional development. Teaching and Teacher Education, 101, 103305.
Sezer, Ş., Karabacak, N., Küçük, M., & Korkmaz, İ. (2019). School administrators opinion on professional skills required to be gained to classroom teachers in-service training process. Journal of Theoretical Educational Science, 12(4), 1223-1238.
Shahvand, M., & Rezvani, E. (2016). Iranian EFL teachers’ beliefs and practices on effective teaching: The case of gender and level of experience. Research in English Language Pedagogy, 3(2), 30-43.
Shishavan, H. B., & Sadeghi, K. (2009). Characteristics of an effective English language teacher as perceived by Iranian teachers and learners of English. English language teaching, 2(4), 130-143.
Wichadee, S. (2010). Defining the effective English language teacher: Students’ and teachers’ perspectives. Paper presented at the JALT2009 Conference Proceedings. Tokyo: JALT.
Wilden, E., & Porsch, R. (2017). The professional development of primary EFL teachers: National and international research: Waxmann Verlag.
Zamani, R., & Ahangari, S. (2016). Characteristics of an effective English language teacher (EELT) as perceived by learners of English. International Journal of Foreign Language Teaching and Research, 4(14), 69-88.
Zein, M. S. (2017). Professional development needs of primary EFL teachers: Perspectives of teachers and teacher educators. Professional Development in Education, 43(2), 293-313.
Moeinvaziri, M., Afraz, S., & Fahandezh, F. (2021). Toward Designing a Model of Professional Skills for Iranian EFL Teachers. Iranian Evolutionary and Educational Psychology Journal, 3(4), 0-0.‏
Zhumash, Z., Zhumabaeva, A., Nurgaliyeva, S., Saduakas, G., Lebedeva, L. A., & Zhoraeva, S. B. (2021). Professional Teaching Competence in Preservice Primary School Teachers: Structure, Criteria and Levels. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 13(2), 261-271.‏